Вработување

Вработување во АВРМ. Отворени се 27 (дваесет и седум) работни места во повеќе градови низ Македонија

Вработување во АВРМ. Отворени се 27 (дваесет и седум) работни места во повеќе градови низ Македонија

03.01.2019
Врз основа на член 22 став 1 алинеја 2 од Законот за вработените во јавниот секгор Службен весник на Република Македонија" бр. 27/14, 199/14, 27/16И 35/18) ичлен 22 и 23 од Законот за работните односи Службенвесн11кнаРепубликаМакедонија" бр. 62/05, 106/08, 161/08, 114/09, 130/09, 120/11, 10/12, 11/12, 15/13, 25/13, 170/13, 187/13, 115/14, 20/15, 55/15, 72/15, 129/15, 27/16 и 120/18), Агенцијата з вработување на Република Македонија објавува

ЈABEH ОГЛАС бр. 01/2019
за вработување на работници на определено време

Агенцијата за вработување на Република Македонија има потреба за вработување на работници на определено време, на следните работни места:

1. Соработник за правни и административни работи 3 извршители, во следните Центри за вработување: Велес (1), Кочани (1) и Штип (1).


Кандидатите покрај општите услови утврдени со закон, треба да ги исполнуваат и следните посебни услови:
високо образование односно најмалку 180 кредити стекнати според ЕКТС или завршенVII/ 1 степен, Правни науки
најмалку 2 (две) години работно искуство во струката
активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење
активно познавање на еден од трите најчесто користени јазици на ЕвропскатаУнија (англиски, француски, германски)
основната нето плата за работното место изнесува 23. 230 денари

2. Соработник за услуги за професионална ориентација 3 извршители, во следните Центри завработување: Скопје (1), Куманово (1) и Струмица (1).

Кандидатите покрај општите услови утврдени со закон, треба да ги исполнуваат и следните посеони услови:
Високо образование односно најмалку 180 кредити стекнати според ЕКТСилизавршенVII/1 степен, Психологија
Најмалку 2 (две) години работно искуство во струката
активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење
активно познавање на еден од трите најчесто користени јазици на ЕвропскатаУнија (англиски, француски, германски)
основната нето плата за работното место изнесува 23. 230 денари.

3. Соработник за услуги за поддршка за вработување 7 извршители, во следните Центри за вработување: Виница (2), Куманово (3), Ресен (1) и Штип (1).

Кандидатите покрај општите услови утврдени со закон, треба да ги исполнуваат и следните посебни услови:
Високо образование односнонајмалку 180 кредити стекнати според ЕКТС или завршенVII/ 1 степен,
најмалку 2 (цве) години работно искуство во струката
активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење
активно познавање на еден од трите најчесто користени јазици на ЕвропскатаУнија (аншиски, француски, германски)
основната нето плата за работното место изнесува 23. 230 денари.

4. Соработник за обука и развој на човечки ресурси 1 извршител, во Агенција за вработување на Република Македонија Централна служба.


Кандидатите покрај општите услови утврдени со закон, треба да ги исполнуваат и следните посебни услови:
Високо образование, односно најмалку 180 кредити стекнати според ЕКТС или завршен VII/1 степен, Правни науки или Организациони науки и управување (менаџмент)
Најмалку 2 (две) години работно искуство во струката
активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење
активно познавање на еден од трите најчесто користени јазици на ЕвропскатаУнија (аншиски, француски, германски)
основната нето плата за работното место изнесува 23. 230 денари.

5. Соработник за активнимерки 1 извршители, во Агенција за вработување наРепублика Македонија Централна служба.


Кандидатите покрај општите услови утврдени со закон, треба да ги исполнуваат и следните посеони услови:
Високо образование односнонајмалку 180 кредити стекнати според ЕКТС или завршенVII/ 1 степен;
Најмалку 2 (две) години работно искуство во струката;
активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење;
активно познавање на еден од трите најчесто користени јазици на ЕвропскатаУнија (англиски, француски, германски);
основната нето плата за работното место изнесува 23. 230 денари

6. Референт за достава на службени материјали 2 извршители, во Агенција завработување наРепублика Македонија-Централна служба.

Кандидатите покрај општите услови утврдени со закон, треба да ги исполнуваат и следните посебни услови:
Вишо или средно образование;
најмалку 2 (две) години работно искуство во струката;
активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење;
активно познавање на еден од трите најчесто користени јазици на ЕвропскатаУнија (англиски, француски, германски);
основната нето плата за работното место изнесува 14. 900 денари.

7. Референт за шалтерски услуги - 5 извршители, во следните Центри за вработување: Скопје (2), Кратово(1), Прилеп(1), и Струмица(1).


Кандидатите покрај општите услови утврдени со закон, треба да ги исполнуваат и следните посебни услови:
Вишо или средно образование;
најмалкудве години работно искуство во струката;
активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење;
активно познавање на еден од трите најчесто користени јазици на ЕвропскатаУнија (англиски, француски, германски);
основната нето плата за работното место изнесува 14. 900 денари.

8. Возач доставувач 1 извршител, во Центар за вработување Куманово.

Кандидатите покрај општите услови утврдени со закон, треба да ги исполнуваат и следните посеони услови:
Основно или средно образование;
положен возачки испит Бкатегорија;
со или без работно искуство;
основната нето плата за работнотоместо изнесува 12. 150, 00 денари.

9. Портир оператор 1 извршител, во Центар за вработување Куманово.

Кандидатите покрај општите услови утврдени со закон, треба да ги исполнуваат и следните посебни услови:
Основно или средно образование.
со или без работно искуство;
основната нето платаза работнотоместо изнесува 13.166,00 денари.

10. Хигиеничар 2 извршители, во Центар за вработување на град Скопје.

Кандидатите покрај општите услови утврдени со закон, треба да ги исполнуваат и следните посебни услови:
Основно или средно образование.
Со или без работно искуство;
основната нето плата за работното место изнесува 12. 150, 00 денари.

11. Чувар 1 извршител во Центар завработување на град Скопје.


Кандидатите покрај општите услови утврдени со закон, треба да ги исполнуваат и следните посебни услови:
Основно или средно образование;
со или без работно искуство;
основната нетоплата заработното место изнесува 13.166, 00 денари.

II. Работното време е од 07:30 15:30 часот, од понеделникдо петок, 40 часа неделно.

III. Заинтересираните кандидати задолжително треба да ги достават следните документи:
Пријава со назнака на работното место за кое се пријавува кандидатот;
Кратка биографија;
Уверение /диплома за завршен степен на образование;
Уверение за државјанство;
Потврда/доказ за работно искуство;
Потврда/доказ за активно познавање на комјутерски програми за канцелариско работење;
Потврда/доказ за активно познавање на еден од јазиците на ЕУ;
Доказдека не е изречена забрана за вршење на професија, дејност или должности
Доказ за општа здравствена способност за работното место.

IV. Рокот за пријавување е три (3) работни дена сметано од денот на објавување во дневен печат.

V. Заинтересираните кандидати бараните документи да ги достават во архивата на Агенцијата за вработување на Република Македонија Централна служба или на адреса: ул. Васил Ѓоргов бр. 43, 1 000 Скопје, со назнака: за јавен оглас на определено време.
Лице за контакт: Надица Арсовска, телефон: 02/3 1 1 1850 локал 127.
VI. Изборот од пријавените кандидати ќе се изврши во рок од 45/90/120 дена по истекот на рокот за пријавување по огласот.

Останати Вработување