X
 30.06.2016 Образование

Заврши екстерното тестирање во јунската сесија. Поднесени 1824 приговори

Државниот испитен центар информира дека јунската сесија од екстерното тестирање заврши на 28 јуни 2016 година со завршување на процесот на приговори на резултатите од тестирањето.Во  јунската сесија беа поднесени 1824 приговори, односно приговарано е на само 0,5% од тестовите. Прифатени се  18,4%, делумно прифатени  се 21,2% од приговорите, а 60,4% од приговорите се неосновани.

Најмногу приговори се поднесени за предметите: математика, македонски, информатика, биологија и природни науки, a најчесто приговарале ученици на кои им недостасува 1 или 2 бода за одлична оценка (1000 ученици). Прашањата за кои е констатирано дека се проблематични од технички или содржински карактер, а поради кои беа и усвоени дел од приговорите, ќе бидат избришани од базата на прашања. Оваа процедура ја практикуваме од минатата година и тоа е една од причините поради кои имаме се помалку основани приговори.

Оправдано отсутните ученици како и оние кои поради технички проблеми во училиштата не биле во можност да го завршат успешно тестирањето ќе бидат тестирани во августовската сесија која ќе се реализира на 19 и 22 август.


Qendra shtetërore e provimeve ju informon se sesioni i qershorit nga testimi  ekstern përfundoi me 28 qershor 2016 me përfundimin e procesit të rezultateve të ankesave të testimit.

Në sesionin e qershorit ishin të paraqitura 1824 ankesa,domethënë  vetëm 0,5%  kanë paraqit ankesa prej testimit. Janë pranuar 18,4% të ankesave, 21,2% janë pranuar pjesërisht ,kurse 60,4% prej ankesave janë pa bazë.

Numri më i madh i ankesave janë paraqitur për lëndet :matematikë,gjuhë maqedone,informatikë,biologji  dhe shkenca natyrore,rreth 1000 ankesa janë nga nxënës  të cilëve u mungon 1 ose 2 pikë për notë të shkëlqyer .Pyetjet për të cilat është konstatuar se janë problematike nga ana teknike ose nga karakteri  përmbajtësor në bazë të të cilave janë pranuar një pjesë e tyre,do të fshihen nga baza e pyetjeve.Këtë procedurë e praktikojmë nga viti i kaluar dhe kjo është një prej arsyeve për të cilat kemi  më pak ankesa bazë.

Nxënësit që kanë munguar me arsye si dhe ata që kishin probleme teknike në shkollë që nuk kanë patur mundësi  ta përfundojnë testimin me sukses, do të testohen në afatin e gushtit  gjegjësisht me 19 dhe 22 gusht.

Издвојуваме

Слични вести од Fakulteti.mk

Образование