Вработување

Вработување во КПУ Затвор Скопје...Отворени се 6 (шест) работни места

Вработување во КПУ Затвор Скопје...Отворени се 6 (шест) работни места

активен до25.01.2019
11.01.2019
Казнено поправна установа ЗАТВОР СКОПЈЕ Скопје, врз основа на член 22 став 1 точка 1 од Законот за работни односи („Сл. Бесник на РМ" бр. 62/05, 106/08, 161/08, 114/09, 130/09, 149/09, 16/10, 50/10, 52/10, 124/10, 158/10, 47/11, 11/12, 39/12, 52/12, 13/13, 25/13, 54/13, 170/13, 187/13, 34/14, 113/14, 145/14, 20/15, 33/15, 72/15, 74/15, 129/15, 167/15, 27/16и 120/18), согласночлен20г и20д ставЗодЗаконотзавработенивојавенсектор („Сл. весникнаРМ" бр. 27/14, 199/14, 27/16, 35/18и 198/18), Правилникбр. 12/142/4од 27. 2. 2015 година („Сл. весникна РМ" бр. 34/15), член 58 ст. 1 ал. 1, член 58а и член 58в од Законот за извршување на санкциите („Сл. весник на РМ" бр. 2/0б, 57/10, 170/13, 43/14, 166/14, 33/15, 98/15, 11/16, 21/18н 209/18), Правилникот за систематизација на работните места во КПУ ЗАТВОР СКОПЈЕ Скопје донесен од страна на директорот на Управата за извршување на санкциит еподбр. 01223/1 од 23. 2. 2016 година со дадена пнсмена согласносг од Минисгерството за информатичко општество и администрација под бр. 12/61086/2 од 25. 2. 2016 годинасо сите неговп измени и дополнувања, a в. в. со|авенОгласбр. 04016865/1 од7. 12. 2018година, објавува

ЈАВЕН ОГЛАС
за вработувања во КПУ ЗАТВОР СКОПЈЕ Скопје
бр. 0401143/1 од 10. 1. 2019 година

КПУ ЗАТВОР СКОПЈЕ Скопје има потреба од вработување на 6 шест лица на неопределено време, припадници на затворска полнција од групата II службени лица со
посебни овластувања, подгрупа 4 овластено службено лице во казненопоправните и воспитно поправните установи, и тоа на следниве работни места:

1. Виш надзорник за внатрешно и надворешно обезбедување Помошностручен припадник на затворска полиција од прво ниво, со звање Виш надзорник, категорија В и шифра наработно место ЗАТ 0204B01001 -4-(четворица) извршители

НАПОМЕНА: Сошасно Годишниот план за вработување на установата за 2018 година, националност З Албанци/ки; и 1 Ром/ка

2. Помлад надзорник за внатрешно и надворешно обезбедување Помошностручен припадник на затворска полиција од четврто ниво, со звање Помлад надзорник, категорија В и шифра наработно место ЗАТ 0204B04001 - 2 (двајца) извршители

НАПОМЕНА: Согласно Годишниот план за вработување на установата за 2018 година, националност 2 Албанци/ки;

Општи услови:
да е државjанин на Република Македонија:
активно да го користи македонскиот јазик:
да е полнолетен:
да има општа здравствена способност за работното место и со правосилна судска пресуда да не му е изречена казна забрана на вршење професија, дејност или должност.

Посебни услови за работнитеместоа:
За работното место под реден број 1:
ниво на квалификации VA или ниво на квалифпкации IV според Македонската рамка на квалифпкации и сгекнати 180 или 240 кредити, според ЕЦБЕТ или МКСОО или најмалку вишо, гимназиско образование или средно стручно образование;
најмалку три години работно искуство во струката;

За работното место под реден број 2:
ниво на квалификации VA или ниво на квалификации IV според Македонската рамка на квалифпкации и стекнати 180 или 240 кредитн, според ЕЦБЕТ или МКСОО или најмалку вишо, гимназпско образованне или средно стручно образование;
без работно искуство;

Други посебни услови:
За сите огласени работни места Возачка дозвола, Б Категорија

Потребни документи:
Пријава за вработувањесе превзема од web страната на КПУ ЗАТВОР СКОПЈЕ Скопје www.kpuzatvorskopje.gov.mk
доказ/уверение за државјанство:
доказ/диплома/сведителство за завршено образование;
извод од матична книга на родените;
доказ за општа здравствена способност за работното место (не постар од шест месеци);
доказ дека не му е изречена казна со правосилна судска пресуда за забрана на вршење професија, дејност или должност (не постар од шест месеци);
доказ за работно искуство во струката (за кандидатите за работно место под ред број 1)
доказ за поседување на важечка возачка дозвола, Б Категорија

Распоред на работно време: работа во смени, работни часови неделно 40
Паричен бруто износ на плата за работно место под ред. бр. 1 е: 33.255,00 денари;
Паричен бруто износ на платаза работно место под ред. бр. 2 е: 28.416, 00 денари;

Рокот запријавување: изнесува 15 петнаесет дена, сметано одденот наоб јавувањето на огласот во дневните весници и на web страната.
Кандидатите се должни сите документи да гн доствата во оргинал или фотокопија заверена на нотар.
Пријавените кандидати на јавниот оглас, ќе бидат известени за времето и местото на одржување на секоја следна фаза од постапката за селекција на припадник на затворска полиција.

Фаза 1 административна селекција
Фаза 2 интервју

Начин на достава на документите/пријавата/ите: (лично) во затворен коверт директно во архивата на КПУ ЗАТВОРСКОПЈЕ Скопје на следнава адреса: КПУ ЗАТВОР
СКОЈЕ Скопје ул. Индира Ганди бр. 1 1, општ. Шуто Оризари Скопје (со назнака „за огаас за вработување бр. 0401143/1 од 10. 1. 2019 година" и задолжително наведен податок за работното место за кое се аплицира, пр. за работно место под реден број 1/реден број 2/)

Пријавите што нема да бидат поднесени на наведениот начин и во утврдениот рок ќе се сметаат за ненавремени и некомплетни и нема да се разгледуваат.
 Во законски рок од денотна донесувањето на одлуката за избор, пријавените кандидати кои не се избранн писмено ќе бидат известенн за извршениот избор.
 Огласот ќе биде објавен во дневните весници „Нова Македонија" „Слободен печат" и „Лајм" и на web страната на КПУ ЗАТВОР СКОПЈЕ Скопје www. kpuzatvorskopje. gov.mk

Останати Вработување