Министерството за образование и наука има потреба од консултанти

Министерството за образование и наука има потреба од консултанти

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА
ПОКАНА ЗА ИЗРАЗУВАЊЕ ИНТЕРЕС (бр. 00717/1. 1. 12)

Република Македонија доби заем од страна на Светска банка за потребите на реализација на Проектот за развој на вештини и поддршка на иновации кој се имплементира во рамките на Министерството за образование и наука. Дел од овие средства ќе бидат искористени за исплата на обврските што ќе произлезат од договор кој ќе се склучи за ангажирање на индивидуален консултант-експерт во областа на управување, автономија и одговорност на универзитетите во Република Македонија.
Консултантот ќе биде одговорен за обезбедување техничка поддршка на Министерството за образование и наука при спроведување на активностите во насока на подготовка и имплементација на нов Закон за високото образование во Република Македонја од аспект науправувањето, автономијата и одговорноста на универзитетите во Република Македонија.

Предвидениот период на ангажман е ноември 2017мај 2019 година.

Описот на работни задачи на англиски јазик е достапен на веб страницата на Министерството за образование и наука http://mon.gov.mk/index.php/dokumenti/20140730120034/sdisproekt

Потребни квалификации;
-Универзитетска диплома (240 ЕКТС или еквивалент) од некој од акредитираните факултети во Република Македонија или еквивалентна диплома стекната во странство и нострифицирана од надлежна институција во Република Македонија
-Најмалку 5 години работно искуство на акредитиран универзитет во Република Македонија
-Искуство со начинот на управување, автономијата и одговорноста на универзитетите во Република Македонија
-Активно познавање на Законот за високо образование, тековниот начин на управување на универзитетите во РМ, и модерните мегународни практики поврзани со нови управувачки модели
-Активно познавање на македонскиот и англискиот јазик. Познавање на други јазици од земјите во ЕУ ќе се смета за предност.
-Заинтересираните консултанти се упатуваат на точка 1. 9 од процедурите за набавки на Светска банка {Guidelines: Selection and Employment of Consuitants under IBRD Loans and IDA Credits & Grants by World Bank Borrowers, Јапиагу 2011 Consultant Guidelines" каде ce наведени noлитиките на Светска банка по однос на судир на интереси.

Секој од консултантите ќе биде избран врз основа на постапка за избор на индивидуален консултант согласно процедурите за набавки на Светска банка Consultant Guidelines"

Дополнителни информации може да се добијат на долунаведената адреса во работно време од 08:30 до 16:30.
Изјавите за интерес (CV на македонски или на англиски јазик и писмо за изразување интерес) треба да се достават на долунаведената адреса (по пошта или Ha email) најдоцна до 20. 10. 2017 година.

Адреса:
Министерство за образование и наукаПроект за развој на вештини и поддршка на иновации
За: Данијела Манева /по оглас бр. 00717 ул. „Св. Кирил и Методиј" бр. 54, 1000 Скопје, Република Македонија
email: danijela.maneva@mon.gov.mk
(СС: igor.krstevski@mon.gov.mk)

ПОКАНА ЗА ИЗРАЗУВАЊЕ ИНТЕРЕС
(бр. 006 17/1. 1. 11)
Република Македонија доби заем од страна на Светска банка за потребите на реализација на Проектот за развој на вештини и поддршка на иновации кој се имплементира во рамките на Министерството за образование и наука. Дел од овие средства ќе бидат искористени за исплата на обврските што ќе произлезат од договор кој ќе се склучи за ангажирање на индивидуален консултант-експерт во областа на институционална самоевалуација во високото образование.

Консултантот ќе биде одговорен за обезбедување техничка поддршка на Министерството за образование и наука при спроведување на активностите во насока на подготовка и имплементација на нов Закон за високото образование во Република Македонја од аспект на системот и механизмите за самоевалуација на високообразовните установи во Република Македонија.


Предвидениот период на ангажман е ноември 2017мај 2019 година.

Описот на работни задачи на англиски јазик е достапен на веб страницата на Министерството за образование и наука http://mon.gov.mk/index. php/dokumenti/20140730-120034/sdisproekt

Потребни квалификации:
-Универзитетска диплома (240 ЕКТС или еквивалент) од некој од акредитираните факултети во Република Македонија или еквивалентна диплома стекната во странство и нострифицирана од надлежна институција во Република Македонија и диплома за завршени докторски студии од некој од акредитираните факултети во Република Македонија или еквивалентна диплома стекната во странство и нострифицирана од надлежна институција во Република Македонија
-Најмалку 5 години работно искуство на акредитиран универзитет во Република Македонија
-Активно познавање и работно/истражувачко искуство во областа на образовни/јавни политики
-Активно познавање на процесите за самоевалуацијана високообразобните институции и на законските и подзаконските акти кои ја регулираат областа на обезбедување и самооценување на квалитетот на високото образование во Република Македонија
-Активно познавање на процесите на внатрешна евалуација согласно европските стандарди и насоки за обезбедување квалитет во високото образование (ESG)
-Активно познавање на македонскиот и англискиот јазик. Познавање на други јазици од земјите во ЕУ ќе се смета за предност

Заинтересираните консултанти се упатуваат на точка 1 .9 од процедурите за набавки на Светска банка {Guidelines: Selection and Employment of Consuitants under IBRD Loans and IDA Credits & Grants by World Bank Borrowers, Јапиагу 2011 Consultant Guidelines" каде ce наведени политиките на Светска банка по однос на судир на интереси.

Секој од консултантите ќе биде избран врз основа на постапка за избор на индивидуален консултант сошасно процедурите за набавки на Светска банка Consultant Guidelines"

Дополнителни информации може да се добијат на долунаведената адреса во работно време од 08:30 до 16:30.
Изјавите за интерес (CV на македонски или на англиски јазик и писмо за изразување интерес) треба да се достават на долунаведената адреса (по пошта или на email) нај доцна до 20.10. 2017 година.

Адреса:
Министерство за образование и наукаПроект за развој на вештини и поддршка на иновации (за: Данијела Манева /пооглас бр. 00617 ул. „Св. Кирил и Методиј" бр. 54, 1000 Скопје, Република Македонија
email: danijela. maneva@mon. gov. mk
(СС: igor. krstevsld@mon. gov. mk)

ПОКАНА ЗА ИЗРАЗУВАЊЕ ИНТЕРЕС
(бр. 00217/1. 1. 10)

Република Македонија доби заем од страна на Светска банка за потребите на реализација на Проектот за развој на вештини и поддршка на иновации кој се имплементира во рамките на Министерството за образование и наука. Дел од овие средства ќе бидат искористени за исплата на обврските што ќе произлезат од договор кој ќе се склучи за ангажирање на индивидуален консултант-експерт во областа на обезбедување и оценување на квалитетот на високото образование.

Консултантот ќе биде одговорен за обезбедување техничка поддршка на Министерството за образование и наука при спроведување на активностите во насока на подготовка на нов Закон за високото образование во Република Македонја од аспект насистемот и механизмите за обезбедување и оценување на квалитетот на високото образование кои се спроведуваат преку Одборот за акредитација и евалуација на високото образование.

Предвидениот период на ангажман е ноември 2017мај 2019 година.

Описот на работни задачи на англиски јазик е достапен на веб страницата на Министерството за образование и наука http://mon. gov. mk/index. php/dolaimenti/20 1 407301 20034/sdisproekt

Потребни квалификации;
-Универзитетска диплома (240 ЕКТС или еквивалент) од некој од акредитираните факултети во Република Македонија или еквивалентна диплома стекната во странство и нострифицирана од надлежна институција во Република Македонија и диплома за завршени докторски студии од некој од акредитираните факултети во Република Македонија или еквивалентна диплома стекната во странство и нострифицирана од надлежна институција во РепубликаМакедонија
-Најмалку 5 години работно искуство на акредитиран универзитет во Република Македонија
-Активно познавање и работно/истражувачко искуство во областа на образовни/јавни политики
-Активно познавање на работата на Одборот за ак редитација и евалуација на високото образование и законските и подзаконските акти кои ја регулираат областа на обезбедување и оценување на квалитетот на високото образование во Република Македонија
-Активно познавање на процесите на внатрешна и надворешна евалуација согласно европските стандарди и насоки за обезбедување квалитет во високото образование (ESG)
-Активно познавање на македонскиот и англискиот јазик. Познавање на други јазици од земјите во ЕУ ќе се смета за предност

Заинтересираните консултанти се упатуваат на точка 1. 9 од процедурите за набавки на Светска банка {Guidelines: Selection and Employment of Consultants under IBRD Loans and IDA Credits & Grants by WorldBankBorrowers, Јапиагу 201 1 Consultant Guidelines" каде ce наведени политиките на Светска банка по однос на судир на интереси.

Секој од консултантите ќе биде избран врз основа на постапка за избор на индивидуален консултант согласно процедурите за набавки на Светска банка Consultant Guidelines"

Дополнителни информации може да се добијат на долунаведената адреса во работно време од 08:30 до 16:30.

Изјавите за интерес (CV на македонски или на англиски јазик и писмо за изразување интерес) треба да се достават на долунаведената адреса (по
пошта или на email) нај доцна до 20.10.2017 година.

Адреса:
Министерство за образование и наукаПроект за развој на вештини и поддршка на иновации (за: Данијела Манева /по оглас бр. 00217 ул. „Св. Кирил и Методиј" бр. 54, 1000 Скопје, Република Македонија
email: danijela.maneva@mon.gov.mk
(СС: igor. krstevski@mon.gov.mk)