Вработување во АД „Македонска пошта

Вработување во АД „Македонска пошта". Отворени се 4 (четири) работни места

Врз основа на член 22 став 4 и член 23 од Законот за работните односи, член 1 8 и 1 9 од Колективниот договор на АД „Македонска пошта" Скопје (пречистен текст), Генералниотдиректор на Друштвото, распишува:

ЈАВЕН ОГЛАС
за пополнување на 4 (четири) работни места на неопределено време

1 Подружница ЦРПС Битола, ул. „Рузвелтова" бр. 9, 7000 Битола Соработник за маркетинг -1 (елен) извршител:
7ми степен на образование - Економски, Правен факултет или друго високо образование;
со или без работно искуство.
Паричен износ на основната плата е; 22, 465. 00 денари.
Работни часови неделно: 40; Работно време од 08:00 до 1 6:00 часот; Работни денови: од понеделник до петок;

2. Подружница ЦРПС Струмица, ул. Маршал Тито бр. 22 2400 Струмица Шалтерски работник -2 (два) извршители:
4ти степен на образование - средно ПТТ, средно економско, гимназија или друго средно училиште; со или без работно искуство.
Паричен износ на основната плата е: 16. 969, 00 денари.
Работни часови неделно: 40; Работно време/денови:
од 09:00 до 1 7:00 часот односно од 08:00 до 15:00 часот од понеделник до петок и од 08:00 до 13:00 часот во сабота, во зависност од распоредот на работното време на Единицата на поштенската мрежа.

3. Подружница ЦРПС Гостивар, ул. Илинденска бр. 35 1230 Гостивар Шалтерски работник - 1 (еден) извршител:
4ти степен на образование - средно ПТТ, средно економско, гамназија или друго средно училиште; со или без работно искуство.
Паричен износ на основната плата е: 16. 969, 00 денари.
Работни часови неделно: 40; Работно време/денови:
од 09:00 до 1 7:00 часотодносноод 08:00 до 15:00часот од понеделникдо петоки од 08:00 до 13:00 часот во сабота, во зависност од распоредот на работното време на Единицата на поштенската мрежа.

Рок на пријавување: 5 (пет) работни дена, a почнува да тече наредниот ден од денот на објавувањето на дневниот печат.

Рок за избор:
до 200 пријавени кандидати во рок од 45 дена, од201до500 кандидати во рок од 90 дена; и над 500 кандидати во рок од 120 дена, по истекот на рокот за пријавување.

Потебни документи:
1. Пријава(образецот се подигаод соодветнатаархива или од www.posta. com. mk)
2. CV/кратка биографија;
3. Доказ за завршено образование;
4. Уверение за државјанство на Република Македонија.

Условите наведени во јавнот оглас, кандидатите треба да ги исполнуваат во моментот на пријавувањето.

Место на доставување:
Пријавите со потребните документи се поднесуваат непосредно:
во Архивата на соодветната Подружница за работните места кои се предвидени за одредена Подружница;
или преку пошта на горенаведените адреси.
Кандидатите се должни Пријавата да ја пополнат во целост, прецизно и со точни податоци. Со уредно пријавените кандидати на јавниот оглас, ќе биде спроведено интервју.

Известувањето за времето и местото на одржување на интервјуто со список на уредно пријавените кандидати дополнително ќе бидат објавени на официјалната веб страна на АД за поштенски сообраќај

"Македонска пошта" во државна сопственост Скопје односно на web страната www.posta.com.mk.

Некомлетни и ненавремено доставени документи нема да се разгледуваат.