X
 29.07.2021 Вработување

Повик за ангажирање на проектен тим за проектот: Заедно за просперитетна заедница

Во рамки на проектот: Заедно за просперитетна заедница
Позиции: Три (3) проектни менаџери, еден (1) мониторинг офицер, еден (1) комуникациски офицер и еден (1) финансиски менаџер
Место: Скопје, Република Северна Македонија
Работен јазик: Македонски јазик
Работно време: 8 работни часа дневно за проектните менаџери и финансискиот менаџер, 4 работни часа дневно за мониторинг офицер и комуникациски офицер
Рок за аплицирање: 04 август 2021

Институтот за истражување и анализа на политики – Ромалитико во рамките на проектот насловен: Заедно за просперитетна заедница, финансиран од УСАИД – Северна Македонија кој се спроведува во партнерство со организациите ЗГ „Иницијатива за Економски Развој на Ромите - РЕДИ“, Организација за јакнење и организирање на ромската заедница „Романо Авази” и Здружение на граѓани „Ромаверзитас” објавува Јавен повик за ангажирање три (3) проектни менаџери, еден (1) мониторинг офицер, еден (1) комуникациски офицер и еден (1) финансиски менаџер

Општата цел на проектот „Заедно за просперитетна заедница“ е да воспостави одржливи системи и да развие капацитети на ромската заедница, така што заедницата ќе може да планира, финансира и спроведува решенија за сопствените развојни предизвици и приоритети.

Проектот ќе ја поддржи ромската заедница во 17 општини во Северна Македонија во спроведување на најмалку 100 акции на локалната ниво, кои ќе бидат насочени кон приоритетните потреби на Ромите. Овие активности ќе бидат идентификувани и приоретизирани преку сеопфатен партиципативен пристап, вклучувајќи различни групи на засегнати страни, како што се граѓани, приватен сектор, локални самоуправи, јавни институции, граѓански организации, локални лидери и други формални и неформални групи на граѓани. Проектот исто така ќе го поддржи развојот на капацитетите на засегнатите страни во заедницата преку обуки, менторство и вклучување во иновативни механизми за мобилизација на ресурси.

Опис на одговорности и задачи за проектни менаџери

• Проектните менаџери треба да планираат, да ги имплементираат и успешно да ги извршуваат активностите во согласност со проектот и дефинираните рокови.
• Проектните менаџери треба да обезбедат поддршка и координација на напорите на тимот согласно планот за работа на проектот.
• Проектните менаџери треба да извршуваат планирање на активности и целосна документациска комуникација.
• Проектните менаџери треба да подготвуваат агенда, состаноци и записницни од состаноци.
• Проектните менаџери треба да подготвуваат проектна документација, планови и извештаи во согласност со проектот.
• Проектните менаџери треба да планираат, организираат, координираат и контролираат прибирање на податоци, обработка на податоци и известување за истите
• Проектните менаџери треба да подготвуваат и координираат со тендерска документација за набавки потребни во проектот.
• Проектните менаџери треба редовно да комуницираат со проектниот директор и партнерите како и засегнатите страни за статусот на имплементација на проектот.
• Проектните менаџери треба извршуваат и други активности поврзани со имплементација на проектот.

Опис на одговорности и задачи за комуникациски офицер

• Комуникацискиот офицер треба да го следи планот за брендирање на проектот
• Комуникацискиот офицер треба да ги следи правилата за видливост на проектот
• Комуникацискиот офицер треба обезбеди поддршка и координација на напорите на тимот согласно планот за работа на проектот.
• Комуникацискиот офицер треба редовно да комуницира со проектниот директор и партнерите како и засегнатите страни за статусот на имплементација на проектот
• Комуникацискиот офицер треба да ги користи сите механизми за промоција на проектот

Опис на одговорности и задачи за мониторинг офицер

• Мониторинг офицерот треба да воспостави методологија за следење на индикаторите за постигнување на резултатите
• Мониторинг офицерот треба да ги мониторира резултатите на проектот и исполнувањето на истите
• Мониторинг офицерот квалитативнo и квантитативнo да ги мери индикаторите за постигнувањето на резултатите
• Мониторинг офицерот треба да обезбеди поддршка и координација на напорите на тимот согласно планот за работа на проектот.
• Мониторинг офицерот треба да планира, организира, координира и контролира прибирање на податоци, обработка на податоци и известување за индикаторите и резултатите
• Мониторинг офицерот треба редовно да комуницира со проектниот директор и партнерите како и засегнатите страни за статусот на имплементација на проектот.

Опис на одговорности и задачи за финансиски менаџер

• Финансискиот менаџер треба да врши собирање и евиденција на комплетната финансиска документација;
• Финансискиот менаџер треба да врши евиденција на трошоци по буџетски ставки
• Финансискиот менаџер треба подготвува финансиски извештаи
• Финансискиот менаџер треба да врши материјално и книговодствено работење
• Финансискиот менаџер треба да го следи македонското сметководство и меѓународните сметководствени стандарди
• Финансискиот менаџер треба да организира и поддржи спроведување на ревизии
• Финансискиот менаџер треба подготвува пресметки и поддршка во процес на јавни набавки;
• Финансискиот менаџер треба предвидува проблеми и ризици во спроведувањето на проектите

Квалификации за проектен менаџер

Кандидатите кои ќе аплицираат на повикот треба да ги поседуваат следните квалификации:

• Завршено минимум високо образование (додипломски студии) од областа на општествените науки или други области дополнети со искуство во соодветната област
• Стекнато минимум 2 години работно искуство во менаџирање на програми/проекти
• Поседување на вештини за раководење со проект, мобилизирање на средства, известување и други административни вештини
• Напредно познавање на Microsoft Office (Word, Excel, Power Point) и интернет алатки
• Одлично познавање на англиски јазик
• Претходно работно искуство во програми или проекти финансирани од страна на УСАИД ќе се смета за дополнителна предност
Квалификации за комуникациски офицер
Кандидатите кои ќе аплицираат на повикот треба да ги поседуваат следните квалификации:
• Завршено минимум високо образование (додипломски студии) или да е во тек на додипломски студии од областа на компјутерски науки или други области дополнети со искуство во соодветната област
• Стекнато минимум 1 година работно искуство во односи со јавноста и комуникација на програми/проекти
• Напредно познавање на Microsoft Office (Word, Excel, Power Point), Adobe (Premiere, Illustrator, Photoshop), CMS и интернет алатки
• Одлично познавање на англиски јазик
• Претходно работно искуство во програми или проекти финансирани од страна на УСАИД ќе се смета за дополнителна предност

Квалификации за мониторинг офицер

Кандидатите кои ќе аплицираат на повикот треба да ги поседуваат следните квалификации:

• Завршено минимум високо образование (додипломски студии) од областа на општествените науки или други области дополнети со искуство во соодветната област
• Стекнато минимум 1 година работно искуство во мониторинг на програми/проекти
• Напредно познавање на Microsoft Office (Word, Excel, Power Point) и интернет алатки
• Одлично познавање на англиски јазик
• Претходно работно искуство во програми или проекти финансирани од страна на УСАИД ќе се смета за дополнителна предност

Квалификации за финансиски менаџер

Кандидатите кои ќе аплицираат на повикот треба да ги поседуваат следните квалификации:

• Завршено минимум високо образование (додипломски студии) од областа на општествените науки или други области дополнети со искуство во соодветната област
• Стекнато минимум 2 година работно искуство во финансиско менаџирање на програми/проекти
• Познавање на сметководствениот и даночниот систем во земјата
• Поседување на вештини за раководење со финансии на проект, известување и други административни вештини
• Напредно познавање на Microsoft Office (Word, Excel, Power Point) и интернет алатки
• Одлично познавање на англиски јазик
• Претходно работно искуство во програми или проекти финансирани од страна на УСАИД ќе се смета за дополнителна предност

Доставување на апликации

Кандидатите за проектен менаџер треба да ги достават следните документи:
• CV
• Мотивациско писмо
• Листа на референци (работодавачи) за контакт

Документите за пријавување треба да се достават по електронски пат на е-маил адреса: info@romalitico.org, најдоцна до 04 август 2021 година со наслов „Апликација за проектен менаџер“, „Апликација за комуникациски офицер“, „Апликација за мониторниг офицер“, „Апликација за финансиски менаџер“

Селекција на кандидатите

Селекцијата на подобните кандидати за проектен менаџер ќе ја врши комисија креирана од страна на Институтот за истражување и анализа на политики – Ромалитико

Институтот за истражување и анализа на политики – Ромалитико го почитува начелото на еднаков третман и недискриминација во одлуките.

Критериуми за селекција

• Исполнување на условите на повикот
• Квалитетот на доставените документи
• Освоени поени на интервјуто

Само подобни кандидати ќе бидат повикани на интервју.

За одлуката за селекција на кандидатите ќе бидат известени само кандидатите кои ќе бидат повикани на интервју. Институтот Ромалитико го задржува правото да не ги извести одбиените кандидати за причините за нивно одбивање.

Дополнителни информации за повикот можете да добиете во просториите на Институтот Ромалитико во Скопје на адреса (Аминта Трети 33а 1/25), или на тел: 075/314-504, секој работен ден од 08.00 до 16.00 часот или електронски на е-маил адресата: info@romalitico.org
Активен до:    06.08.2021

Издвојуваме

Слични вести од Fakulteti.mk