Вработување

Вработување во Централен регистар...Отворени се 20 (дваесет) работни места со плата до 44.784 денари

Вработување во Централен регистар...Отворени се 20 (дваесет) работни места со плата до 44.784 денари

09.10.2018
Врз основа на член 14 став2, член22 и 23 од Законот за работните односи („Службенвесник на Р. Македонија" број 167/2015пречистен текст, 27/2016и 120/2018) ичлен 5, 6 и 7 од Колективниот договор на Централниот регистар на РМ број 01866/1 од 01. 06. 2018 година ичлен 24 став 1 точка 2 од Статутот на Централниот регистар на Република Македонија Службен весник на Република Македонија" број 45/2007 и 208/2015), a во врска со Одлуката за потреба од вработување наопределено време број 041803/1 од 03. 10. 2018 година, Централниот регистар на Република Македонија објавува:

ЈАВЕН ОГЛАС

Централен регистар на Република Македонија има потреба од засновање на работен однос на определено време за период не повеќе од 1 2 (дванаесет) месеци, со 20 (дваесет) извршители, на следните работни места со посебни услови и тоа:

1 (еден) извршител со завршено образование Правни, Економски науки или Наука за книжевноста со најмалку 240 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен, на работно место Советник за планирање развој и меѓународна соработка и основна плата 44.784, 00 денари;

2 (двајца) извршители со завршено образование Правни науки или Економски науки, со најмалку 180 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен, на работно место Стручен работник за планирање развој имеѓународна соработка и основна плата 33. 776, 00 денари;

1 (еден) извршител со завршено образование Економски или Правни науки, со најмалку 240 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен, на работно место Советник,
во Одделение за финансиско сметководствени работи и основна плата 41 .604, 00денари;

1 (еден) извршител со завршено образование Економски или Правни науки, со најмалку 240 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен, на работно место Советник за
јавни набавки и основна плата 41.604, 00 денари

1 (еден) извршител со завршенообразование Правни науки или Економски науки, со најмалку 180 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен, на работно место Стручен работникза јавни набавки и основна плата 32. 798, 00 денари;

1 (еден) извршител со завршено образование Правни науки, со најмалку 180 кредити споредЕКТ C или завршен VlI/1 степен, наработно место Стручен работник за правни
работи и основна плата 32. 798, 00 денари;

2 (двајца) извршители со завршенообразование Правни науки или Економски науки, сонајмалку 180 кредити според ЕКТС илизавршен V11/1 степен, на работноместо Стручен
работник I РРК Скопје и основна плата 32. 064, 00 денари;

2 (двајца) извршители со завршено образование Организациски науки и управување (менаџмент), Образование и Политички науки со најмалку 1 80 кредити според ЕКТС
или завршен VII/1 степен, на работно место Стручен работник II РРК Скопје и основна плата 32. 064, 00 денари;

2 (двајца) извршители со завршено образование Гимназиско или Средно стручно образование, на работно место Референт за регистрација, во РРКСкопје и основна плата
25. 948, 00денари;

2 (двајца) извршители со завршено образование Гимназиско или Средно стручно образование, на работно место Референт за регистрација, во РРКТетово и основна плата
23. 991, 00 денари;

1 (еден) извршител со завршено образование Правни науки, Економски науки или Одбрана, со најмалку 180 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен, на работно
место Стручен работник, во РК Гостивар и основна плата 30. 596, 00 денари;

1(еден) извршител со завршено образование Гимназиско или Средно стручно образование, на работно место Архивар IV во РРК Охрид и основна плата 23. 991 ,00 денари;

1(еден) извршител со завршено образование Економски или Правни науки, со најмалку 240 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен, на работно место Советник во РРК Битола и основна плата 35. 978, 00 денари

1 (еден) извршител со завршено образование Гимназиско или Средно стручно образование, на работно место Референт за регистрација, во РРК Струмица и основна плата 23. 991, 00 денари;

1 (еден) извршител со завршено образование Правни науки, Социологија и Организациски науки и управување (менаџмент), сонајмалку 180 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен, на работно место Стручен работник во РРК Куманово и основна плата 32. 064, 00 денари;

Кандидатот кој ќе сепријави на Јавниот оглас, треба да ги исполнува општите услови:
да е државјанин на Република Македонија;
активно да го користи македонскиот јазик;
да е полнолетен;
да има општа здравствена способност за работнотоместо и со правосилна судска пресуда да не му е изречена казна забрана на вршење професија, дејност или должност.
Работниот однос се заснова со полно работно време, со неделно редовно работно време од 40 часа (5 пет работни дена во неделата)
Дневното работно време трае 8 часа и започнува во 8, 00 часот a завршува во 16, 00 часот.

Во прилог на пријавата кандидатитетреба да ги достават следните документи (копии):
Пријава со кратка биографија (CV);
Уверение за државјанство;
Копија од лична карта;
Доказ за општа здравствена способност за работното место (Лекарско уверение);
Доказ дека со правосилнасудска пресуда не му е изречена прекршочна санкција, односно казна забрана за вршење на професија, дејност или должност;
Уверение (Диплома) за завршено образование;
Потврда за активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење;
Потврда за активно познавање на еден одтрите најчесто користени јазици на Европската унија (англиски, француски, германски);
Доказ за потребното работно искуство (се докажува со Потврда од АВРМ или Фонд за ПИОМ) и институцијата во која работел кандидатот.

Заинтересираните кандидати, пријавата заедно со доказите за исполнување на условите по овој Оглас можат да ги достават во рок од 5 (пет) работни дена од денот на објавувањето на огласот, непосредно до архивата на Централниот регистар на Република Македонија, бул. Кузман Јосифовски Питу број 1 или по пошта. Телефонза контакт 3 288 146, лице за контакт Андријана Анастасовска Китанова.

Централниот регистар на Република Македонија изборот ќе го изврши во рок до 45 (четириесет и пет) дена по истекот на рокот за пријавување, a доколку има повеќе од 200 пријавени изборот ќе се изврши согласно законски утврдените рокови.

Некомплетните и ненавремено поднесените пријави нема да се разгледуваат.
Централен регистар на Република Македонија Скопје

Останати Вработување