Водостопанство на Р.Македонија вработува! Отворени се 33 (триесет и три) работни места

Водостопанство на Р.Македонија вработува! Отворени се 33 (триесет и три) работни места

Врз основа на член 22, член 23, член 46 и член 47 од Законот за работните односи Службен веоник на Република Македонија" бр. 167/15пречистен текст и 27/16), a во врска со Одлуката за потреба од засновање работен однос бр. 0204976 од 12. 04. 2017 година, Главниот извршен директор на Акционерско друштво Водостопанство на Република Македонија, во државна оопственост, Скопје објавува:

ЈАВЕН ОГЛАС
Акционерско друштво Водостопанство на Република Македонија, во државна сопственост, Скопје има потреба одзасновање на работен однос за сезонска работа со работници за следните работни места:

Подружница Брегалница - Кочани

1. Едно лице (1) лица на работно место Оператор на брана (за периодот до 31. 08. 2017 година)
Со завршено средно елентро, машинска или градежна наоока 3ти или 4ти степен, без работно искуство.
Основна плата за работното место е 17, 800. 00 денари.

Подружница Црн Дрим - Охрид

1. Едно (1) лице на работно меото - Работник за чиотење и одржување ХМС (за подрачјето на Слатино и Велмеј) (за периодот од 01. 05. 201731. 07. 2017 година)
Со завршено основно образование, без работно искуство.
Ооновна плата за работното место е 10, 800. 00 денари.

2. Едно (1) лице на работно место - Работник за чиотење и одржување ХМС
(за подрачјето на Косел и Лакочереј)
(за периодот од 01. 05. 201731. 07. 2017 година)
Со завршено основно образование, без работно искуство.
Основна плата за работното место е 10, 800. 00 денари.

3. Едно (1) лице на работно место - Работник за чистење и одржување ХМС
(за подрачјето на општина Кичево)
(за периодот од 01. 05. 201730. 09. 2017 година)
Созавршено ооновно образование, без работноискуство.
Основна плата за работното место е 10, 800. 00 денари.

4. Еден (1) лица на работно место - Соработник за експлоатација за ХМС
(за периодот до 31. 12. 2017 година)
Со завршено високо образование, 5 години работно искуство
Основна плата за работното место 20, 000. 00 денари.

Подружница Полог-Гостивар

1. Шест (6) лица на работно место - Општи работници
(за периодот од 01. 05. 201730. 06. 2017 година)
Со завршена ССС или НКВ, без работно искуство.
Основна плата за работното место е 10, 800. 00 денари

Подружница Тиквеш - Кавадарци
1. Петнаесет (15} лица на работно место - Редоводари
(за периодот до 15. 10. 2017 година)
Со завршена ССС или НКВ, без работно искуство.

Основна плата за работното место е 10, 800. 00 денари


Подружница Прилепско Поле- Прилеп

1. Едно (1) лице на работно место - Ломошник оператор на хидромеханична опрема
(за периодот од 01. 05. 201731. 10. 2017 година)
Со завршена ССС, без работно искуство.
Основна плата за работното место е 10, 800. 00 денари.

2. Пет (5) лица на работно место - Оператори на главни испусти
(за периодот од 01. 05. 201731. 10. 2017 година)
Со завршена ССС, без работно искуство.
Основна плата за работното место е 10, 800. 00 денари.

3. Едно (1) лице на работно место - Теренски контролори
(за периодот од 01. 05. 201731. 10. 2017 година)
Со завршена ССС, без работно искуство.
Основна плата за работното место е 11, 800. 00 денари.

Работниот однос се заснова со полно работно време, со неделно работно време од 40 часа.

Дневното работно време трае 8 часа и започнува од 07, 30 до 15, 30 часот со пауза од 30 минути.

Со пријавата кандидатите треба да достават:
Пријава;
Копија одлична карта;
Доказ за завршено образование (оригинали или копија заверена на нотар);
Доказ за работно искуство за работно место за кое се бара работно искуство;
Уверение за државјанство (копија);
Лекарско уверение за општа здравствена способност и
Контакт-телефон.

Огласот трае 5 (пет) работни дена од денот на објавувањето, не ометајќи го денот на објавување.

Заинтересираните кандидати пријавите со потребните документи за исполнување на посебнитеуслови по овој оглас можат да ги достават непосредно до архивата на Акционерско друштво Водоотопанство на Република Македонија. во државна сопственоот, Скопје, ул. Славејно Арсов бб зграда 1 вл. 1 Скопје или по пошта. со назнака „ЗА ОГЛАС" Телефон за контакт 02/5116401, лице за контакт Александра Пандевска.

Изборот на пријавените кандмдати ќе се изврши во рок од 45/90/120 дена по истекот на рокот за пријавувањето во зависност од бројот на пријавените кандидати за наведеното работно место. Ненавремено доотавените. какои некомплетните пријави немада сеземаат вопредвидпри разгледување. Главен извршвн директор, Ромео Трвнов