Вработување

Отворени се над 50 работни места во Водостопанство на Македонија, плата од 12.000 до 46.000 денари

Отворени се над 50 работни места во Водостопанство на Македонија, плата од 12.000 до 46.000 денари

05.10.2018
Врз основа на член 22 и член 23 од Законот за работните односи (Службен весник на Република Македонија бр. 167/201 5 и 27/16), a во врска со Одлуката за потреба од засновање работен однос бр. 02043016 од 04. 10. 2018 година, Главниот извршен директор на Акционерско друштво Водостопанство на Република Македонија, во државна сопственост, Скопје објавува

ЈАВЕН ОГЛАС
Акционерско друштво Водостопанство на Република Македонија, во државна сопственост, Скопје има потреба од засновање на работен однос на неопределено време со работници за следните работни места:

Дирекција на АД Водостопанство на РМ - Скопје
- Едно (1) лице на работно место - Шеф на кабинет на Главен извршен директор
Со завршена ВСС VII/1 степен или стекнато најмалку 240 кредити според ЕКТС - Правен, Економски, Геолошки, Градежен или Земјоделски факултет, со 5 години работно искуство.
Основна плата за работното место е 46, 000. 00 денари.

- Едно (1) лице на работно место - Соработник за организација на работата на лодружниците
Со завршена ВСС VII/1 степен или стекнато најмалку 240 кредити според ЕКТС, со или без работно искуство.
Основна плата за работното место е 26, 000. 00 денари.

- Едно (1) лице на работно место - Технички секретар на Главен извршен директор
Со завршено средно образование IV степен, со или без работно искуство.
Основна плата за работното место е 20, 000. 00 денари.

- Едно (1) лице на работно место - Возач на Главен извршен директор
Со завршено средно образование IV степен, возачка дозвола Б категорија, со или без работно искуство.
Основна плата за работното место е 20, 000. 00 денари.

- Едно (1) лице на работно место - Хигеничаркафекувар
Со завршено основно или средно образование, со или без работно искуство.
Основна плата за работното место е 15, 000. 00 денари.

Подружница Полог - Гостивар:
Две (2) лица на работно место - Референт за наводнување
Со завршено средно образование IV степен, со или без работно искуство.
Основна плата за работното место е 15, 000. 00 денари.

- Две (2) лица на работно место Водар
Со завршено основно или средно образование, со или без работно искуство.
Основна плата за работиото место е 12, 000. 00 денари.

- Едно (1) лице на работно место Раководител на одделение за правни работи. човечки ресурси и услуги со корисници
Со завршена ВСС VII/1 степен или стекнато најмалку 240 кредити според ЕКТС Правен факултет, со 3 години работно искуство.
Основна плата за работното место е 25, 500. 00 денари.

- Едно (1) лице на работно место - Раководител на сектор за финансиски работи, правни работи и човечки ресурси
Со завршена ВСС VII/1 степен или стекнато најмалку 240 кредити
според ЕКТС - Економски или Правен факултет, со 3 години работно искуство.
Основна плата за работното место е 27, 000. 00 денари.

- Едно (1 лице на работно место Соработник за финансиско работење, лланирање и буџет
Со завршена ВСС VII/1 степен или стекнато најмалку 180 кредити според ЕКТС Економски факултет, со или без работно искуство.
Основна плата за работното место е 21 ,000. 00 денари.

Подружница Скопско Поле - Скопје:
- Едно (1) лице на работно место - Возач курир
Со завршено средно образование IV степен, возачка дозвола Б категорија, со или без работно искуство.
Основна плата за работното место е 17, 500. 00 денари.

- Едно (1) лице на работно место - Возач на камион
Со завршено средно образование III или IV степен, возачка дозвола Ц категорија, со или без работно искуство.
Основна плата за работното место е 17. 500. 00 денари.

- Две (2) лица на работно место Чувар ка објекти
Со завршено средно образование III или IV степен, со или без работно искуство.
Основна плата за работното место е 15, 000. 00 денари.

Подружница Кумановско - Липковско Поле - Куманово

Едно (1) лице на работно место - Оператор на чвориште
Со завршено основно или средно образование, со или без работно искуство.
Основна плата за работното место е 17, 500. 00 денари.

Акционерско друштво Водостопанство на Република Македонија, во државна сопственост, Скопје има потреба од засновање на работен однос на определено време со работници за следните работни места:

Подружница Битолско Поле - Битола
- Едно (1) лице на работно место - Оператор во ХМС за одводнување (за периодот до 31. 12. 2018 година)
Со завршено основно или средно образование, со или без работно искуство.
Основна плата за работното место е 12, 000. 00 денари.

Подружница Брегалница Кочани
Петнаесет (15) лице на работно место Вододелител (за периодот до 31. 12. 2018 година)
Со завршено основно или средно образование, со или без работно искуство.
Основна плата за работното место е 12, 000. 00 денари.

Подружница Прилепско Поле - Прилеп
- Едно (1) лице на работно место - Оператори на главни испусти (за периодот до 31. 10. 2018 година)
Со завршено основно или средно образование, со или без работно искуство.
Основна плата за работното место е 12, 000. 00 денари.

- Две (2) лица на работно место Помошник оператор на хидромеханичка опрема
(за периодот до 31. 10. 2018 година)
Со завршено основно или средно образование, со или без работно искуство.
Основна плата за работното место е 12, 000. 00 денари.

Подружница Струмичко Поле - Струмица
- Пет (5) лица на работно место Водар {за периодот до 31 .1 2. 201 8 година)
Со завршено основно или средно образование, со или без работно искуство.
Основна плата за работното место е 12, 000. 00 денари.

Подружница Тиквеш - Кавадарци
Единаесет (11) лица на работно место Водоредар (за периодот до 31 2. 201 8 година)
Со завршено основно или средно образование, со или без работно искуство.
Основна плата за работното место е 12, 000. 00 денари.

- Четири 4 лица на работно место -Оператор на пумпа (за периодот до 31 .1 2. 201 8 година)
Со завршено основно или средно образование, со или без работно искуство.
Основна плата за работното место е 14, 000. 00 денари.

Работниот однос се заснова со полно работно време, со неделно работно време од 40 часа.

Дневното работно време трае 8 часа и започнува од 07, 30 до 15, 30 часот со пауза од 30 минути.

Со пријавата кандидатите треба да достават:
- Пријава;
- Копија од лична карта;
- Доказ за завршено образование (оригинали или копија заверена на нотар);
- Доказ за работно искуство за работно место за кое се бара работно искуство;
- Уверение за државјанство (копија);
- Контакт телефон.

Огласот трае 5 (пет) работни дена од денот на објавувањето.

Заинтересираните кандидати пријавите со лотребните документи за исполнување на посебните услови по овој оглас можат да ги достават непосредно до архивата на Акционерско друштво Водостопанство на Република Македонија, во државна сопственост, Скопје, ул. „3та Македонска Бригада, бр. 10 a Скопје или по пошта, со назнака ЗА ОГЛАС, Телефон за контакт 078440518, лице за контакт Катерина Манчева.

Изборот на пријавените кандидати ќе се изврши во рок од 45/90/120 дена по истекот на рокот за пријавувањето во зависност од бројот на пријавените кандидати за наведеното работно место.

Ненавремено доставените, како и некомплетните пријави нема да се земаат во предвид при разгледување.

Останати Вработување