Вработување

Оглас за вработување во Службата за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија...Отворени се 8 (осум) работни места

Оглас за вработување во Службата за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија...Отворени се 8 (осум) работни места

07.08.2018
Врз основа на член 22 став 1 алинеја 2, став 3, став 8, став 13 и став 14 од Законот за вработените во јавниот секгор(" СлужбенвесникнаРМ" бр. 27/2014, 199/2014 и 27/2016), член 22, член 23, член 24, член 25, член 26 и член 27 одЗаконотработните односи Службен весникна РМ" бр. 62/2005, 106/2008, 161/2008, 114/2009, 130/2009, 50/2010, 52/2010, 124/2010, 47/2011, 11/2012, 39/2012, 13/2013, 25/2013, 170/2013, 187/2013, 187/2013, 113/2014, 20/2015, 33/2015, 72/2105, 195/2015и27/2016), ПравилникотзасистематизацијанаработнитеместавоСлужбата за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија бр. 0 1 -2270/3 од 29. 3. 20 1 8 година, Службата за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија објавува:

JABEH ОГЛАС БРОJ 04/2018
за вработување на работници поради привремено зголемен обем на работа во Службата за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија

Службата за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија поради привремено зголемен обем на работа, објавува jавен оглас за ангажирање на 35 лица на определено време, додека трае потребата на институцијата, a најдолго 1 година на следниве работни позиции:

1. Одговорен работник за финансиско материјално работење и пресметка на плата во Oдделението за сметководство и плаќања 1 извршител;
Потребни квалификации:
Образование: Високо - Економски науки, со работно искуство од најмалку 3 години;
Основна нето плата: 25.023,00 денари;

2. Готвач во Одделението за угостителство во Собрание, Влада, Клуб на органите на управата, Вили во Скопје и резиденцијалните објекти -2 извршители;
Потребни квалификации:
Образование: Средно туризам и угостителство, со работно искуство од најмалку 1 година во угостителство готвење;
Основна нето плата: 14.972,00 денари;

3. Одговорен келнер во Одделението за угостителство во Собрание, Влада, Клуб на органите на управата, Вили во Скопје и резиденцијалните објекти - 2 извршители;
Потребни квалификации:
Образование: Средно, со работно искуство од најмалку 1 година во угостителство;
Основна нето плата: 14.152,00 денари;

4. Келнер во Одделението за угостителство во Собрание, Влада, Клуб на органите на управата, Вили во Скопје и резиденцијалните објекти1 извршител;
Потребни квалификации:
Образование: Средно, со или без работно искуство;
Основна нето плата: 13.058,00 денари;

5. Работник за извршување на помошни работи во Одделението за угостителство во Собрание, Влада, Клуб на органите на управата, Вили во Скопје и резиденцијалните објекти - 1 извршител;
Потребни квалификации:
Образование: Основно, со или без работно искуство;
Основна нето плата: 1 2.019,00 денари;

6. КВ графички работник - Монтажеркопист во Одделението за печатење и за умножување на материјали - 1 извршител;
Потребни квалификации:
Образование: Средно, со или без работно искуство;
Основна нето плата: 12.374, 00 денари;

Кандидатите треба да ги приложат и следните документи:
Своерачно потпишана пријава со точна назнака со број и назив на работното место за кое конкурираат, со наведен контакт телефон и адреса наживење/ престојување;
Кратка биографија (CV);
Уверение/Свидетелство за завршено соодветно образование;
Доказ за работното искуство потребно за работното место;

Работното време изнесува 40 часа неделно, a распоредот на истото го утврдува работодавачот, кое може да биде организирано во смени, согласно потребите на работниот процес.

Јавниот оглас трае 5 (пет) работни дена од денот на објавувањето, сметајќи го и денот на објавување.
Пријавите да се достават до Службата за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија, адреса Плоштад "Пресвета Богородица" бр. 3, 1 000 Скопје, прекуАрхивата на Службата или преку пошта.
Пријавите што нема да бидат поднесени во утврдениот рок и пријавите што нема да ги содржат потребните документи, како и пријавите кои нема да бидат доставени на погоре утвредениот начин, ќе се сметаат за ненавремени, неуредни и некомплетни и нема да се разгледуваат.
На интервју ќе бидат повикани само кандидатите што ги исполнуваат условите.
Изборот на пријавените кандидати ќе се изврши во рокот пропишан во согласност со Законот за работни односи.
Служба за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија

Останати Вработување