Вработување

Вработување во Македоснки железници...Отворени се 18 (осумнаесет) работни места

Вработување во Македоснки железници...Отворени се 18 (осумнаесет) работни места

17.12.2018
Врз основа на член 37и, и 37њ од Законот за јавните претпријатија(Сл. весник на РМ бр. бр. 38/1 996, 64/201 8), член 20г од Законот за вработените во јавниот сектор (Сл. весник на РМ 6р. 27/1 4, 1 99/1 4 35/2018), и Правилникот за формата и содржината на јавниот оглас за вработување и интерниот оглас за унапредување, начинот на поднесување на пријавата за вработување и унапредување, начинот на спроведување на селекцијата за вработување и за унапредување, како и начинот на бодирањето за давателите на јавни услуги бр. 02016041/4 од 4. 12. 2017, Јавното претпријатие за железничка инфраструктура Македонски железници Скопје со седиште на улица „Јордан Мијалков 6р. 506, Скопје Центар" објавува

ЈАВЕН ОГЛАС број 5/2018


за вработување на неопределено време на 18 (осумнаесет) лица даватели на јавни услуги, група III подгрупа 5, во Јавното претпријатие за железничка инфраструктура Македонски железници-Скопје на следните работни места:

1. КДР 03 05 Б01 216, Помлад инженер соработник за пруги, Сектор ЗОП-Скопје, 2 (двајца) извршители,

Општи услови утврдени со Законот за јавните претпријатија, Законот за сигурност во железничкиот систем, Законот за железничкиот систем или Колективен договор за давателите на јавни услуги во ЈП МЖ Инфраструктура Скопје се:
 
да е државјанин на Република Македонија, активно да го користи македонскиот јазик, да е полнолетен, 
да има општа здравствена способност за работното место,
со правосилна судска пресуда да не му е изречена казна забрана на вршење професија, дејност или должност.

Посебни услови:
ниво на стручни квалификации-најмалку 180 кредити според ЕКТС или завршен VI Б степен, градежништво и водостопанство со или без работно искуство во струката

Распоред на работното време:
работни денови понеделник -петок работни часови 40 работно време од 07:00 до 15:00 Паричен износ за нето плата: 23,746.00 денари

2. КДР 03 05 Б04 115, Помлад градежен техничар, Сектор ЗОП-Скопје, 1 (еден) извршител.

Општи услови утврдени со Законот за јавните претпријатија, Законот за сигурност во железничкиот систем, Законот за железничкиот систем или Колективен договор за давателите на јавни услуги во ЈП МЖ Инфраструктура Скопје се:
да е државјанин на Република Македонија, активно да го користи македонскиот јазик, да е полнолетен,
да има општа здравствена способност за работното место, со правосилна судска пресуда да не му е изречена казна забрана на вршење професија, дејност или должност.

Посебни услови:
ниво на стручни квалификации- стекнато најмалку ниво на квалификации IV, 240 кредити според ЕЦВЕТ или МКСОО или четири годишно средно образование, градежништво со или без работно искуство во струката

Распоред на работното време:
работни денови понеделник -петок работни часови 40 работно време од 07:00 до 15:00 Паричен износ за нето плата: 18,158.00 денари

3.    КДР 03 05 Б01 216, Помлад инженер соработник за пруги, Сектор ЗОП-Велес, 1 (еден) извршител,

Општи услови утврдени со Законот за јавните претпријатија, Законот за сигурност во железничкиот систем, Законот за железничкиот систем или Колективен договор за давателите на јавни услуги во ЈП МЖ Инфраструктура Скопје се:
да е државјанин на Република Македонија, активно да го користи македонскиот јазик, да е полнолетен,
да има општа здравствена способност за работното место,
со правосилна судска пресуда да не му е изречена казна забрана на вршење професија, дејност или должност.

Посебни услови:
ниво на стручни квалификации- најмалку 180 кредити според ЕКТС или завршен VI Б степен, градежништво и водостопанство со или без работно искуство во струката

Распоред на работното време:
работни денови понеделник -петок
работни часови 40
работно време од 07:00 до 15:00

Местото на извршување на работните задачи, Сектор ЗОП Велес Паричен износ за нето плата: 23,746.00 денари

4.    КДР0305Б01216, Помлад инженер соработник за пруги, Сектор за механизирано одржување на пруги, 1 (еден) извршител,

Општи услови утврдени со Законот за јавните претпријатија, Законот за сигурност во железничкиот систем, Законот за железничкиот систем или Колективен договор за давателите на јавни услуги во ЈП МЖ Инфраструктура Скопје се:
да е државјанин на Република Македонија, активно да го користи македонскиот јазик, да е полнолетен,
да има општа здравствена способност за работното место,
со правосилна судска пресуда да не му е изречена казна забрана на вршење професија, дејност или должност.

Посебни услови:
ниво на стручни квалификации најмалку 180 кредити според ЕКТС или завршен VI Б степен, градежништво и водостопанство
со или без работно искуство во струката Распоред на работното време:
 
работно време од 07:00 до 15:00
Паричен износ за нето плата: 23,746.00 дена

5.КДР0305Б04И8, Помлад ракувач на машина (за пружни работи), Одделение за машинско регулирање на пруги, Сектор за механизирано одржување на пруги, 1 (еден) извршител.


Општи услови утврдени со Законот за јавните претпријатија, Законот за сигурност во железничкиот систем, Законот за железничкиот систем или Колективен договор за давателите на јавни услуги во ЈП МЖ Инфраструктура Скопје се:
да е државјанин на Република Македонија, активно да го користи македонскиот јазик, да е полнолетен,
да има општа здравствена способност за работното место,
да има посебна здравствена способност за работното место согласно Правилниците,
со правосилна судска пресуда да не му е изречена казна забрана на вршење професија, дејност или должност.

Посебни услови:
ниво на стручни квалификации- стекнато најмалку ниво на квалификации IV, 240 кредити според ЕЦВЕТ или МКСОО или четири годишно средно образование, машинство, електротехника со или без работно искуство во струката
Распоред на работното време:
работни денови понеделник -петок работни часови 40 работно време од 07:00 до 15:00 Паричен износ за нето плата: 18,158.00 денари

6. КДР 03 05 Б04 115, Помлад градежен техничар, Одделение за машинско регулирање на пруги, Сектор за механизирано одржување на пруги, 2 (двајца) извршители.

Општи услови утврдени со Законот за јавните претпријатија, Законот за сигурност во железничкиот систем, Законот за железничкиот систем или Колективен договор за давателите на јавни услуги во ЈП МЖ Инфраструктура
да е државјанин на Република Македонија, активно да го користи македонскиот јазик, да е полнолетен,
да има општа здравствена способност за работното место, со правосилна судска пресуда да не му е изречена казна забрана на вршење професија, дејност или должност

Посебни услови:
ниво на стручни квалификации- стекнато најмалку ниво на квалификации IV, 240 кредити според ЕЦВЕТ или МКСОО или четири годишно средно образование, градежништво со или без работно искуство во струката

Распоред на работното време:
работни денови понеделник -петок работни часови 40 работно време од 07:00 до 15:00 Паричен износ за нето плата: 18,158.00 денари

7. КДР 0305Б01216, Помлад инженер соработник за пруги, Одделение за проектирање и припрема на техничка документација, Сектор за инвестиции, 2 (двајца) извршители,

Општи услови утврдени со Законот за јавните претпријатија, Законот за сигурност во железничкиот систем, Законот за железничкиот систем или Колективен договор за давателите на јавни услуги во ЈП МЖ Инфраструктура Скопје се:
да е државјанин на Република Македонија, активно да го користи македонскиот јазик, да е полнолетен,
да има општа здравствена способност за работното место,
со правосилна судска пресуда да не му е изречена казна забрана на вршење професија, дејност или должност. 

Посебни услови:
ниво на стручни квалификации најмалку 180 кредити според ЕКТС или
завршен VI Б степен
со или без работно искуство во струката
Распоред на работното време:

 
Распоред на работното време:
 работно време од 08:00 до 16:00
Паричен износ за нето плата: 23,746.00 денари


8.КДР0305Б01 218, Помлад инженер соработник за енергетска ефикасност, Одд.за енергетска ефикасност, надвор од сектор, 1 (еден) извршител,

Општи услови утврдени со Законот за јавните претпријатија, Законот за сигурност во железничкиот систем, Законот за железничкиот систем или Колективен договор за давателите на јавни услуги во ЈП МЖ Инфраструктура Скопје се:
да е државјанин на Република Македонија, активно да го користи македонскиот јазик, да е полнолетен,
да има општа здравствена способност за работното место,
со правосилна судска пресуда да не му е изречена казна забрана на вршење
професија, дејност или должност.
Посебни услови: 
работно време од 07:00 до 15:00
Паричен износ за нето плата: 23,746.00 денари

9.    КДР0305Б01    218, Помлад. инженер соработник за електротехнички постројки, Одделение за електровлечни постројки, Сектор ЕТП, 1 (еден) извршител,

Општи услови утврдени со Законот за јавните претпријатија, Законот за сигурност во железничкиот систем, Законот за железничкиот систем или Колективен договор за давателите на јавни услуги во ЈП МЖ Инфраструктура Скопје се:
да е државјанин на Република Македонија, активно да го користи македонскиот јазик, да е полнолетен,
да има општа здравствена способност за работното место,
со правосилна судска пресуда да не му е изречена казна забрана на вршење
професија, дејност или должност.

Посебни услови:
стекнати најмалку 180 кредити според ЕКТС или завршен VI Б степен,
- со или без работно искуство во струката
Распоред на работното време:
работни денови понеделник -петок
работни часови 40
работно време од 08:00 до 16:00
Паричен износ за нето плата: 23,746.00 денари

10.    КДР0305Б01 218 Помлад. инженер соработник за електротехнички постројки, Одделение за СС постројки, Сектор ЕТП, 1 (еден) извршител,

Општи услови утврдени со Законот за јавните претпријатија, Законот за сигурност во железничкиот систем, Законот за железничкиот систем или Колективен договор за давателите на јавни услуги во ЈП МЖ Инфраструктура Скопје се:
да е државјанин на Република Македонија, активно да го користи македонскиот јазик, да е полнолетен,
да има општа здравствена способност за работното место,
со правосилна судска пресуда да не му е изречена казна забрана на вршење професија, дејност или должност.

Посебни услови:
стекнати најмалку 180 кредити според ЕКТС или завршен VI Б степен. Електротехника
со или без работно искуство во струката
Распоред на работното време:
работни денови понеделник -петок
работни часови 40
работно време од 08:00 до 16:00
Паричен износ за нето плата: 23,746.00 денари

11. КДР0305Б01 218 Помлад. инженер соработник за електротехнички постројки, Одделение за ТК постројки, Сектор ЕТП, 1 (еден) извршител,

Општи услови утврдени со Законот за јавните претпријатија, Законот за сигурност во железничкиот систем, Законот за железничкиот систем или Колективен договор за давателите на јавни услуги во ЈП МЖ Инфраструктура Скопје се:
да е државјанин на Република Македонија, активно да го користи македонскиот јазик, да е полнолетен,
да има општа здравствена способност за работното место,
со правосилна судска пресуда да не му е изречена казна забрана на вршење
професија, дејност или должност.

Посебни услови:
стекнати најмалку 180 кредити според ЕКТС или завршен VI Б степен, Електротехника
со или без работно искуство во струката

Распоред на работното време:
работни денови понеделник -петок
работни часови 40
работно време од 08:00 до 16:00
Паричен износ за нето плата: 23,746.00 денари.

12. КДР0305Б04120 Помлад одржувач на сигнално сигурносни постројки, Одделение за СС постројки (Група за СС постројки Табановци - Скопје, Единица за СС постројки-север), Сектор ЕТП, 2 (двајца) извршители,

Општи услови утврдени со Законот за јавните претпријатија, Законот за сигурност во железничкиот систем, Законот за железничкиот систем или Колективен договор за давателите на јавни услуги во ЈП МЖ Инфраструктура Скопје се:
да е државјанин на Република Македонија, активно да го користи македонскиот јазик, да е полнолетен,
да има општа здравствена способност за работното место,
да има посебна здравствена способност за работното место согласно Правилниците,
со правосилна судска пресуда да не му е изречена казна забрана на вршење професија, дејност или должност.

Посебни услови:
стекнато најмалку ниво на квалификации IV, 240 кредити според ЕЦВЕТ или МКСОО или четири годишно средно образование, Електротехника

со или без работно искуство во струката Распоред на работното време:
работни денови понеделник -петок
работни часови 40
работно време од 08:00 до 16:00
Местото на извршување на работните задачи, Единица за СС постројки- север, група за СС постројки Табановци - Скопје
Паричен износ за нето плата: 18,158.00 денари

13. КДР0305Б04120 Помлад одржувач на сигнално сигурносни постројки, Одделение за СС постројки (Група за СС постројки Гостиражни - Битола, Единица за СС постројки-југ,), Сектор ЕТП, 2 (двајца) извршители,

Општи услови утврдени со Законот за јавните претпријатија, Законот за сигурност во железничкиот систем, Законот за железничкиот систем или Колективен договор за давателите на јавни услуги во ЈП МЖ Инфраструктура
да е државјанин на Република Македонија, активно да го користи македонскиот јазик, да е полнолетен,
да има општа здравствена способност за работното место,
да има посебна здравствена способност за работното место согласно Правилниците,
со правосилна судска пресуда да не му е изречена казна забрана на вршење професија, дејност или должност. Посебни услови:
стекнато најмалку ниво на квалификации IV, 240 кредити според ЕЦВЕТ или МКСОО или четири годишно средно образование, Електротехника
со или без работно искуство во струката Распоред на работното време:
работни денови понеделник -петок
работни часови 40
работно време од 08:00 до 16:00
Местото на извршување на работните задачи, Единица за СС постројки- југ, Група за СС постројки Гостиражни - Битола
Паричен износ за нето плата: 18,158.00 денари

Кон пријавата кандидатите треба да ги приложат и следните документи: Уверение/Диплома за завршен степен на образование, Потврда/доказ за работно искуство, Лекарско уверение за општа работна способност, Уверение за државјанство,
Доказ дека не им е изречена забрана на вршење професија, дејност или должност.
Доказите за исполнување на условите треба да бидат во оригинална форма или копија заверена кај нотар.
Вработувањето ќе биде на неопределено време.
Условите наведени во огласот, кандидатите треба да ги исполнуваат во моментот на пријавувањето.

Рокот за пријавување на кандидатите е 7 (седум) дена, од денот на објавувањето на интернет страницата и во дневниот печат, а изборот ќе се изврши согласно законски пропишаните рокови. Лице за контакт: Славица Поповска,

Заинтересираните кандидати можат да аплицираат за вработување со доставување на пријава за вработување со контакт податоци и документи / докази за исполнување на условите за вработување на адресата на Јавното претпријатие: ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ЖЕЛЕЗНИЧКА ИНФРАСТРУКТУРА МАКЕДОНСКИ ЖЕЛЕЗНИЦИ - СКОПЈЕ, ул. „Јордан Мијалков" бр. 50Б - 1000 Скопје или во архивата на Јавно претпријатие за железничка инфраструктура Македонски железници - Скопје, во затворен плик. со назнака „за јавен оглас за пријавување на кандидати за вработување" и реден број на работно место согласно Тавниот оглас.

Кандидатите се должни пријавата да ја пополнат во целост, прецизно, со точни податоци и изјава дадена под материјална и кривична одговорност со која кандидатот потврдува дека податоците од пријавата се точни, а доставените докази оригинал или верни на оригинал.

Некомплетната и ненавремената документација нема да се земе во предвид при разгледувањето на пријавите.
Постапката за избор на кандидатите ќе ја спроведе Комисија за селекција формирана од страна на Директорот на ЈП МЖИнфраструктура Скопје, која се состои од проверка на внесените податоци во пријавата за вработување, проверка на доставените докази.

Постапката за вработување на даватели на јавни услуги во претпријатието се состои од три фази, и тоа:
Фаза 1- Административна селекција;
Фаза2- Успешност во работата (доколку се бара искуство на работното место);
Фаза 3- Оцена на личност (преку примена на соодветни методи и техники, согласно барањето на работното место.
По завршување на постапката на селекција на кандидатите, за извршениот избор секој кандидат ќе биде писмено известен.
Јавно претпријатие Македонски железници Инфраструктура - Скопје

Останати Вработување