ИАЕСТЕ Македонија

 

 

 

ИАЕСТЕ Македонија (Македонски Одбор за МЕЃУНАРОДНА РАЗМЕНА НА СТУДЕНТИ ОД ТЕХНИЧКИТЕ ФАКУЛТЕТИ) е независна, непрофитна и неполитичка организација за размена на студенти, која е полноправен член на Меѓународната организација ИАЕСТЕ. ИАЕСТЕ Македонија им овозможува на студентите по наука, инженерство, технологии и применети уметности, платени технички пракси во областа на нивните студии.


ИАЕСТЕ Македонија има 4 локални комитети на четирите државни универзитети во Скопје Битола, Штип и Охрид и ги вклучува студентите од следниве факултети:

Локален Комтет Скопје: Архитектонски, Градежен, Земјоделски, Машински, Природно-математички, Технолошко-металуршки и Шумарски факултет, факултет за електротехника и информациски технологии, факултет за Фармација и насоката е-Бизнис од Економски факултет при Универзитетот Св „Кирил и Методиј“

Локален Комитет Битола: Технички факултет, факултет за Администрација и Менаџмент на Информациски Системи и факултет за Биотехнички науки при Универзитетот„Св. Климент Охридски“

Локален Комитет Штип: Земјоделски, Електротехнички, Машински и Технолошко-технички факултет, Факултет за Информатика и Факултет за рударство, геологија и политехника при Универзитетот „Гоце Делчев“

Локален Комитет Охрид: Факултетите за Компјутерска Наука и Инженерство; Комуникациски Мрежи и Безбедност; Информациони Системи, Визуелизација, Мултимедија и Анимација; Машинска Интелигенција и Роботика; и Информациона Теорија и Анализа при Универзитетот за Информациони Науки и Технологии – Охрид.

http://www.iaeste.org.mk/

 

ФЕИТ и МФС, Барака 5, КАРПОШ 2 бб, 1000 СКОПЈЕ, МАКЕДОНИЈА | +389 2 30 65 069 | MACEDONIA@IAESTE.ORG