Вработување

Вработување во Фондот за здравствено осигурување на Македонија...Отворени се 11 (единаесет) работни места

Вработување во Фондот за здравствено осигурување на Македонија...Отворени се 11 (единаесет) работни места

03.09.2018
ФОНДОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА, врз основа на член 22, 23 од Законот за работни односи („Службен весник на РМ„ бр. 62/05, 106/08, 161/08, 114/09, 130/09, 50/1 0, *52/1 0, 124/10, 47/11, 11/12, 39/12, 13/13, 25/13, 170/13, 187/13, 113/14, 20/15, 33/15, 72/15, 129/15 и 27/2016 год), и член 22 став 1 алинеја 2 и став 3 од Законот за вработени во јавен сектор („Службен Весник на РМ„ бр. 27/14, 199/14, 27/2016 и 35/2018 година), распишува

ЈАВЕН ОГЛАС 6р. 1/2018
за засновање на работен однос на определено време од 1 (една) година.

Фондот за здравствено осигурување на Македонија објавува оглас за вработување на 11 (единаесет) извршители на определено време од 1 (една) година за работните места:

1. РАКОВОДИТЕЛ НА ПОДРАЧНА СЛУЖБА БИТОЛА 1 (еден) извршител:
А) Општи услови согласно законот:
Б) Посебни услови кои треба да ги исполнува кандидатот:
Вид на образование:
Економски науки Правни науки
Стручни квалификации: Ниво на квалификации VI A според Македонска рамка на квалификации и најмалку 240 кредити стекнати според ЕКТС или завршен VII/1 степен,
Познавање на компјутерски програми за канцелариско работење
Работно искуство: најмалку 4 години во струката. Основна плата: 31.340,00

2. РАКОВОДИТЕЛ НА ПОДРАЧНА СЛУЖБА ВАЛАНДОВО 1 (еден) извршител:
А) Општи услови согласно законот:
Б) Посебни услови кои треба да ги исполнува кандидатот:
Вид на образование:
Економски науки, Правни науки
Стручни квалификации: Ниво на квалификации VI A според Македонска рамка на квалификации и најмалку 240 кредити стекнати според ЕКТС или завршен VII/1 степен,
Познавање на компјутерски програми за канцелариско работење
Работно искуство: најмалку 4 години во струката.
Основна плата: 28.370,00 денари.

3. РАКОВОДИТЕЛ НА ПОДРАЧНА СЛУЖБА ГЕВГЕЛИЈА 1 (еден) извршител:
А) Општи услови согласно законот:
Б) Посебни услови кои треба да ги исполнува кандидатот:
Вид на образование:
Стручни квалификации: Ниво на квалификации VI A според Македонска рамка на квалификации и најмалку 240 кредити стекнати според ЕКТС или завршен VII/1 степен,
Познавање на компјутерски програми за канцелариско работење
Работно искуство:најмалку 4 години во струката Основна плата: 28.370,00 денари

4. РАКОВОДИТЕЛ НА ПОДРАЧНА СЛУЖБА ГОСТИВАР 1 (еден) извршител:
А) Општи услови согласно законот:
Б) Посебни услови кои треба да ги исполнува кандидатот:
Вид на образование:
Економски науки, Правни науки
Стручни квалификации:
Ниво на квалификации VI A според Македонска рамка на квалификации и најмалку 240 кредити стекнати според ЕКТС или завршен VII/1 степен,
Познавање на компјутерски програми за канцелариско работење
Работно искуство: најмалку 4 години во струката
Основна плата: 31.340,00 денари

5. РАКОВОДИТЕЛ НА ПОДРАЧНА СЛУЖБА ДЕЛЧЕВО 1 (еден) извршител
А) Олшти услови согласно законот
Б) Посебни услови кои треба да ги исполнува кандидатот:
Вид на образование:
Економски науки, Правни науки
Стручни квалификации: Ниво на квалификации VI A според Македонска рамка на квалификации и најмапку 240 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен,
Познавање на компјутерски програми за канцелариско работење
Работно искуство:најмалку 4 години во струката Основна плата: 28.370,00 денари.

6. РАКОВОДИТЕЛ НА ПОДРАЧНА СЛУЖБА КОЧАНИ 1 (еден) извршител
А) Општи услови согласно законот
Б) Посебни услови кои треба да ги исполнува кандидатот:
Вид на образование:
Економски науки, Правни науки
Стручни квалификации:
Ниво на квалификации VI A според Македонска рамка на квалификации и најмалку 240 кредити стекнати според ЕКТС или завршен VII/1 степен,
Познавање на компјутерски програми за канцелариско работење
Работно искуство:најмалку 4 години во струката
Основна плата: 28.370,00 денари.

7. РАКОВОДИТЕЛ НА ПОДРАЧНА СЛУЖБА НЕГОТИНО 1 (еден) извршител
А) Општи услови согласно законот
Б) Посебни услови кои треба да ги исполнува кандидатот:
Вид на образование:
Економски науки, Правни науки, Организациски науки
Стручни квалификации: Ниво на квалификации VI A според Македонска рамка на квалификации и стекнати најмалку 240 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен,
Познавање на компјутерски програми за канцелариско работеже
Работно искуство: најмалку 4 годони во струката Основна плата: 28.370.00 денари.

8. РАКОВОДИТЕЛ НА ПОДРАЧНА СЛУЖБА ОХРИД 1 (еден) извршител
А) Општи услови согласно законот
Б) Посебни услови кои треба да ги исполнува кандидатот:
Вид на образование:
Економски науки, Правни науки
Стручни квалификации:
Ниво на квапификации VI A според Македонска рамка на квалификации и стекнати најмалку 240 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен,
Познавање на компјутерски програми за канцелариско работење
Работно искуство: најмалку 4 години во струката
Основна плата: 31. 340, 00 денари.

9. РАКОВОДИТЕЛ НА ПОДРАЧНА СЛУЖБА СВЕТИ НИКОЛЕ 1 (еден) извршител
А) Општи услови согласно законот
Б) Посебни услови кои треба да ги исполнува кандидатот:
Вид на образование:
Економски науки, Правни науки, Фармација
Стручни квалификации: Ниво на квалификации VI A според Македонска рамка на квалификации и стекнати најмалку 240 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен,
Познавање на компјутерски програми за канцелариско работење
Работно искуство: најмалку 4 години во струката Основна плата: 28. 370, 00 денари.

10. РАКОВОДИТЕЛ НА ПОДРАЧНА СЛУЖБА СТРУГА 1 (еден) извршител
А) Општи услови согласно законот
Б) Посебни услови кои треба да ги исполнува кандидатот:
Вид на образование:
Економски науки, Правни науки
Стручни квалификации:
Ниво на квалификации VI A според Македонска рамка на квалификации и стекнати најмалку 240 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен,
Познавање на компјутерски програми за канцелариско работење
Работно искуство:најмалку 4 години во струката
Основна плата:31.340, 00 денари.

Општите услови согласно законот што треба да ги исполнува кандидатот:

да е државјанин на Република Македонија,
активно да го користи македонскиот јазик,
да е полнолетен,
да има општа здравствена способност за работното место со правосилна пресуда да не му е извречена казна, забрана за вршење професија, дејност или должност.
Кандидатите за сите работни позиции, потребно е да ги достават следните документи:
Доказ за државјанство,
Доказ за општа здравствена способност за работното место,
Доказ дека не им е изречена мерка забрана за вршење професија, дејност или должност, Уверение диплома зa завршено образовние.
Пријава со CV Кратка биографија,
Доказ за работно искуство, Доказ за познавање на компјутерски лрограми за канцелариско работење,
Доказите за исполнување на условите треба да бидат во оригинална форма или копија заверена кај нотар.

За сите работни позиции работното време изнесува 40 работни часа неделно распоредено во;
Работни денови: од понеделник до петок
Распоред на работното време: со почеток во периодот од 7:30 до 8:30 часот и завршување на работното време во периодот од 15:30 до 16: 30 часот.

Потребната документација за огласот треба да се достави во затворен коверт на следнава адреса:
Фонд за здравствено осигурување на Македонија Скопје ул. Македонија„ број 5, 1000 СКОПЈЕ (со назнака „за оглас за вработување на определено време"
Рок за лоднесување на лријавите е 5 работни дена од денот на објавување на огласот во јавните гласила, сметано од наредниот ден од денот на објавувањето на огласот (не сметајки го денот на самото објавување). Во пријавата задолжително да се наведе работното место за кое аплицира кандидатот. Ненавремените и некомплетните пријави нема да се разгледуваат.
Изборот на кандидатите ќе се изврши согласно утврдените рокоаи во член 23 став 2 од Законот за работни односи. Со избраните кандидати ќе се склучи договор за вработување на опредепено време за период
од една година.

Останати Вработување