Владата на Република Македонија објави јавни огласи за именување на 69 директори и 25 заменици директори

Владата на Република Македонија објави јавни огласи за именување на 69 директори и 25 заменици директори

Владата на Република Македонија објавува јавни огласи за именување директори и заменици директори согласно одделните материјални закони и тоа:
Врз основа на член 56 од Законот за гранична контрола („Службен весник на Република Македонија" бр. 171/2010, 41/2014, 148/2015 и 55/2016), Владата на Република Македонија објавува

Јавен оглас за именување координатор и заменик координатор на Националниот координативен центар за гранично управување

1) Владата на Република Македонија именува координатор и замениккоординатор на Националниот координативен центар за гранично управување.
2) За координатор и замениккоординатор на Националниот координативен центар за гранично управување може да биде именувано лице кое ги исполнува следните услови:

да е државјанин на Република Македонија;
во моментот на именувањето со правосилна судска пресуда не му е изречена казна или прекршочна санкција забрана за вршење на професија, дејност или должност;
има стекнато најмалку 240 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен соодветно образование;
има минимум десет години работно искуство во државен орган што има надлежност во граничното управување;
поседува еден од следниве меѓународно признати сертификати или уверенија за активно познавање на англиски јазик не постар од пет години: ТОЕФЕЛ ИБТ (TOEFL iBT) најмалку 74 бода, ИЕЈ1ТС (IELTS) најмалку 6 бода, ИЛЕЦ (ILEC) (Cambridge English: Legal) најмалку Б2 (В2) ниво, ФЦЕ (FCE) (Cambridge English: First) положен, БУЛАТС (BULATS) најмалку 60 бода или АПТИС (APTIS) најмалку ниво Б2 (В2) и има положено психолошки тест и тест за интегритет.

Врз основа на член 15 од Законот за извршување на санкциите („Службен весник на Република Македонија" бр. 2/2006, 57/2010, 170/2013, 43/2014, 166/2014, 33/2015, 98/2015 226/2015 и 11/2016), Владата на Република Македонија објавува

Јавен оглас за именување директор на Управата за извршување на санкции

1) Владата на Република Македонија именува директор на Управата за извршување на санкции.
2) За директор на Управата за извршување на санкции може да биде именувано лице кое ги исполнува следните услови:

-да е државјанин на Република Македонија;
-во моментот на именувањето со правосилна судска пресуда не му е изречена казна или прекршочна санкција забрана за вршење на професија, дејност или должност;
-има стекнато најмалку 240 кредити според ЕКТС или завршен VII/ 1 степен;
-има минимум пет години работно искуство;
-поседува еден од следниве меѓународно признати сертификати или уверенија за познавање на англиски јазик не постар од пет години: ТОЕФЕЛ ИБТ (TOEFL iBT) најмалку 74 бода, ИЕЛТС (IELTS) најмалку 6 бода, ИЛЕЦ (ILEC) (Cambridge English: Legal) најмалку Б2 (В2) ниво, ФЦЕ (FCE) (Cambridge English: First) положен,
БУПАТС (BULATS) најмалку 60 бода и има положено психолошки тест и тест за интегритет.

Врз основа на член 43ѓ од Законот за вештачење („Службен весник на Република Македонија" бр. 115/2010, 12/2014 и 43/2014, 104/2015, 148/2015 и 192/2015), Владата на Република Македонија објавува

Јавен оглас за именување директор на Бирото за судски вештачења

1) Владата на Република Македонија именува директор на Бирото за судски вештачења.
2) За директор на Бирото за судски вештачења може да биде именувано лице кое ги исполнува следните услови:

да е државјанин на Република Македонија;
во моментот на именувањето со правосилна судска пресуда не му е изречена казна или прекршочна санкција забрана за вршење на професија, дејност или должност;
има стекнато најмалку 240 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен;
има минимум пет години работно искуство;
поседува еден од следниве меѓународно признати сертификати или уверенија за познавање на англиски јазик не постар од пет години: ТОЕФЕЛ ИБТ (TOEFL iBT) најмалку 74 бода, ИЕЛТС (IELTS) најмалку 6 бода, ИЈ1ЕЦ (ILEC) (Cambridge English: Legal) најмалку Б2 (B2) ниво, ФЦЕ (FCE) (Cambridge English: First) положен, БУПАТС (BULATS) најмалку 60 бода или АПТИС (APTIS) најмалку ниво Б2 (В2) и
има положено психолошки тест и тест за интегритет.

Врз основа на 2-а од Законот за матичната евиденција („Службен весник на Република Македонија" бр. 8/95, 38/2002, 66/2007, 98/2008, 67/2009, 13/2013 и 43/2014, 148/2015 и 27/2016), Владата на Република Македонија објавува

Јавен оглас за именување директор на Управата за водење на матичните книги


1) Владата на Република Македонија именува директор на Управата за водење на матичните книги.
2) За директор на Управата за водење на матичните книги може да биде именувано лице кое ги исполнува следните услови:

да е државјанин на Република Македонија;
во моментот на именувањето со правосилна судска пресуда не му е изречена казна или прекршочна санкција забрана за вршење на професија, дејност или должност;
има стекнато најмалку 240 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен правен факултет;
има минимум пет години работно искуство во областа на управните работи;
поседува еден од следниве меѓународно признати сертификати или уверенија за познавање на англиски јазик не постар од пет години: ТОЕФЕЛ ИБТ (TOEFL iBT) најмалку 74 бода, ИЕЛТС (IELTS) најмалку 6 бода, ИЛЕЦ (ILEC) (Cambridge English: Legal) најмалку Б2 (B2) ниво, ФЦЕ (FCE) (Cambridge English: First) положен,
БУПАТС (BULATS) најмалку 60 бода или АПТИС (APTIS) најмалку ниво Б2 (В2) и има положено психолошки тест и тест за интегритет.

Врз основа на член 3 од Законот за застапување на Република Македонија пред Европскиот суд за човекови права („Службен весник на Република Македонија" бр. 67/2009 и 43/2014), Владата на Република Македонија објавува

Јавен оглас за именување директор владин агент на Бирото за застапување на РМ во Европскиот суд за човекови права

1) Владата на Република Македонија именува директорвладин агент на Бирото за застапување на РМ во Европскиот суд за човекови права.
2) За директорвладин агент на Бирото за застапување на РМ во Европскиот суд за човекови права може да биде именувано лице кое ги исполнува следните услови:

да е државјанин на Република Македонија;
во моментот на именувањето со правосилна судска пресуда не му е изречена казна или прекршочна санкција забрана за вршење на професија, дејност или должност;
има стекнато најмалку 240 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен Правен факултет;
има минимум пет години работно искуство во областа на правни работи по положен правосуден испит;
има искуство во работењето од областа на заштитата и унапредувањето на човековите права и слободи
утврдени со Уставот на РМ и меѓународното право;
поседува еден од следниве меѓународно признати сертификати или уверенија за познавање на англиски јазик не постар од пет години: ТОЕФЕЛ ИБТ (TOEFL iBT) најмалку 74 бода, ИЕЛТС (IELTS) најмалку 6 бода, ИЈ1ЕЦ (ILEC) (Cambridge English: Legal) најмалку Б2 (B2) ниво, ФЦЕ (FCE) (Cambridge English: First) положен, БУПАТС (BULATS) најмалку 60 бода или АПТИС (APTIS) најмалку ниво Б2 (В2) и има положено психолошки тест и тест за интегритет.

Врз основа на член 6 од Законот за царинската управа 46/2004; 81/2005; 107/2007, 103/2008, 64/2009, 105/2009, 48/2010, 53/2011, 113/2012, 43/2014, 167/2014, 33/2015, 61/2015, 129/2015 и 23/2016), Владата на Република Македонија објавува

Јавен оглас за именување директор и заменик на директорот на Царинската управа

1) Владата на Република Македонија именува директор и заменик на директорот на Царинската управа.
2) За директор и заменик на директорот на Царинската управа можат да бидат именувани лицата кои ги исполнуваат следните услови:

-да се државјани на Република Македонија;
-во моментот на именувањето со правосилна судска пресуда не им е изречена казна или прекршочна санкција забрана за вршење на професија, дејност или должност;
-имаат стекнато најмалку 240 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен;
-имаат минимум пет години работно искуство;
-поседуваат еден од следниве меѓународно признати сертификати или уверенија за познавање на англиски јазик не постар од пет години: ТОЕФЕЛ ИБТ (TOEFL iBT) најмалку 74 бода, ИЕЛТС (IELTS) најмалку 6 бода, ИЛЕЦ (ILEC) (Cambridge English: Legal) најмалку Б2 (B2) ниво, ФЦЕ (FCE) (Cambridge English: First) положен, БУЛАТС (BULATS) најмалку 60 бода и
-имаат положено психолошки тест и тест за интегритет.

Врз основа на член 4 од Законот за девизна инспекција („Службен весник на Република Македонија бр. 89/2004, 24/2011, 43/2014 и 112/2014), Владата на Република Македонија објавува

Јавен оглас за именување директор на Државниот девизен инспекторат

1 Владата на Република Македонија именува директор и заменик на директорот на Државниот девизен инспекторат.
2) За директор на Државниот девизен инспекторат можат да биде именувано лице кое ги исполнува следните услови:

да е државјанин на Република Македонија;
во моментот на именувањето со правосилна судска пресуда не му е изречена казна или прекршочна санкција забрана за вршење на професија, дејност или должност;
има стекнато најмалку 300 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен образование од областа на правото или економијата;
има минимум пет години работно искуство во областа на струката;
да не е член на орган на управување или вработен во банка или штедилница;
поседува еден од следниве меѓународно признати сертификати или уверенија за познавање на англиски јазик не постар од пет години: ТОЕФЕЛ ИБТ (TOEFL iBT) најмалку 74 бода. ИЕЛТС (IELTS) најмалку 6 бода, ИЛЕЦ (ILEC) (Cambridge English: Legal) најмалку Б2 (B2) ниво, ФЦЕ (FCE) (Cambridge English: First) положен, БУЛАТС (BULATS) најмалку 60 бода и АПТИС (APTIS) најмалку ниво Б2 (В2) и има положено психолошки тест и тест за интегритет.

Врз основа на член 13 од Законот за јавните набавки 136/2007, 130/2008, 97/2010, 53/2011, 185/2011, 15/2013, 148/2013, 160/2013, 28/2014, 43/2014, 130/2014, 180/2014, 78/2015, 192/2015, 27/2016, 120/2016 и 165/2017), Владата на Република Македонија објавува

Јавен оглас за именување директор на Бирото за јавни набавки

1) Владата на Република Македонија именува директор на Бирото за јавни набавки.
2) За директор на Бирото за јавни набавки може да биде именувано лице кое ги исполнува следните услови:

-да е државјанин на Република Македонија;
-во моментот на именувањето со правосилна судска пресуда не му е изречена казна или прекршочна санкција забрана за вршење на професија, дејност или должност;
-има стекнато најмалку 240 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен образование од областа на правото или економијата;
-има работно искуство од најмалку пет години од кои најмалку три години од областа на јавните набавки;
-поседува еден од следниве меѓународно признати сертификати или уверенија за познавање на англиски јазик не постар од пет години: ТОЕФЕЛ ИБТ (TOEFL iBT) најмалку 74 бода, ИЕЛТС (IELTS) најмалку 6 бода, ИЈ1ЕЦ (ILEC) (Cambridge English: Legal) најмалку Б2 (B2) ниво, ФЦЕ (FCE) (Cambridge English: First) положен,
БУЛАТС (BULATS) најмалку 60 бода и има положено психолошки тест и тест за интегритет.

Врз основа на член 40 од Законот за спречување на перење пари и финансирање на тероризам бр. 130/2014, 192/2015 и 27/2016), Владата на Република Македонија објавува

Јавен оглас за именување директор на Управата за финансиско разузнавање

1) Владата на Република Македонија именува директор на Управата за финансиско разузнавање.
2) За директор на Управата за финансиско разузнавање може да биде именувано лице кое ги исполнува следните услови:

-да е државјанин на Република Македонија;
-во моментот на именувањето со правосилна судска пресуда не му е изречена казна или прекршочна санкција забрана за вршење на професија, дејност или должност;
-има стекнато најмалку 240 кредити според ЕКТС или завршен VI 1/1 степен образование;
-има работно искуство од најмалку пет години и;
-да има соодветен доказ сертификат за положен англиски јазик не постар од пет години: ТОЕФЕЛ ИБТ (TOEFL iBT) најмалку 74 бода, ИЕЛТС (IELTS) најмалку 6 бода, ИЛЕЦ (ILEC) (Cambridge English: Legal) најмалку Б2 (B2) ниво, ФЦЕ (FCE) (Cambridge English: First) положен, БУЛАТС (BULATS) -најмалку 60 бода и
има положено психолошки тест и тест за интегритет.

Врз основа на член 9 од Законотза финасиската полиција („Службен весник на Република Македонија" бр. 12/2014, 43/2014, 33/2015 и 27/2016), Владата на Република Македонија објавува

Јавен оглас за именување директор на Управата за финансиска полиција

1) Владата на Република Македонија именува директор на Управата за финансиска полиција.
2) За директор на Управата за финансиска полиција може да биде именувано лице кое ги исполнува следните услови:

-да е државјанин на Република Македонија;
-во моментот на именувањето со правосилна судска пресуда не му е изречена казна или прекршочна санкција забрана за вршење на професија, дејност или должност;
-има стекнато најмалку 240 кредити според ЕКТС или завршен VI 1/1 степен;
-има минимум пет години работно искуство;
-поседува еден од следниве меѓународно признати сертификати или уверенија за познавање на англиски јазик не постар од пет години: ТОЕФЕЛ ИБТ (TOEFL iBT) најмалку 74 бода, ИЕЛТС (IELTS) најмалку 6 бода, ИЛЕЦ (ILEC) (Cambridge English: Legal) најмалку Б2 (B2) ниво, ФЦЕ (FCE) (Cambridge English: First) положен,
БУЛАТС (BULATS) најмалку 60 бода и има положено психолошки тест и тест за интегритет.

Врз основа на член 10 од Законот за управата за јавни приходи 43/2014, 61/2015 и 27/2016), Владата на Република Македонија објавува

Јавен оглас за именување директор на Управата за јавни приходи

1) Владата на Република Македонија именува директор на Управата за јавни приходи.
2) За директор на Управата за јавни приходи може да биде именувано лице кое ги исполнува следните услови:

-да е државјанин на Република Македонија;
-во моментот на именувањето со правосилна судска пресуда не му е изречена казна или прекршочна санкција забрана за вршење на професија, дејност или должност;
-има стекнато најмалку 240 кредити според ЕКТС или завршен VI 1/1 степен образование;
-има работно искуство од најмалку пет години и;
-да поседува еден од следниве меѓународно признати сертификати или уверенија за активно познавање на англиски јазик не постар од пет години: ТОЕФЕЛ ИБТ (TOEFL iBT) најмалку 74 бода, ИЕЛТС (IELTS) најмалку 6 бода, ИЛЕЦ (ILEC) (Cambridge English: Legal) најмалку Б2 (B2) ниво, ФЦЕ (FCE) (Cambridge English: First) положен, БУЛАТС (BULATS) најмалку 60 бода и има положено психолошки тест и тест за интегритет.

Врз основа на член 7-а од Законот за производство и промет на вооружување и воена опрема („Службен весник на Република Македонија" бр. 84/2007, 161/2009, 145/2010, 119/2013, 164/2013, 41/2014, 192/2015 и 39/2016), Владата на Република Македонија објавува

Јавен оглас за именување директор на Управата за наменско производство

1) Владата на Република Македонија именува директор на Управата за наменско производство.
2) За директор на Управата за наменско производство може да биде именувано лице кое ги исполнува следните услови:

-да е државјанин на Република Македонија;
-во моментот на именувањето со правосилна судска пресуда не му е изречена казна или прекршочна санкција забрана за вршење на професија, дејност или должност;
-има стекнато најмалку 240 кредити според ЕКТС или завршен VI 1/1 степен образование;
-има работно искуство од најмалку пет години;
-да има соодветен доказ сертификат за положен англиски јазик не постар од пет години: ТОЕФЕЛ ИБТ (TOEFL iBT) најмалку 74 бода, ИЕЛТС (IELTS) најмалку 6 бода, ИЛЕЦ (ILEC) (Cambridge English: Legal) најмалку Б2 (B2) ниво, ФЦЕ (FCE) (Cambridge English: First) положен, БУЛАТС (BULATS) најмалку 60 бода и
има положено психолошки тест и тест за интегритет.

Врз основа на член 10 од Законот за државен пазарен инспекторат („Службен весник на Република Македонија" бр. 24/2007, 81/2007, 36/2011, 164/2013, 33/2015, 61/2015, 152/2015 и 53/2016), Владата на Република Македонија објавува

Јавен оглас за именување директор на Државниот пазарен инспекторат

1) Владата на Република Македонија именува директор на Државниот пазарен инспекторат.
2) За директор на Државниот пазарен инспекторат може да биде именувано лице кое ги исполнува следните услови:

-да е државјанин на Република Македонија;
-во моментот на именувањето со правосилна судска пресуда не му е изречена казна или прекршочна санкција забрана за вршење на професија, дејност или должност;
-има стекнато најмалку 300 кредити според ЕКТС или завршен VI 1/1 степен од областа на економијата, правото,бизнисадминистрацијата, машинската, електротехничката, технолошката струка или друга соодветна струка;
-има работно искуство минимум пет години;
-да има соодветен доказ сертификат за положен англиски јазик не постар од пет години: ТОЕФЕЛ ИБТ (TOEFL iBT) најмалку 74 бода. ИЕЛТС (IELTS) најмалку 6 бода, ИЛЕЦ (ILEC) (Cambridge English: Legal) најмалку Б2 (В2) ниво, ФЦЕ (FCE) (Cambridge English: First) положен, БУЛАТС (BULATS) најмалку 60 бода и
има положено психолошки тест и тест за интегритет.

Врз основа на член 10 од Законот за техничка инспекција („Службен весник на Република Македонија" бр. 88/2008, 119/2010, 36/2011, 136/2011, 164/2013, 41/2014, 33/2015, 61/2015, 154/2015 и 53/2016), Владата на Република Македонија објавува

Јавен оглас за именување директор на Државниот инспекторат за техничка инспекција

1) Владата на Република Македонија именува директор на Државниот инспекторат за техничка инспекција.
2) За директор на Државниот инспекторат за техничка инспекција може да биде именувано лице кое ги исполнува следните услови:

-да е државјанин на Република Македонија;
-во моментот на именувањето со правосилна судска пресуда не му е изречена казна или прекршочна санкција
забрана за вршење на професија, дејност или должност;
-има стекнато најмалку 240 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен образование;
-има минимум пет години работно искуство;
-поседува еден од следниве меѓународно признати сертификати или уверенија за активно познавање на англиски јазик не постар од пет години: ТОЕФЕЛ ИБТ (TOEFL iBT) најмалку 74 бода. ИЕЛТС (IELTS) најмалку 6 бода, ИЛЕЦ (ILEC) (Cambridge English: Legal) најмалку Б2 (В2) ниво, ФЦЕ (FCE) (Cambridge English: First) положен, БУЈ1АТС (BULATS) најмалку 60 бода и има положено психолошки тест и тест за интегритет

Врз основа на член 4 ставови 3, 4 и 5 од Законот за метрологијата („Службен весник на Република Македонија" бр. 55/2002, 84/2007, 120/2009, 136/2011, 6/2012, 164/2013, 41/2014, 192/2015 и 53/2016), Владата на Република Македонија објавува

Јавен оглас за именување директор на Бирото за метрологија

1 Владата на Република Македонија именува директор на Бирото за метрологија.
2) За директор на Бирото за метрологија може да биде именувано лице кое ги исполнува следните услови:

-да е државјанин на Република Македонија;
-во моментот на именувањето со правосилна судска пресуда не му е изречена казна или прекршочна санкција забрана за вршење на професија, дејност или должност;
-има стекнато најмалку 240 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен;
има најмалку пет години работно искуство од областа на метрологијата;
-да има соодветен доказ сертификат за положен англиски јазик не постар од пет години: ТОЕФЕЛ ИБТ (TOEFL iBT) најмалку 74 бода. ИЕЛТС (IELTS) најмалку 6 бода, ИЛЕЦ (ILEC) (Cambridge English: Legal) најмалку Б2 (B2) ниво, ФЦЕ (FCE) (Cambridge English: First) положен, БУЛАТС (BULATS) најмалку 60 бода и има положено психолошки тест и тест за интегритет.

Врз основа на член 9 и 9-а од Законот за државниот инспекторат за земјоделство („Службен весник на Република Македонија" бр. 20/2009, 53/2011, 164/2013, 43/2014, 33/2015, 88/2015, 149/2015 и 39/2016), Владата на Република Македонија објавува

Јавен оглас за именување директор на Државниот инспекторат за земјоделство

1 Владата на Република Македонија именува директор на Државниот инспекторат за земјоделство.
2) За директор на Државниот инспекторат за земјоделство може да биде мменувано лице кое ги исполнува следните услови:

-да е државјанин на Република Македонија;
-во моментот на именувањето со правосилна судска пресуда не му е изречена казна или прекршочна санкција забрана за вршење на професија, дејност или должност;
-има стекнато најмалку 300 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен;
има минимум пет години работно искуство;
има еден од следиве меѓународно признати сертификати за активно познавање на англиски јазик не постар од пет години: ТОЕФЕЛ ИБТ (TOEFL iBT) најмалку 74 бода, ИЕЛТС (IELTS) најмалку 6 бода, ИЛЕЦ (ILEC) (Cambridge English: Legal) најмалку Б2 (B2) ниво, ФЦЕ (FCE) (Cambridge English: First) положен, БУЛАТС
(BULATS) најмалку 60 бода и има положено психолошки тест и тест за интегритет.

Врз основа на член 9 од Законот за шумарска и ловна инспекција („Службен весник на Република Македонија" бр. 88/2008, 6/2010, -36/2011, 74/2012, 164/2013 и 43/2014, 33/2015, 149/2015 и 53/2016), Владата на Република Македонија објавува

Јавен оглас за именување директор на Државниот инспекторат за шумарство и ловство

1) Владата на Република Македонија именува директор на Државниот инспекторат за шумарство и ловство.
2) За директор на Државниот инспекторат за шумарство и ловство може да биде именувано лице кое ги исполнува следните услови:

-да е државјанин на Република Македонија;
-во моментот на именувањето со правосилна судска пресуда не му е изречена казна или прекршочна санкција забрана за вршење на професија, дејност или должност;
-има стекнато најмалку 300 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен образование;
има минимум пет години работно искуство;
има еден од следиве меѓународно признати сертификати за активно познавање на англиски јазик не постар од пет години: ТОЕФЕЛ ИБТ (TOEFL iBT) најмалку 74 бода, ИЕЛТС (IELTS) најмалку 6 бода, ИЛЕЦ (ILEC) (Cambridge English: Legal) најмалку Б2 (B2) ниво, ФЦЕ (FCE) (Cambridge English: First) положен, БУЛАТС (BULATS) најмалку 60 бода и има положено психолошки тест и тест за интегритет

Врз основа на член 78 б од Законот за здравјето на растенијата („Службен весник на Република Македонија" бр. 29/2005, 81/2008, 20/2009, 57/2010, 17/2011, 148/2011, 69/2013, 43/2014, 158/2014, 149/2015 и 39/2016), Владата на Република Македонија објавува

Јавен оглас за именување директор на Државната фитосанитарна лабораторија

1) Владата на Република Македонија именува директор на Државната фитосанитарна лабораторија.
2) За директор на Државната фитосанитарна лабораторија може да биде именувано лице кое ги исполнува следните услови:

-да е државјанин на Република Македонија;
-во моментот на именувањето со правосилна судска пресуда не му е изречена казна или прекршочна санкција забрана за вршење на професија, дејност или должност;
-има стекнато најмалку 240 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен образование;
има минимум пет години работно искуство;
поседува еден од следниве меѓународно признати сертификати за активно познавање на англиски јазик не постар од пет години: ТОЕФЕЛ ИБТ (TOEFL iBT) најмалку 74 бода, ИЕЛТС (IELTS) најмалку 6 бода, ИЛЕЦ (ILEC) (Cambridge English: Legal) најмалку Б2 (В2) ниво, ФЦЕ (FCE) (Cambridge English: First) положен, БУЛАТС (BULATS) најмалку 60 бода и има положено психолошки тест и тест за интегритет.

Врз основа на член 7 од Законот за санитарната и здравствената инспекција („Службен весник на Република Македонија" бр. 71/2006, 139/2008, 88/2010, 18/2011, 53/2011, 164/2013, 43/2014, 144/2014, 51/2015, 150/2015 и 37/2016), Владата на Република Македонија објавува

Јавен оглас за именување директор на Државниот санитарен и здравствен инспекторат

1) Владата на Република Македонија именува директор на Државниот санитарен и здравствен инспекторат.
2) За директор на Државниот санитарен и здравствен инспекторат може да биде именувано лице кое ги исполнува следните услови:
-да е државјанин на Република Македонија;
-во моментот на именувањето со правосилна судска пресуда не му е изречена казна или прекршочна санкција забрана за вршење на професија, дејност или должност;
има стекнато најмалку 300 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен образование— Медицински факултет и положен стручен испит; има минимум пет години работно искуство во струката;
поседува еден од следниве меѓународно признати сертификати за активно познавање на англиски јазик не постар од пет години: ТОЕФЕЛ ИБТ (TOEFL iBT) најмалку 74 бода, ИЕЛТС (IELTS) најмалку 6 бода, ИЛЕЦ (ILEC) (Cambridge English: Legal) најмалку Б2 (B2) ниво, ФЦЕ (FCE) (Cambridge English: First) положен, БУЛАТС (BULATS) најмалку 60 бода и има положено психолошки тест и тест за интегритет.

Врз основа на член 249д од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија" бр. 43/2012, 145/2012, 87/2013, 164/2013, 39/2014, 43/2014, 132/2014 188/2014, 10/2015, 61/2015, 154/2015 192/2015 и 37/2016), Владата на Република Македонија објавува

Јавен оглас за именување директор на Управата за електронско здравство

1 Владата на Република Македонија на предлог на Министерот за здравство именува директор на Управата за електронско здравство.
2) За директор на Управата за електронско здравство може да биде именувано лице кое ги исполнува следните услови:
-да е државјанин на Република Македонија;
-во моментот на именувањето со правосилна судска пресуда не му е изречена казна или прекршочна санкција забрана за вршење на професија, дејност или должност;
има завршено висока стручна спрема VI 1/1 или најмалку 240 ЕКТС на природноматематички студии или студии по информатика;
има најмалку пет години искуство во управување на системи со поголем број на корисници, од кои најмалку три години во управување на проекти од областа на здравството;
поседува еден од следниве меѓународно признати сертификати за активно познавање на англиски јазик не постар од пет години: ТОЕФЕЛ ИБТ (TOEFL iBT) најмалку 74 бода, ИЕЛТС (IELTS) најмалку 6 бода, ИЛЕЦ (ILEC) (Cambridge English: Legal) најмалку Б2 (B2) ниво, ФЦЕ (FCE) (Cambridge English: First) положен, БУЛАТС (BULATS) најмалку 60 бода и има положено психолошки тест и тест за интегритет.

Врз основа на член 9 од Законот за Педагошката служба („Службен весник на Република Македонија" бр. 18/2011, 41/2014 и 55/2016), Владата на Република Македонија објавува

Јавен оглас за именување директор на Педагошка служба

1) Владата на Република Македонија именува директор на Педагошка служба.
2) За директор на Педагошка служба може да биде именувано лице кое ги исполнува следните услови:

-да е државјанин на Република Македонија;
-во моментот на именувањето со правосилна судска пресуда не му е изречена казна или прекршочна санкција забрана за вршење на професија, дејност или должност;
има стекнато најмалку 240 кредити според ЕКТС или завршен VI 1/1 степен;
има минимум пет години работно искуство во воспитнообразовната дејност или во орган на државната управа надлежен за работите на образованието;
поседува еден од следниве меѓународно признати сертификати за активно познавање на англиски јазик не постар од пет години:ТОЕФЕЛ ИБТ најмалку 74 бода. ИЕЛТС (IELTS) најмалку 6 бода, ИЛЕЦ (ILEC) (Cambridge English: Legal) најмалку Б2 (B2) ниво, ФЦЕ (FCE) (Cambridge English: First) положен, БУЛАТС (BULATS) најмалку 60 бода и има положено психолошки тест и тест за интегритет.

Врз основа на член 20 од Законот за Бирото за развој на образованието („Службен весник на Република Македонија" бр. 37/2006, 142/2008, 148/2009, 69/2013, 120/2013, 148/2013, 41/2014 и 30/2016), Владата на Република Македонија објавува

Јавен оглас за именување директор и заменик на директорот на Бирото за развој на образованието

1) Владата на Република Македонија на предлог на Министерот за образование и наука именува директор и заменик на директорот на Бирото за развој на образованието.
2) За директор и заменик на директорот на Бирото за развој на образованието може да биде именувано лице кое ги исполнува следните услови:

-да е државјанин на Република Македонија;
-во моментот на именувањето со правосилна судска пресуда не му е изречена казна или прекршочна санкција забрана за вршење на професија, дејност или должност;
има стекнато најмалку 240 кредити според ЕКТС или завршен VI 1/1 степен образование;
има минимум пет години работно искуство во воспитно образовната работа и ги исполнува условите од членот 17 алинеи 2, 3 и 4 од законот за бирото за развој на образование;
поседува еден од следниве меѓународно признати сертификати за активно познавање на англиски јазик не постар од пет години: ТОЕФЕЛ ИБТ (TOEFL iBT) најмалку 74 бода, ИЕЛТС (IELTS) најмалку 6 бода, ИЛЕЦ (ILEC) (Cambridge English: Legal) најмалку Б2 (B2) ниво, ФЦЕ (FCE) (Cambridge English: First) положен, БУЛАТС (BULATS) најмалку 60 бода и има положено психолошки тест и тест за интегритет.

Врз основа на член 5 од Законот за просветната инспекција („Службен весник на Република Македонија" бр. 52/2005, 81/2008 148/2009, 57/2010, 51/2011, 24/2013, 137/2013, 164/2013, 41/2014, 33/2015 ,145/2015 и 30/2016), Владата на Република Македонија објавува

Јавен оглас за именување директор на Директор на Државниот просветен инспекторат

1) Владата на Република Македонија именува директор на Државниот просветен инспекторат.
2) За директор на Државниот просветен инспекторат може да биде именувано лице кое ги исполнува следните услови:

-да е државјанин на Република Македонија;
-во моментот на именувањето со правосилна судска пресуда не му е изречена казна или прекршочна санкција забрана за вршење на професија, дејност или должност;
има стекнато најмалку 300 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен;
има минимум пет години педагошко работно искуство во воспитанието и образованието;
поседува еден од следниве меѓународно признати сертификати за активно познавање на англиски јазик не постар од пет години: ТОЕФЕЛ ИБТ (TOEFL iBT) најмалку 74 бода, ИЕЛТС (IELTS) најмалку 6 бода, ИЛЕЦ (ILEC) (Cambridge English: Legal) најмалку Б2 (B2) ниво, ФЦЕ (FCE) (Cambridge English: First) положен,
БУЛАТС (BULATS) најмалку 60 бода и има положено психолошки тест и тест за интегритет.

Врз основа на член 12 од Законот за Државниот инспекторат за локална самоуправа („Службен весник на Република Македонија" бр. 158/2010, 187/2013 и 43/2014), Владата на Република Македонија објавува

Јавен оглас за именување директор на Државниот инспекторат за локална самоуправа

1) Владата на Република Македонија именува директор на Државниот инспекторат за локална самоуправа.
2) За директор на Државниот инспекторат за локална самоуправа може да биде именувано лице кое ги исполнува следните услови:

-да е државјанин на Република Македонија;
-да не му е изречена мерка на безбедност забрана за вршење на професија, дејност или должност, за времетраење на мерката;
да има стекнато најмалку ЗОО кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен образование;
да има најмалку пет години работно искуство по дипломирањето;
да поседува еден од следниве меѓународно признати сертификати за активно познавање на англиски јазик не постар од пет години: ТОЕФЕЛ ИБТ (TOEFL iBT) најмалку 74 бода, ИЕЛТС (IELTS) најмалку 6 бода, ИЛЕЦ (ILEC) (Cambridge English: Legal) најмалку Б1 (В1) ниво, ФЦЕ (FCE) (Cambridge English: First) положен,
БУЛАТС (BULATS) најмалку 60 бода и има положено психолошки тест и тест за интегритет.

Врз основа на член 22 од Законот за рамномерен регионален развој („Службен весник на Република Македонија" бр. 63/2007, 187/2013 и 43/2014 и 215/2015), Владата на Република Македонија објавува

Јавен оглас за именување директор на Бирото за регионален развој

1) Владата на Република Македонија именува директор на Бирото за регионален развој.
2) За директор на Бирото за регионален развој може да биде именувано лице кое ги исполнува следните услови:

-да е државјанин на Република Македонија;
-да не му е изречена мерка на безбедност забрана за вршење на професија, дејност или должност, за времетраење на мерката;
да има стекнато најмалку 300 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен образование;
да има најмалку пет години работно искуство по дипломирањето,
да поседува еден од следниве меѓународно признати сертификати за познавање на англиски јазик не постар од пет години: ТОЕФЕЛ ИБТ (TOEFL iBT) со најмалку 74 бодови, ИЕЛТС (IELTS) со најмалку 6 бодови, ТОЛЕС базично познавање, ИЛЕЦ (ILEC) најмалку Б2 ниво или Кембриџ сертификат со најмалку Б 1 ниво и има положено психолошки тест и тест за интегритет.

Врз основа на член 144а од Законот за заштита на културното наследство („Службен весник на Република Македонија" бр. 20/2004, 115/2007, 18/2011, 148/2011, 23/2013, 137/2013, 164/2013, 38/2014, 44/2014, 199/2014, 104/2015, 154/2015, 192/2015 и 39/2016), Владата на Република Македонија објавува

Јавен оглас за именување директор на Управата за заштита на културното наследство

1) Владата на Репубпика Македонија именува директор на Управата за заштита на културното наследство.
2) За директор на Управата за заштита на културното наследство може да биде именувано лице кое ги исполнува следните услови:
-да едржавјанин на Република Македонија;
-во моментот на именувањето со правосилна судска пресуда не му е изречена казна или прекршочна санкција забрана за вршење на професија, дејност или должност;
има стекнато најмалку 240 кредити според ЕКТС или завршен VI 1/1 степен;
има минимум пет години работно искуство од кои три години во областа на културното наследство;
поседува еден од следниве меѓународно признати сертификати за активно познавање на англиски јазик не постар од пет години: ТОЕФЕЛ ИБТ (TOEFL iBT) најмалку 74 бода, ИЕЛТС (IELTS) најмалку 6 бода, ИЛЕЦ (ILEC) (Cambridge English: Legal) најмалку Б2 (B2) ниво, ФЦЕ (FCE) (Cambridge English: First) положен,
БУЛАТС (BULATS) н ајмалку 60 бода и има положено психолошки тест и тест за интегритет.

Врз основа на член 7 од Законот за управната инспекција („Службен весник на Република Македонија" бр. 69/2004, 22/2007, 115/2007, 51/2011,164/2013, 41/2014, 33/2015, 156/2015, 193/2015, 53/2016 и 11/2018), Владата на Република Македонија објавува

Јавен оглас за именување директор на Државниот управен инспекторат

1) Владата на Република Македонија именува директор на Државниот управен инспекторат.
2) За директор на Државниот управен инспекторат може да биде именувано лице кое ги исполнува следните услови:

да е државјанин на Република Македонија;
во моментот на именувањето со правосилна судска пресуда не му е изречена казна или прекршочна санкција забрана за вршење на професија, дејност или должност;
има стекнато најмалку 300 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен Правен факултет;
има минимум пет години работно искуство на управни работи;
поседува еден од следниве меѓународно признати сертификати за активно познавање на англиски јазик не постар од пет години: ТОЕФЕЛ ИБТ (TOEFL iBT) најмалку 74 бода, ИЕЛТС (IELTS) најмалку 6 бода, ИЛЕЦ (ILEC) (Cambridge English: Legal) најмалку Б2 (В2) ниво, ФЦЕ (FCE) (Cambridge English: First) положен, БУЛАТС (BULATS) најмалку 60 бода и АПТИС (APTIS) најмалку ниво Б2 (В2).
3)Директорот кој е именуван во периодот од денот на влегувањето во сила на измената на Законот („Службен весник на РМ бр. 11/2018" од 26 јануари до 1 септември 2018 година, е должен да го исполни условот за познавање на странски јазик најдоцна во рок од една година од денот на неговото именување. На директорот кој нема да го исполни условот за познавање на странски јазик во утврдениот рок му престанува мандатот.

Врз основа на член 876 од Законот за превоз на патниот сообраќај („Службен весник на Република Македонија" бр. 68/2004, 127/2006, 114/2009, 83/2010, 140/2010, 17/2011, 53/2011, 6/2012, 23/2013, 120/2013, 163/2013, 187/2013, 42/2014, 112/2014, 166/2014, 44/2015, 97/2015, 124/2015, 129/2015, 193/2015 и 37/2016), Владата на Република Македонија објавува

Јавен оглас за именување директор на Државен инспекторат за транспорт

1 Владата на Република Македонија именува директор на Државен инспекторат за транспорт.
2) За директор на Државен инспекторат за транспорт може да биде именувано лице кое ги исполнува следните услови:

-да е државјанин на Република Македонија;
-во моментот на изборот со правосилна судска пресуда не му е изречена казна или прекршочна санкција забрана за вршење на професија, дејност или должност;
има стекнато најмалку 240 кредити според ЕКТС или завршен VI 1/1 степен од областа на техничките или правните науки,
има минимум пет години работно искуство од областа на сообраќајот или правните науки;
поседува еден од следниве меѓународно признати сертификати за активно познавање на англиски јазик не постар од пет години: ТОЕФЕЛ ИБТ (TOEFL iBT) најмалку 74 бода, ИЕЛТС (IELTS) најмалку 6 бода, ИЛЕЦ (ILEC) (Cambridge English: Legal) најмалку Б2 (В2) ниво, ФЦЕ (FCE) (Cambridge English: First) положен,
БУЛАТС (BULATS) најмалку 60 бода и има положено психолошки тест и тест за интегритет.

Врз основа на член 1286 од Законот за градење („Службен весник на Република Македонија" бр. 130/2009, 124/2010, 18/2011, 36/2011, 54/2011, 13/2012, 144/2012, 25/2013, 79/2013, 137/2013, 163/2013, 27/2014, 28/2014, 42/2014, 115/2014, 149/2014, 187/2014, 44/2015, 129/2015, 217/2015, 226/2015 и 30/2016, 31/2016, 39/2016, 71/2016 и 132/2016), Владата на Република Македонија објавува

Јавен оглас за именување директор на Државниот инспекторат за градежништво и урбанизам

1) Владата на Република Македонија именува директор на Државниот инспекторат за градежништво и урбанизам.
2) За директор на Државниот инспекторат за градежништво и урбанизам може да биде именувано лице кое ги исполнува следните услови:

-да е државјанин на Република Македонија;
-во моментот на изборот со правосилна судска пресуда не му е изречена казна или прекршочна санкција забрана за вршење на професија, дејност или должност;
има стекнато најмалку 300 кредити според ЕКТС или завршен VI 1/1 степен,
има минимум пет години работно искуство;
поседува еден од следниве меѓународно признати сертификати за активно познавање на англиски јазик не постар од пет години: ТОЕФЕЛ ИБТ (TOEFL iBT) најмалку 74 бода, ИЕЛТС (IELTS) најмалку 6 бода, ИЛЕЦ (ILEC) (Cambridge English: Legal) најмалку Б2 (В2) ниво, ФЦЕ (FCE) (Cambridge English: First) положен, БУЛАТС (BULATS) најмалку 60 бода и има положено психолошки тест и тест за интегритет.

Врз основа на член 30 a од Законот за комуналните дејности („Службен весник на Република Македонија" бр. 95/2012, 163/2013, 42/2014, 44/2015, 147/2015 и 31/2016), Владата на Република Македонија објавува

Јавен оглас за именување директор на Државниот комунален инспекторат

1) Владата на Република Македонија именува директор на Државниот комунален инспекторат.
2) За директор на Државниот комунален инспекторат може да биде именувано лице кое ги исполнува следните услови:

-да е државјанин на Република Македонија;
-во моментот на изборот со правосилна судска пресуда не му е изречена казна или прекршочна санкција
забрана за вршење на професија, дејност или должност;
има стекнато најмалку 300 кредити според ЕКТС или завршен VI 1/1 степен,
има минимум пет години работно искуство;
поседува еден од следниве меѓународно признати сертификати за активно познавање на англиски јазик не постар од пет години: ТОЕФЕЛ ИБТ (TOEFL iBT) најмалку 74 бода, ИЕЛТС (IELTS) најмалку 6 бода, ИЛЕЦ (ILEC) (Cambridge English: Legal) најмалку Б2 (B2) ниво, ФЦЕ (FCE) (Cambridge English: First) положен,
БУЛАТС (BULATS) најмалку 60 бода и има положено психолошки тест и тест за интегритет.

Врз основа на член 40 од Законот за сигурност во железничкиот систем („Службен весник на Република Македонија" бр. 48/2010, 23/2011, 53/2011, 158/2011, 137/2013, 163/2013, 42/2014, 166/2014 и 147/2015, 193/2015, 31/2016, 52/2016, 63/2016 и 71/2016), Владата на Република Македонија објавува

Јавен оглас за именување директор на Управата за сигурност во железничкиот систем

1) Владата на Република Македонија на предлог на министерот кој раководи со органот на државната управата надлежен за вршење на работите од областа на железничкиот сообраќај и железничката инфраструктура именува директор на Управата за сигурност во железничкиот систем.
2) За директор на Управата за сигурност во железничкиот систем може да биде именувано лице кое ги исполнува следните услови:

-да е државјанин на Република Македонија;
-во моментот на изборот со правосилна судска пресуда не му е изречена казна или прекршочна санкција забрана за вршење на професија, дејност или должност;
има стекнато најмалку 240 кредити според ЕКТС или завршен VI 1/1 степен од областа на техничките, правните
или економските науки,
има минимум пет години работно искуство од областа на превозот на железничкиот сообраќај и железничката инфраструктура и најмалку три години искуство на раководно место;
поседува еден од следниве меѓународно признати сертификати за активно познавање на англиски јазик не постар од пет години: ТОЕФЕЛ ИБТ (TOEFL iBT) најмалку 74 бода, ИЕЛТС (IELTS) најмалку 6 бода, ИЛЕЦ (ILEC) (Cambridge English: Legal) најмалку Б2 (B2)
ниво, ФЦЕ (FCE) (Cambridge English: First) положен, БУЛАТС (BULATS) најмалку 60 бода и има положено психолошки тест и тест за интегритет.

Врз основа на член 194а и 1946 од Законот за животната средина („Службен весник на Република Македонија" бр. 53/2005, 81/2005, 24/2007, 159/2008, 83/2009, 48/2010, 124/2010, 51/2011, 123/2012, 93/2013, 187/2013, 42/2014, 44/2015, 129/2015, 192/2015 и 39/2016), Владата на Република Македонија објавува

Јавен оглас за именување директор на Државниот инспекторат за животна средина

1) Владата на Република Македонија именува директор на Државниот инспекторат за животна средина.
2) За директор на Државниот инспекторат за животна средина може да биде именувано лице кое ги исполнува следните услови:

-да е државјанин на Република Македонија;
-во моментот на изборот со правосилна судска пресуда не му е изречена казна или прекршочна санкција
забрана за вршење на професија, дејност или должност;
има стекнато најмалку 300 кредити според ЕКТС или завршен VI 1/1 степен,
има минимум пет години работно искуство;
поседува еден од следниве меѓународно признати сертификати за активно познавање на англиски јазик не постар од пет години: ТОЕФЕЛ ИБТ (TOEFL iBT) најмалку 74 бода, ИЕЛТС (IELTS) најмалку 6 бода, ИЛЕЦ (ILEC) (Cambridge English: Legal) најмалку Б2 (B2) ниво, ФЦЕ (FCE) (Cambridge English: First) положен,
БУЛАТС (BULATS) најмалку 60 бода, АПТИС (APTIS) најмалку ниво Б2 (В2) и има положено психолошки тест и тест за интегритет.

Врз основа на член 161а и 161—6 од Законот за животната средина („Службен весник на Република Македонија" бр. 53/2005, 81/2005, 24/2007, 159/2008, 83/2009, 48/2010, 124/2010, 51/2011, 123/2012, 93/2013, 187/2013, 42/2014, 44/2015, 129/2015, 192/2015 и 39/2016), Владата на Република Македонија објавува

Јавен оглас за именување директор на Управата за животна средина

1) Владата на Република Македонија именува директор на Управата за животна средина.
2) За директор на Управата за животна средина може да биде именувано лице кое ги исполнува следните услови:
-да е државјанин на Република Македонија;
-во моментот на изборот со правосилна судска пресуда не му е изречена казна или прекршочна санкција забрана за вршење на професија, дејност или должност;
-има стекнато најмалку 240 кредити според ЕКТС или завршен VI 1/1 степен,
--има минимум пет години работно искуство;
поседува еден од следниве меѓународно признати сертификати за активно познавање на англиски јазик не постар од пет години: ТОЕФЕЛ ИБТ (TOEFL iBT) најмалку 74 бода, ИЕЛТС (IELTS) најмалку 6 бода, ИЛЕЦ (ILEC) (Cambridge English: Legal) најмалку Б2 (B2) ниво, ФЦЕ (FCE) (Cambridge English: First) положен,
БУЛАТС (BULATS) најмалку 60 бода, АПТИС (APTIS) најмалку ниво Б2 (В2) и има положено психолошки тест и тест за интегритет.

Врз основа на член 18 од Законот за безбедност на храната („Службен весник на Република Македонија" бр. 157/2010, 53/2011, 1/2012, 164/2013, 187/2013, 43/2014, 72/2015, 129/2015, 213/2015, 39/2016 и 84/2015), Владата на Република Македонија објавува

Јавен оглас за именување директор на Агенција за храна и ветеринарство на Република Македонија

1) Владата на Република Македонија именува директор на Агенција за храна и ветеринарство на Република Македонија.
2) За директор на Агенција за храна и ветеринарство на Република Македонија може да биде именувано лице кое ги исполнува следните услови:

-да е државјанин на Република Македонија;
-во моментот на изборот со правосилна судска пресуда не му е изречена казна или прекршочна санкција забрана за вршење на професија, дејност или должност;
има стекнато најмалку 240 кредити според ЕКТС или завршен VI 1/1 степен,
има минимум пет години работно искуство;
поседува еден од следниве меѓународно признати сертификати за активно познавање на англиски јазик не постар од пет години: ТОЕФЕЛ ИБТ (TOEFL iBT) најмалку 74 бода, ИЕЛТС (IELTS) најмалку 6 бода, ИЛЕЦ (ILEC) (Cambridge Engtish: Legal) најмалку Б2 (B2) ниво, ФЦЕ (FCE) (Cambridge English: First) положен,
БУЛАТС (BULATS) најмалку 60 бода, АПТИС (APTIS) најмалку ниво Б2 (В2) и има положено психолошки тест и тест за интегритет.

Врз основа на член 66 од Законот за класифицирани информации („Службен весник на Република Македонија" бр. 9/2004, 113/2007, 145/2010, 80/2012 и 41/2014), Владата на Република Македонија објавува

Јавен оглас за именување директор на Дирекцијата за безбедност на класифицирани информации

1) Владата на Република Македонија именува директор на Дирекцијата за безбедност на класифицирани информации.
2) За директор на Дирекцијата за безбедност на класифицирани информации може да биде именувано лице кое ги исполнува следните услови:

-да е државјанин на Република Македонија;
-во моментот на изборот со правосилна судска пресуда не му е изречена казна или прекршочна санкција забрана за вршење на професија, дејност или должност;
има стекнато најмалку 240 кредити според ЕКТС или завршен VI 1/1 степен,
има минимум пет години работно искуство;
поседува еден од следниве меѓународно признати сертификати за активно познавање на англиски јазик не постар од пет години: ТОЕФЕЛ ИБТ (TOEFL iBT) најмалку 74 бода, ИЕЛТС (IELTS) најмалку 6 бода, ИЛЕЦ (ILEC) (Cambridge English: Legal) најмалку Б2 (B2) ниво, ФЦЕ (FCE) (Cambridge English: First) положен,
БУПАТС (BULATS) најмалку 60 бода, АПТИС (APTIS) најмалку ниво Б2 (В2) и има положено психолошки тест и тест за интегритет.

Врз основа на член 19 од Законот за заштита и спасување („Службен весник на Република Македонија" бр. 36/2004, 49/2004 86/2008, 124/2010, 18/2011 41/2014, 129/2015, 71/2016 и 106/2016), Владата на Република Македонија објавува

Јавен оглас за именување директор и заменик на директорот на Дирекцијата за заштита и спасување

1) Владата на Република Македонија именува директор и заменик на директоротна Дирекцијата за заштита и спасување.
2) За директор и заменик на директорот на Дирекцијата за заштита и спасување може да биде именувано лице кое ги исполнува следните услови:
-да е државјанин на Република Македонија;
-во моментот на изборот со правосилна судска пресуда не му е изречена казна или прекршочна санкција забрана за вршење на професија, дејност или должност;
има стекнато најмалку 240 кредити според ЕКТС или завршен VI 1/1 степен,
има минимум пет години работно искуство.
поседува еден од следниве меѓународно признати сертификати за активно познавање на англиски јазик не постар од пет години: ТОЕФЕЛ ИБТ (TOEFL iBT) најмалку 74 бода ,ИЕЛТС (IELTS) најмалку 6 бода, ИЛЕЦ (ILEC) (Cambridge English: Legal) најмалку Б2 (B2) ниво, ФЦЕ (FCE) (Cambridge English: First) положен,
БУЛАТС (BULATS) најмалку 60 бода и има положено психолошки тест и тест за интегритет.

Врз основа на 4 и 4-а од Законот за заштита од јонизирачко зрачење и радијациона сигурност („Службен весник на Република Македонија" бр. 48/2002, 135/2007, 53/2011, 164/2013, 43/2014, 149/2015 и 37/2016), Владата на Република Македонија објавува

Јавен оглас за именување директор на Дирекцијата за радијациона сигурност

1) Владата на Република Македонија именува директор на Дирекцијата за радијациона сигурност.
2) За директор на Дирекцијата за радијациона сигурност може да биде именувано лице кое ги исполнува следните услови:
-да е државјанин на Република Македонија;
-во моментот на изборот со правосилна судска пресуда не му е изречена казна или прекршочна санкција забрана за вршење на професија, дејност или должност;
има стекнато најмалку 240 кредити според ЕКТС или завршен VI 1/1 степен,
има минимум пет години работно искуство;
поседува еден од следниве меѓународно признати сертификати за активно познавање на англиски јазик не постар од пет години: ТОЕФЕЛ ИБТ (TOEFL iBT) најмалку 74 бода, ИЕЛТС (IELTS) најмалку 6 бода, ИЛЕЦ (ILEC) (Cambridge English: Legal) најмалку Б2 (B2) ниво, ФЦЕ (FCE) (Cambridge English: First) положен,
БУЛАТС (BULATS) најмалку 60 бода и има положено психолошки тест и тест за интегритет.

Врз основа на член 26 од Законот за управување со кризи („Службен весник на Република Македонија" бр. 29/2005, 36/2011, 41/2014, 104/2015 и 39/2016), Владата на Република Македонија објавува

Јавен оглас за именување директор и заменик на директорот на Центарот за управување со кризи

1 Владата на Република Македонија именува директор и заменик на директорот на Центарот за управување со кризи.
2) За директор и заменик на директорот на Центарот за управување со кризи може да биде именувано лице кое ги исполнува следните услови:

-да е државјанин на Република Македонија;
-во моментот на изборот со правосилна судска пресуда не му е изречена казна или прекршочна санкција забрана за вршење на професија, дејност или должност;
има стекнато најмалку 240 кредити според ЕКТС или завршен VI 1/1 степен,
има минимум пет години работно искуство;
поседува еден од следниве меѓународно признати сертификати за активно познавање на англиски јазик не постар од пет години: ТОЕФЕЛ ИБТ (TOEFL iBT) најмалку 74 бода, ИЕЛТС (IELTS) најмалку 6 бода, ИЛЕЦ (ILEC) (Cambridge English: Legal) најмалку Б2 (B2) ниво, ФЦЕ (FCE) (Cambridge English: First) положен,
БУЛАТС (BULATS) најмалку 60 бода и има положено психолошки тест и тест за интегритет.

Врз основа на член 11 од Законот за основање на Агенција за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој („Службен весник на Република Македонија" бр. 72/2007, 5/2009 и 43/2014, 193/2015 и 39/2016),  Владата на Република Македонија објавува

Јавен оглас за именување директор на Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој

1) Владата на Република Македонија именува директор на Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој.
2) За директор на Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој може да биде именувано лице кое ги исполнува следните услови:

-да е државјанин на Република Македонија;
-да има познавања од областа на човековите права;
-во моментот на изборот со правосилна судска пресуда не му е изречена казна или прекршочна санкција забрана за вршење на професија, дејност или должност;
има стекнато најмалку 240 кредити според ЕКТС или завршен VI 1/1 степен,
има минимум пет години работно искуство;
поседува еден од следниве меѓународно признати сертификати за активно познавање на англиски јазик не постар од пет години: ТОЕФЕЛ ИБТ (TOEFL iBT) најмалку 74 бода, ИЕЛТС (IELTS) најмалку 6 бода, ИЛЕЦ (ILEC) (Cambridge English: Legal) најмалку Б2 (B2) ниво, ФЦЕ (FCE) (Cambridge English: First) положен,
БУЛАТС (BULATS) најмалку 60 бода и има положено психолошки тест и тест за интегритет.

Врз основа на член 11 од Законот за унапредување и заштита на правата на припадниците на заедниците кои се помалку од 20% од населението во Република Македонија („Службен весник на Република Македонија" бр. 92/2008 и 42/2014), Владата на Република Македонија објавува

Јавен оглас за именување директор и заменик на директорот на Агенцијата за остварување на правата на заедниците

1) Владата на Репубпика Македонија именува директор и заменик на директорот на Агенцијата за остварување на правата на заедниците.
2) За директор и заменик на директорот на Агенцијата за остварување на правата на заедниците може да биде именувано лице кое ги исполнува следните услови:

-да е државјанин на Република Македонија;
-има познавање од областа на човековите права;
-во моментот на изборот со правосилна судска пресуда не му е изречена казна или прекршочна санкција забрана за вршење на професија, дејност или должност;
има стекнато најмалку 240 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен,
има минимум пет години работно искуство;
поседува еден од следиве меѓународно признати сертификати или уверенија за активно познавање на англиски јазик не постар од пет години: ТОЕФЕЛ ИБТ (TOEFL iBT) најмалку 74 бода, ИЕЛТС (IELTS) најмалку 6 бода, ИЈ1ЕЦ (ILEC) (Cambridge English: Legal) најмалку Б2 (В2) ниво, ФЦЕ (FCE) (Cambridge English: First) положен, БУЛАТС (BULATS) -најмалку 60 бода или АПТИС (APTIS) најмалку ниво Б2 (В2) и има положено психолошки тест и тест за интегритет.

Врз основа на член 17 од Закон за стоковните резерви („Службен весник на Република Македонија" бр. 84/2008, 77/2009, 24/2011 и 43/2014), Владата на Република Македонија објавува

Јавен оглас за именување директор и заменик на директорот на Агенцијата за стоковни резерви

1) Владата на Република Македонија именува директор и заменик на директорот на Агенцијата за стоковни резерви.
2) За директор и заменик на директорот на Агенцијата за стоковни резерви може да биде именувано лице кое ги исполнува следните услови:

-да е државјанин на Република Македонија;
-во моментот на изборот со правосилна судска пресуда не му е изречена казна или прекршочна санкција забрана за вршење на професија, дејност или должност;
има стекнато најмалку 240 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен,
има минимум пет години работно искуство од областа на економијата, правото, технологијата или агрономијата од кои најмалку две години на раководна функција во областа на економски, финансиски, правни, технички и академски институции или во енергетскиот сектор;
поседува еден од следниве меѓународно признати сертификати за активно познавање на англиски јазик не постар од пет години: ТОЕФЕЈ1 ИБТ (TOEFL iBT) најмалку 74 бода, ИЕЛТС (IELTS) најмалку 6 бода, ИЛЕЦ (ILEC) (Cambridge English: Legal) најмалку Б2 (В2) ниво, ФЦЕ (FCE) (Cambridge English: First) положен,
БУЛАТС (BULATS) најмалку 60 бода или АПТИС (APTIS) најмалку ниво Б2 ниво и има положено психолошки тест и тест за интегритет.

Врз основа на член 3 од Законот за лековите и медицинските помагала („Службен весник на Република Македонија" бр. 106/2007, 88/2010, 36/2011, 53/2011, 136/2011, 11/2012 ,147/2013, 164/2013, 27/2014, 43/2014, 88/2015, 154/2015, 228/2015 и 7/2016), Владата на Република Македонија објавува

Јавен оглас за именување директор на Агенцијата за лекови и медицински средства

1) Владата на Република Македонија именува директор на Агенцијата за лекови и медицински средства.
2) За директор на Агенцијата за лекови и медицински средства може да биде именувано лице кое ги исполнува следните услови:

-да е државјанин на Република Македонија;
-во моментот на изборот со правосилна судска пресуда не му е изречена казна или прекршочна санкција забрана за вршење на професија, дејност или должност;
има стекнато најмалку 240 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен од областа на фармацијата;
има минимум пет години работно искуство од областа на фармацијата;
поседува еден од следниве меѓународно признати сертификати за активно познавање на англиски јазик не постар од пет години: ТОЕФЕЛ ИБТ (TOEFL iBT) најмалку 74 бода, ИЕЛТС (IELTS) најмалку 6 бода, ИЛЕЦ (ILEC) (Cambridge English: Legal) најмалку Б2 (B2) ниво, ФЦЕ (FCE) (Cambridge English: First) положен,
БУПАТС (BULATS) најмалку 60 бода или АПТИС (APTIS) најмалку ниво Б2 (В2) и има положено психолошки тест и тест за интегритет.

Врз основа на член 1-а став 2 од Законот за архивски материјал („Службен весник на Република Македонија" бр. 95/2012, 41/2014, 72/2015, 148/2015, 169/2015, 53/2016 и 11/2018), Владата на Република Македонија објавува

Јавен оглас за именување директор на Државниот архив на Република Македонија

1) Владата на Република Македонија именува директор на Државниот архив на Република Македонија.
2) За директор на Државниот архив на Република Македонија може да биде именувано лице кое ги исполнува следните услови:

-да е државјанин на Република Македонија;
-во моментот на изборот со правосилна судска пресуда не му е изречена казна или прекршочна санкција забрана за вршење на професија, дејност или должност;
има стекнато најмалку 240 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен,
има минимум пет години работно искуство;
поседува еден од следниве меѓународно признати сертификати за активно познавање на англиски јазик не постар од пет години: ТОЕФЕЛ ИБТ (TOEFL iBT) најмалку 74 бода, ИЕЛТС (IELTS) најмалку 6 бода, ИЛЕЦ (ILEC) (Cambridge English: Legal) најмалку Б2 (B2) ниво, ФЦЕ (FCE) (Cambridge English: First) положен,
БУЛАТС (BULATS) најмалку 60 бода или АПТИС (APTIS) најмалку ниво Б2 (В2).
3)Директорот кој е именуван во периодот од денот на влегувањето во сила на измената на Законот („Службен весник на РМ бр. 11/2018" од 26 јануари до 1 септември 2018 година, е должен да го исполни условот за познавање на странски јазик најдоцна во рок од една година од денот на неговото именување. На директорот кој нема да го исполни условот за познавање на странски јазик во утврдениот рок му престанува мандатот.

Врз основа на член 9 од Законот за државната статистика („Службен весник на Република Македонија" бр. 54/97, 21/2007, 51/2011, 104/2013 42/2014, 192/2015 и 27/2016), Владата на Република Македонија објавува

Јавен оглас за именување директор и заменик на директорот на Државниот завод за статистика


1 Владата на Република Македонија именува директор и заменик на директорот на Државниот завод за статистика.
2) За директор и заменик на директорот на Државниот завод за статистика може да биде именувано лице кое ги исполнува следните услови:

-да е државјанин на Република Македонија;
-во моментот на изборот со правосилна судска пресуда не му е изречена казна или прекршочна санкција забрана за вршење на професија, дејност или должност;
има стекнато најмалку 240 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен;
има минимум пет години работно искуство;
да има соодветен доказ (сертификат), не постар од пет години, за положен англиски јазик и тоа: ТОЕФЕЛ ИБТ (TOEFL iBT) најмалку 74 бода, ИЕЛТС (IELTS) најмалку 6 бода, или ТОЛЕС (базично познавање), или ИЛЕК (најмалку Б2 ниво) или Кембриџ сертификат (Б1 ниво) и има положено психолошки тест и тест за интегритет.

Врз основа на член 10 од Законот за индустриската сопственост („Службен весник на Република Македонија" бр. 21/2009, 24/2011, 12/2014, 41/2014, 152/2015 и 53/2016), Владата на Република Македонија објавува

Јавен оглас за именување директор и заменик на директорот на Државниот завод за индустриска сопственост

1) Владата на Република Македонија именува директор и заменик на директорот на Државниот завод за индустриска сопственост.
2) За директор и заменик на директорот на Државниот завод за индустриска сопственост може да биде именувано лице кое ги исполнува следните услови:

-да е државјанин на Република Македонија;
-во моментот на изборот со правосилна судска пресуда не му е изречена казна или прекршочна санкција забрана за вршење на професија, дејност или должност;
има стекнато најмалку 240 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен,
има минимум пет години работно искуство,
поседува еден од следиве меѓународно признати сертификати или уверенија за активно познавање на англиски јазик не постар од пет години: ТОЕФЕЛ ИБТ (TOEFL iBT) најмалку 74 бода, ИЕЛТС (IELTS) најмалку 6 бода. ИЛЕЦ (ILEC) (Cambridge English: Legal) најмалку Б2 (B2) ниво, ФЦЕ (FCE) (Cambridge English: First) положен, БУЛАТС (BULATS) -најмалку 60 бода и има положено психолошки тест и тест за интегритет.

Врз основа на член 7 од Законот за Геолошки завод („Службен весник на Република Македонија" бр. 136/2012, 41/2014 и 61/2016), Владата на Република Македонија објавува

Јавен оглас за именување директор на Геолошки завод на Република Македонија


1) Владата на Република Македонија именува директор на Геолошки завод на Република Македонија.
2) За директор на Геолошки завод на Република Македонија може да биде именувано лице кое ги исполнува следните услови:

-да е државјанин на Република Македонија;
-во моментот на изборот со правосилна судска пресуда не му е изречена казна или прекршочна санкција забрана за вршење на професија, дејност или должност;
има стекнато најмалку 240 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен,
има минимум пет години работно искуство;
поседува еден од следниве меѓународно признати сертификати или уверенија за активно познавање на англиски јазик не постар од пет години: ТОЕФЕЛ ИБТ (TOEFL iBT) најмалку 74 бода, ИЕЛТС (IELTS) најмалку 6 бода. ИЛЕЦ (ILEC) (Cambridge English: Legal) најмалку Б2 (B2) ниво, ФЦЕ (FCE) (Cambridge English: First) положен, БУЈ1АТС (BULATS) најмалку 60 бода и има положено психолошки тест и тест за интегритет.

Врз основа на член член 34 од Законот за извршување на санкциите („Службен весник на Република Македонија" бр. 2/2006, 57/2010, 170/2013 и 43/2014, 166/2014, 33/2015, 98/2015 и 11/2016), Владата на Република Македонија објавува

Јавен оглас за именување директори и заменици на одделни казненопоправни установи

1) Владата на Република Македонија именува директори и заменици на директорите на следниве казненопоправни установи:

Казненопоправна установа Идризово со отворено одделение во Велес
Казненопоправен дом од отворен вид Струга
Воспитнопоправен дом Тетово
Затвор Скопје
Затвор Куманово со отворено одделение во Крива Паланка
Затвор Охрид
Затвор Гевгелија
Затвор Тетово
Казненопоправен дом Штип
Затвор Струмица
Затвор Битола
Затвор Прилеп

2) За директор и заменик на директорот на казненопоправните установи може да биде именувано лице кое ги исполнува следните услови:
-да е државјанин на Република Македонија;
-во моментот на изборот со правосилна судска пресуда не му е изречена казна или прекршочна санкција забрана за вршење на професија, дејност или должност;
има стекнато најмалку 240 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен,
има минимум пет години работно искуство;
поседува еден од следниве меѓународно признати сертификати или уверенија за активно познавање на англиски јазик не постар од пет години: ТОЕФЕЛ ИБТ (TOEFL iBT) најмалку 74 бода, ИЕЛТС (IELTS) најмалку 6 бода. ИЛЕЦ (ILEC) (Cambridge English: Legal) најмалку Б2 (B2) ниво, ФЦЕ (FCE) (Cambridge English: First) положен, БУЛАТС (BULATS) -најмалку 60 бода и има положено психолошки тест и тест за интегритет.

Врз основа на член 4 од Законот за основање на Агенцијата за поттикнување на развојот на замјоделствотоБитола („Службен весник на Република Македонија" бр. З/98 и 43/2014), Владата на Република Македонија објавува

Јавен оглас за именување директор на Агенцијата за поттикнување на развојот на замјоделството Битола

1) Владата на Република Македонија именува директор на Агенцијата за поттикнување на развојот на замјоделството Битола.
2) За директор на Агенцијата за поттикнување на развојот на замјоделството Битола може да биде именувано лице кое ги исполнува следните услови:
-да е државјанин на Република Македонија;
-во моментот на изборот со правосилна судска пресуда не му е изречена казна или прекршочна санкција забрана за вршење на професија, дејност или должност;
има стекнато најмалку 240 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен,
има минимум пет години работно искуство;
поседува еден од следниве меѓународно признати сертификати или уверенија за активно познавање на англиски јазик не постар од пет години: ТОЕФЕЛ ИБТ (TOEFL iBT) најмалку 74 бода, ИЕЛТС (IELTS) најмалку 6 бода, ИЛЕЦ (ILEC) (Cambridge English: Legal) најмалку Б2 (B2) ниво, ФЦЕ (FCE) (Cambridge English: First) положен, БУЛАТС (BULATS) најмалку 60 бода и АПТИС (APTIS) најмалку ниво Б2 (В2) има положено психолошки тест и тест за интегритет.

Врз основа на член 10 од Законот за основање на Агенцијата за поттикнување на развојот на замјоделството Битола („Службен весник на Република Македонија" бр. 57/2010, 36/2011 и 41/2014), Владата на Република Македонија објавува

Јавен оглас за именување директор и заменик на директорот на Агенцијата за странски инвестиции и промоција на извозот на Република Македонија

1) Владата на Република Македонија именува директор и заменик на директорот на Агенцијата за странски инвестиции и промоција на извозот на Република Македонија.
2) За директор и заменик на директорот на Агенцијата за странски инвестиции и промоција на извозот на Република Македонија може да биде именувано лице кое ги исполнува следните услови:

-да е државјанин на Република Македонија;
-во моментот на изборот со правосилна судска пресуда не му е изречена казна или прекршочна санкција забрана за вршење на професија, дејност или должност;
има стекнато најмалку 240 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен,
има минимум пет години работно искуство во областа на инвестиции и извоз и најмалку три години работно искуство на раководно место;
поседува еден од следниве меѓународно признати сертификати или уверенија за активно познавање на англиски јазик не постар од пет години: ТОЕФЕЛ ИБТ (TOEFL iBT) најмалку 74 бода, ИЕЛТС (IELTS) најмалку 6 бода, ИЛЕЦ (ILEC) (Cambridge English: Legal) најмалку Б2 (B2) ниво, ФЦЕ (FCE) (Cambridge English: First) положен, БУЛАТС (BULATS) најмалку 60 бода и АПТИС (APTIS) најмалку ниво Б2 (В2) има положено психолошки тест и тест за интегритет.

Врз основа на член 14 од Законот за технолошки индустриски развојни зони („Службен весник на Република Македонија" бр. 55/2013, 41/2014, 115/2014 и 116/2015), Владата на Република Македонија објавува

Јавен оглас за именување директор и заменик на директорот на Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони

1) Владата на Република Македонија именува директор и заменик на директорот на Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони.
2) За директор и заменик на директорот на Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони може да биде именувано лице кое ги исполнува следните услови:

-да е државјанин на Република Македонија;
-во моментот на изборот со правосилна судска пресуда не му е изречена казна или прекршочна санкција забрана за вршење на професија, дејност или должност;
има стекнато најмалку 240 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен,
има минимум пет години работно искуство;
да има најмалку три години работно искуство на раководно место;
да има искуство од соработка со меѓународни организации и институции;
поседува еден од следниве меѓународно признати сертификати или уверенија за активно познавање на англиски јазик не постар од пет години: ТОЕФЕЛ ИБТ (TOEFL iBT) најмалку 74 бода, ИЕЛТС (IELTS) најмалку 6 бода. ИЛЕЦ (ILEC) (Cambridge English: Legal) најмалку Б2 (B2) ниво, ФЦЕ (FCE) (Cambridge English: First) положен, БУЛАТС (BULATS) -најмалку 60 бода и АПТИС (APTIS) најмалку ниво Б2 (В2) и има положено психолошки тест и тест за интегритет.

Врз основа на член 12 од Закон за основање на Агенција за промоција и поддршка на туризмот во Република Македонија („Службен весник на Република Македонија" бр. 103/2008, 156/2010, 59/2012, 187/2013 и 41/2014), Владата на Република Македонија објавува

Јавен оглас за именување директор на Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот

1) Владата на Република Македонија именува директор на Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот.
2) За директор на Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот може да биде именувано лице кое ги исполнува следните услови:

-да е државјанин на Република Македонија;
-во моментот на изборот со правосилна судска пресуда не му е изречена казна или прекршочна санкција забрана за вршење на професија, дејност или должност;
има стекнато најмалку 240 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен,
има минимум пет години работно искуство;
поседува еден од следниве меѓународно признати сертификати или уверенија за активно познавање на англиски јазик не постар од пет години: ТОЕФЕЛ ИБТ (TOEFL iBT) најмалку 74 бода, ИЕЛТС (IELTS) најмалку 6 бода, ИЛЕЦ (ILEC) (Cambridge English: Legal) најмалку Б2 (B2) ниво, ФЦЕ (FCE) (Cambridge English: First) положен, БУЛАТС (BULATS) -најмалку 60 бода и АПТИС (APTIS) најмалку ниво Б2 (В2) и има положено психолошки тест и тест за интегритет.

Врз основа на член 16 и 18 од Закон за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија" бр. 98/2008, 145/2010, 104/2013, 187/2013, 43/2014, 160/2014, 97/2015 и 148/2015), Владата на Република Македонија објавува

Јавен оглас за именување директор на Агенцијата за управување со одземен имот

1) Владата на Република Македонија именува директор на Агенцијата за управување со одземен имот.
2) За директор на Агенцијата за управување со одземен имот може да биде именувано лице кое ги исполнува следните услови:

-да едржавјанин на Република Македонија;
-во моментот на изборот со правосилна судска пресуда не му е изречена казна или прекршочна санкција забрана за вршење на професија, дејност или должност;
има стекнато најмалку 240 кредити според ЕКТС или завршен VI 1/1 степен,
има минимум пет години работно искуство од областа на правото или економијата;
поседува еден од следниве меѓународно признати сертификати или уверенија за активно познавање на англиски јазик не постар од пет години: ТОЕФЕЛ ИБТ {TOEFL iBT) најмалку 74 бода, ИЕЈПТС (IELTS) најмалку 6 бода, ИЈ1ЕЦ (ILEC) (Cambridge English: Legal) најмалку Б2 (В2) ниво, ФЦЕ (FCE) (Cambridge English: First) положен, БУЈ1АТС (BULATS) најмалку 60 бода и АПТИС (APTIS) најмалку ниво Б2 (В2) и има положено психолошки тест и тест за интегритет.

Врз основа на член 25 од Закон за задолжителни нафтени резерви („Службен весник на Република Македонија" бр. 144/2014, 178/2014 и 199/2015), Владата на Република Македонија објавува

Јавен оглас за именување директор на Дирекција за задолжителни резерви на нафта

1 Владата на Република Македонија именува директор на Дирекција за задолжителни резерви на нафта.
2) За директор на Дирекција за задолжителни резерви на нафта може да биде именувано лице кое ги исполнува следните услови:

-да е државјанин на Република Македонија;
-во моментот на изборот со правосилна судска пресуда не му е изречена казна или прекршочна санкција забрана за вршење на професија, дејност или должност;
има стекнато најмалку 240 кредити според ЕКТС или завршен VI 1/1 степен,
има минимум пет години работен стаж од кои две години на раководна функција;
да има соодветен доказ (сертификат), не постар од пет години, за положен англиски јазик и тоа: ТОЕФЕЈ1 ИБТ најмалку 74 бода, или ИЕЛТС (најмалку 6 бодови), или ТОЛЕС (базично познавање), или ИЛЕК (најмалку Б2 ниво) или Кембриџ сертификат (Б1 ниво) или АПТИС (најмалку Б2 ниво) и има положено психолошки тест и тест за интегритет.

Врз основа на член 3 од Закон за задолжителни нафтени резерви („Службен весник на Република Македонија" бр. 66/2010, 43/2014, 154/2015 и 27/2016), Владата на Република Македонија објавува

Јавен оглас за именување главен ревизор и заменик на главниот ревизор на ревизорско тело за ревизија на инструментот за претпристапна помош

1) Владата на Република Македонија именува главен ревизор и заменик на главниот ревизор на ревизорско тело за ревизија на инструментот за претпристапна помош.
2) За главен ревизор и заменик на главниот ревизор на ревизорско тело за ревизија на инструментот за претпристапна помош може да биде именувано лице кое ги исполнува следните услови:

-да е државјанин на Република Македонија;
-во моментот на изборот со правосилна судска пресуда не му е изречена казна или прекршочна санкција
забрана за вршење на професија, дејност или должност;
да има високо образование од областа на економските или правните науки;
да има најмалку седум години искуство во областа на економијата или правото;
да поседува еден од следниве меѓународно признати сертификати или уверенија за активно познавање на англиски јазик не постар од пет години: ТОЕФЕЛ ИБТ (TOEFL iBT) најмалку 74 бода, ИЕЛТС (IELTS) најмалку 6 бода, ИЛЕЦ (ILEC) (Cambridge English: Legal) најмалку Б2 (В2) ниво. ФЦЕ (FCE) (Cambridge English: First) положен. БУЛАТС (BULATS) најмалку 60 бода има положено психолошки тест и тест за интегритет и
-да не вршат друга јавна функција или професија, да не се членови во органи на политичка партија, членови на УО, НО или кој било друг орган кај друг правен субјект и да не им е изречена прекршочна санкција, односно казна забрана за вршење на професија, дејност или должност.

Врз основа на член 10 став 3 од Законот за ревизија („Службен весник на Република Македонија" бр. 158/2010, 135/2011, 188/2013, 43/2014, 138/2014, 145/2015, 192/2015, 23/2016 и 39/2016), Владата на Република Македонија објавува

Јавен оглас за именување претседател на Советот за унапредување и надзор на ревизијата

1) Владата на Република Македонија на предлог на Министерот за финансии ќе именува претседател на Советот за унапредување и надзор на ревизијата.
2) За претседател на Советот може да се избере лице кое ги исполнува следниве услови:

да е државјанин на Република Македонија;
да има завршено високо образование од областа на економијата или правото;
да не е вработен во Институтот за овластени ревизори на Република
Македонија и да не е член на ниедно извршно тело на истиот;
да има најмалку пет години работно искуство во областа на сметководството, правото, ревизијата и финансиите;
да поседува еден од следниве меѓународно признати сертификати или уверенија за активно познавање на англиски јазик не постар од пет години: ТОЕФЕЛ ИБТ (TOEFL iBT) најмалку 74 бода; ИЕЛТС (IELTS) најмалку 6 бода; ИЛЕЦ (ILEC) (Cambridge English: Legal) најмалку Б2 (B2) ниво; ФЦЕ (FCE) (Cambridge English: First) положен или БУЛАТС (BULATS) најмалку 60 бода;
има положено психолошки тест и тест за интегрите;
да не е правосилно осудуван за кривично дело против јавните финансии, платниот промет, стопанството и службената должност и да не му е изречена забрана за вршење професија, дејност или должност.
3) За претседател на Советот не може да се именува лице:
кое е функционер кој раководи со државен орган или орган на државната управа и кое е носител на функција во органите на политичка партија и/или член на орган на надзор, орган на управување или било кој друг орган на правен субјект кој подлежи на законска ревизија.

Врз основа на член 15 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија" бр. 82/2013, 18/2014, 44/2014, 129/2015, 152/2015, 39/2016 и 11/2018), Владата на Република Македонија објавува

Јавен оглас за именување директор на Агенцијата за филм на Република Македонија

1 Владата на Република Македонија именува директор на Агенцијата за филм на Република Македонија.
2) За директор на Агенцијата за филм на Република Македонија може да биде именувано лице кое ги исполнува следните услови:

-да е државјанин на Република Македонија;
-во моментот на изборот со правосилна судска пресуда не му е изречена казна или прекршочна санкција забрана за вршење на професија, дејност или должност;
има стекнато најмалку 240 кредити според ЕКТС или завршен VI 1/1 степен од областа на филмот или на општествените науки, Правен факултет со положен правосуден испит или Економски факултет;
има минимум пет години работно искуство во областа на филмот или правото или економијата;
поседува еден од следниве меѓународно признати сертификати или уверенија за активно познавање на англиски јазик не постар од пет години: ТОЕФЕЛ ИБТ (TOEFL iBT) најмалку 74 бода, ИЕЛТС (IELTS) најмалку 6 бода, ИЛЕЦ (ILEC) (Cambridge English: Legal) најмалку Б2 (B2) ниво, ФЦЕ (FCE) (Cambridge English: First) положен, БУЛАТС (BULATS) најмалку 60 бода и АПТИС (APTIS) најмалку ниво Б2 (В2).
3)Директорот кој е именуван во периодот од денот на влегувањето во сила на измената на Законот („Службен весник на РМ бр. 11/2018" од 26 јануари до 1 септември 2018 година, е должен да го исполни условот за познавање на странски јазик најдоцна во рок од една година од денот на неговото именување. На директорот кој нема да го исполни условот за познавање на странски јазик во утврдениот рок му престанува мандатот.

Врз основа на член 9 и член 10 став од Законот за државниот испитен центар („Службен весник на Република Македонија" бр. 142/2008, 148/2009, 41/2014, 55/2016 и 142/2016), Владата на Република Македонија објавува

Јавен оглас за избор на директор и заменик директор на Државниот испитен центар

1) Владата на Република Македонија на предлог од министерот за образование и наука ќе именува директор и заменик директор на Државниот испитен центар, за време од пет години.
2) За директор и заменикдиректор на Државниот испитен центар може да биде избрано лице кое ги исполнува следниве услови:

да е државјанин на Република Македонија;
во моментот на избирањето со правосилна судска пресуда не му е изречена казна или прекршочна санкција забрана за вршење на професија, дејност или должност;
има стекнато најмалку 240 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен образование;
има минимум шест години работно искуство во воспитно образовна дејност или во орган на државната управа надлежен за работите на образованието;
поседува еден од следниве меѓународно призна ти сертификати или уверенија за активно познавање на англиски јазик не постар од пет години: ТОЕФЕЛ ИБТ (TOEFL iBT) најмалку 74 бода, ИЕЛТС (IELTS) најмалку 6 бода, ИЛЕЦ (ILEC) (Cambridge English: Legal) најмалку Б2 (B2) ниво, ФЦЕ (FCE) (Cambridge English: First) положен, БУЛАТС (BULATS) најмалку 60 бода и има положено психолошки тест и тест за интегритет.

Врз основа на член 57 од Закон за здравственото осигурување („Сл. весник на Република Македонија" бр. 25/2000, 34/2000, 96/2000, 50/2001, 11/2002, 31/2003, 84/2005, 37/2006, 18/2007, 36/2007, 82/2008, 98/2008, 6/2009, 67/2009, 50/2010, 156/2010, 53/2011, 26/2012, 16/2013, 91/2013, 187/2013, 43/2014, 44/2014, 97/2014,
112/2014, 113/2014, 188/2014, 20/2015, 61/2015, 98/2015, 129/2015, 150/2015, 154/2015, 192/2015, 217/2015, 27/2016, 37/2016; 120/2016, 142/2016 и 171/2017), Владата на Република Македонија објавува

Јавен оглас за именување директор на Фондот здравствено осигурување на Македонија

1)Владата на Република Македонија на предлог на министерот за здравство именува директор на Фондот здравствено осигурување на Македонија.
2) За директор на Фондот здравствено осигурување на Македонија може да биде именувано лице кое ги исполнува следните услови:

да е државјанин на Република Македонија;
-во моментот на изборот со правосилна судска пресуда не му е изречена казна или прекршочна санкција забрана за вршење на професиЈа, дејност или должност;
има стекнато најмалку 240 кредити според ЕКТС или завршен VI 1/1 степен,
има минимум пет години работно искуство од областа на финансиите или менаџментот или од системот на организација на здравствената заштита и здравственото осигурување;
поседува еден од следиве меѓународно признати сертификати или уверенија за активно познавање на англиски јазик не постар од пет години: ТОЕФЕЛ ИБТ (TOEFL iBT) најмалку 74 бода, ИЕЛТС (IELTS) најмалку 6 бода, ИЛЕЦ (ILEC) (Cambridge English: Legal) најмалку Б2 (B2) ниво, ФЦЕ (FCE) (Cambridge English: First) положен, БУЛАТС (BULATS) најмалку 60 бода
-има положено психолошки тест и тест за интегритет.

Врз основа на член 13 од Законот за Фондот за осигурување на депозити („Службен весник на Република Македонија" бр. 82/2013, 18/2014, 44/2014, 129/2015, 152/2015, 39/2016 и 11/2018), Владата на Република Македонија објавува

Јавен оглас за именување директор на Фонд за осигурување на депозити

1) Владата на Република Македонија именува директор на Фонд за осигурување на депозити.
2) За директор на Фонд за осигурување на депозити може да биде именувано лице кое ги исполнува следните услови:

-да е државјанин на Република Македонија;
-во моментот на изборот со правосилна судска пресуда не му е изречена казна или прекршочна санкција забрана за вршење на професија, дејност или должност;
има стекнато најмалку 240 кредити според ЕКТС или завршен VI 1/1 степен,
има минимум пет години работно искуство;
да не е член на орган на управување или вработен во банка или штедилница;
поседува еден од следиве меѓународно признати сертификати или уверенија за активно познавање на англиски јазик не постар од пет години: ТОЕФЕЛ ИБТ (TOEFL iBT) најмалку 74 бода, ИЕЛТС (IELTS) најмалку t бода, ИЛЕЦ (ILEC) (Cambridge English: Legal) најмалку Б2 (B2) ниво, ФЦЕ (FCE) (Cambridge English: First) положен или БУЛАТС (BULATS) најмалку 60 бода и има положено психолошки тест и тест за интегритет.

3) Со пријавата кандидатите задолжително треба да ја достават документацијата наведена во точка 2 и точка 3 од наведените огласи.

4) Документите од точка 2 и точка 3 треба да бидат поднесени во оригинал или копија заверена на нотар и истите се доставуваат до Архивата на Владата на Република Македонија или по пошта на адреса: Влада на Република Македонија Бул. „Илинден" бр. 2, 1000 Скопје со назнака: „За јавен оглас за именување директор/заменик на директорот на („се наведува институцијата за која се аплицира"

5)Коефициентот за пресметување на плата: е утврден согласно Одлуката за утврдување на коефициенти за пресметување на платата на функционерите кои ги именува Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија" бр. 53/2005, 71/2005, 2/2006, 8/2006, 46/2006, 18/2007, 94/2007, 103/2007,
126/2007, 138/2007, 39/2008, 137/2008, 154/2008, 63/2009, 76/2009, 144/2009, 39/2010, 63/2010, 158/2010, 5/2011, 75/2011, 133/2011, 70/2012, 82/2012, 161/2012, 172/2013, 16/2014, 21/2014, 99/2014, 116/2014, 152/2015, 161/2015, 218/2015, 19/2016, 71/2016, 189/2016 и 126/2017)

6) Рок за пријавување на заинтересираните кандидати е заклучно со 15 февруари 2018 година.


7) Нецелосната документација и документацијата доставена по истекот на рокот за аплицирање нема да биде разгледувана.