Вработување

АД „Пошта на Северна Македонија“ вработува. Отворени се 80 работни места

АД „Пошта на Северна Македонија“ вработува. Отворени се 80 работни места

01.10.2019
Врз основа на член 22 став 4 и член 23 од Законот за работните односи, член 1 8 и 1 9 од Колективниот договор на АД „Македонска пошта" Скопје пречистен текст, Генералниот директор на Друштвото, распишува:

ЈABEH ОГЛАС
за пополнување на 80 (осумдесет) работни места, на неопределено работно време:

1. Дирекција на АД „Пошта на Северна Македонија" Скопје, ул. „Орце Николов" бр. 46 Скопје

1.1 Соработник Преведувач за странскијазици 2 извршители:
7ми степен на образование: Филолошки факултет;
Познавање на еден странски јазик;
Со или без работно искуство.
Паричен износ на основната нето плата е 22. 465, 00 денари.
Работни часови неделно: 40; Работно време од 08:00 до 16:00;
Работни денови: од понеделник до петок.

1. 2. Соработникза кадри и образование, Сектор за правни, кадровски, образовни и општи работи 1 извршител:
7ми степен на образование, Правен факултет;
Со или без работно искуство.
Паричен износ на основната нето плата е 23. 38 1, 00 денари.
Работни часови неделно: 40; Работно време од 08:00 до 16:00;
Работни денови: од понеделник до петок.

1 .3. Соработникза финансиско работење, Сектор за економско и финансиско работење 1 извршител:
7ми степен на образование, Економски факултет или друго високо образование;
со или без работно искуство.
Паричен износ на основната нето плата е 23. 38 1, 00 денари.
Работни часови неделно: 40; Работно време од 08:00 до 16:00;
Работни денови: од понеделник до петок.

1 .4. Соработник за комуникација, Сектор за маркетинг и продажба 1 (еден) извршител:
7ми степен на образование, Правен, Економски факултет или друго високо образование;
Со или без работно искуство.
Паричен износ на основната нето плата е 23. 381, 00 денари.
Работни часови неделно: 40; Работно време од 08:00 до 16:00;
Работни денови: од понеделник до петок.

2. Подружнииа ШПС Скопје 2 ул. Никола Карев бб Скопје

2. 1 Шалтерски работник, РЕ Шалтери 7 (седум) извршители:
4ти степен на образование, средно птт, средно економско, гимназија или др. средно училиште;
Со или без работно искуство.
Паричен износ на основната нето плата е 1 6. 969, 00 денари.
Работни часови неделно: 40;
Работно време и работни денови:
од понеделник допетокод 07:00 до 14:00/13. 00 до 20. 00 и сабота
од 08. 00 до 1 3. 00/1 3. 00 до 1 8. 00 часот, во зависност од распоредот на работното време на работната единица.

2. 2. Делител во Одделение за припрема во РЕ Достава 4 извршители:
4ти степен на образование, средно птт, средно економско, гимназија или др. средно училиште;
Со или без работно искуство.
Паричен износ на основната нето плата е16. 969, 00 денари.
Работни часови неделно: 40; Работно време и работни денови:
од понеделник допетокод 07:00 до 14:00/13. 00 до 20. 00 и сабота од 08. 00 до 13. 00/13. 00 до 18. 00 часот, во зависност од распоредот на работното време наработната единица.

2. 3. Манипулант во РЕ Големи кориенци 2 извршители
4ти степен на образование, средно птт, гимназија или др. средно училиште;
Со или без работно искуство.
Паричен износ на основната нето плата е 16. 51 1, 00 денари.
Работни часови неделно: 40; Работно време и работни денови:
од понеделник до петок од 07:00 до 14:00/13:00 до 20:00 и сабота од 08:00 до 13:00/13:00 до 18:00 часот, во зависност од распоредот на работното време на работната единица.

2. 4. Насочувач манипулант во РЕ Големи корисници 5 извршители
4ти степен на образование, средно птт, гимназија или др. средно училиште;
Со или без работно искуство.
Паричен износ на основната нето плата е 16. 51 1, 00 денари.
Работни часови неделно: 40; Работно време и работни денови:
од понеделникдо петокод 07:00 до 14:00/13. 00 до 20. 00 и сабота од 08. 00 до 1 3. 00/1 3. 00 до 1 8. 00 часот, во зависност од распоредот на работното време на работната единица.

2. 5. Насочувач во писмоносно изменична пошта РЕ за меѓународен сообраќај 7 извршители
4ти степен на образование, средно птт, гимназија, средно економско или др. средно училиште;
Со или без работно искуство.
Паричен износ на основната нето плата е 16. 969, 00 денари.
Работни часови неделно: 40; Работно време и работни денови:
од понеделник до петок од 07:00 до 14:00/13. 00 до 20. 00 и сабота од 08. 00 до 13. 00/13. 00 до 1 8. 00 часот, во зависност од распоредот на работното време на работната единица.

3. Подружнииа ЦРПС Скопје 1 ул. „Партизански одреди" бр. 161 Скопје

3. 1 Шалтерски работник10 (десет) извршители

4. Подружнииа11РПС Кавадарии. ул. "Илинденска бр. 20 -Кавадарии:
4. 1 Шалтерски работник3 (три) извршители

5. Подружнипа ЦРПС Штип. ул. "Енгелсова" б. б Штип
5. 1 Шалтерски работник4 (четири) извршители

6. Подружница ЦРПС Кочани. ул. Маршал Тито" бб Кочани
6. 1 Шалтерски работник 4 (четири) извршители

7. По дружнииа ЦРПС Охрид. ул. "Македонски просветители" б. б Охрид:
7. 1 Шалтерски работник 3 (три) извршители

8. По дружнипа ЦРПС Кичево. ул. "Маршал Тито" бр. 46 Кичево
8. 1 Шалтерски работник1 (еден) извршител

9. Подружница 11 РПС Битола. ул. "Рузвелтова" бр. 9 Битола
9. 1 Шалтерски работник 6 (шест) извршители

1 0. Подружница 11 РПС Прилеп. ул. "Марксова" б. б Прилеп
10. 1 Шалтерски работник 2 (два) извршители

1 1 Подружница ЦРПС Тетово бул. "Илинденска" б. б Тетово:
11. 1 Шалтерски работник 4 (четири) извршители

12. По дружнииа ЦРПС Гостивар. ул. "Илинденска" бр. 35 Гостивар
12. 1 Шалтерски работник 3 (три) извршители

13. Подружшша ЦРПС Велес. ул. "Благој Ѓорев" бр. 1 -Велес
13. 1 Шалтерски работник 2 (два) извршители

14. Подружнииа ЦРПС Куманово. ул. "1 1ти Октомври" б. бКуманово:
14. 1 Шалтерски работник 4 (четири) извршители

15. Подружнииа ЦРПС Гевгелша ул. "Маршал Тито" бр. 24 -Гевгелија
15. 1 Шалтерски рботник 1 (еден) извршител

16. Подружница ЦРПС Струмииа ул. "Маршал Тито" бр. 22 Струмица
1 6. 1 Шалтерски работик 3 (три) извршители

За работната позиција Шалтерски работник од точка 3 до 1 6, кандидатите треба да ги исполнат следните услови:
4ти степен на образование, средно птт, средно економско, гимназија или др. средно училиште;
Со или без работно искуство.
Паричен износ на основната нето плата е 16. 969, 00 денари.
Работни часови неделно: 40; Работно времеи работни денови:
од понеделник до петокод 07:00 до 14:00/13. 00 до 20. 00 и сабота од 08. 00 до 13. 00/13. 00 до 18. 00 часот, во зависност од распоредот на работното време на Единицата на поштенска мрежа.
Рок за пријавување: пет (5) работни дена, a почнува да тече наредниот ден од денот на објавувањето во дневниот печат.
Рок за избор: до 200 пријавени кандидати во рок од 45 дена, од 201 до 500 кандидати во рок од 90 дена и над 500 кандидати во рок од 120 дена, по истекот на рокот за пријавување.

Потребни документи:
1. Пријава (образецот се подига од соодвентата архива или од www.posta.com.mk);
2. CV/Кратка биографија;
3. Доказ за завршено образование;
4. Доказ за познавање на странски јазик (доколку се бара за работното место);
5. Уверение за државјанство на РСМ.

Условите наведени во јавниот оглас, кандидатите треба да ги исполнуваат во моментот на пријавувањето.
Место на доставување:
Пријавите со потребните документи се поднесуваат непосредно:
Во Архивата на Дирекцијата на Друштвото за работните места кои се предвидени во Дирекцијата на АД" Пошта на Северна Македонија" Скопје;
Во архивата на соодветната Подружница за работните места кои се предвидени за одредена Подружница; или преку пошта на погоренаведените адреси.
Кандидатите се должни Пријавата да ја пополнат во целост, прецизно и со точни податоци.
Некомплетни и ненавремено доставени документи нема да се разгледуваат.

Останати Вработување