Вработување

Вработување во ЈУ за згрижување деца со воспитно социјални проблеми и нарушено поведение...Отворени се 18 работни места

Вработување во ЈУ за згрижување деца со воспитно социјални проблеми и нарушено поведение...Отворени се 18 работни места

22.05.2018
JABHA УСТАНОВА ЗА ЗГРИЖУВАЊЕ ДЕЦА СО ВОСПИТНО СОЦИЈАЛНИ ПРОБЛЕМИ И НАРУШЕНО ПОВЕДЕНИЕ СКОПЈЕ

Врз основа начлен 110 е од Законот за социјална заштита (Службен весникна Република Македонија бр. 79/09, 36/11, 51/11, 166/12, 15/13, 79/13, 164/13, 187/13, 38/14, 44/14, 116/14, 180/14, 33/15, 77/15, 104/15, 150/15, 173/15, 192/15, 30/16, 163/17, 51/18), a во врска со член 20 год Законот за вработените во јавниот сектор (Службен весник на Република Македонија бр. 27/14, 1 99/14, 27/1 6, 35/18) и Правилникот за задолжителни елементи на јавниот оглас за пополнување на работно место во јавниот сектор преку вработување и пријавата за вработување, како и формата, содржината и начинот на водење на регистарот на лица кои дале лажни податоци при вработување во јавен сектор (Службен весник на Република Македонија бр. 34/15), ВД Директорот на ЈУ за згрижување деца со воспитно социјални проблеми и нарушено поведение објавува:

ЈАВЕН ОГЛАС БРОЈ 1/2018

За вработување на неопределно време на 18 (осумнаесет) даватели на јавни услуги од категорија A стручни Воспитувачи) во јавиата установа за згрижување деца со воспитно социјални проблеми и нарушено поведение на следните работни места

1 СОЗОЗОЗ А050 14 Воспитувач самостоен стручен службеник во УСЗ од петто ниво, 18 (осумнаесет) извршители:

Служба за заедничко живеење на деца со воспитно социјални проблеми
Организациона единица 1-4 (четири) извршители
Организациона единица 2-4 (четири) извршители
Организациона единица 3-4 (четири) извршители
Организациона единица 4-4 (четири) извршители
Организациона единица 5-2 (два) извршители

Општи услови
Да е државјанин на Република Македонија,
Активно да го користи македонскиот јазик,
Да е полнолетен,
Да има општа здравствена способност за работното место,
Со правосилна судска пресуда да не му е изречена казна забрана за вршење професија, дејност или должност.

Посебни услови
За ниво А5 стекнати најмалку 240 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен за извршителите во организациона единица 1, организациона единица 3, организациона единица 4, организациона единица 5 Социјална работа и социјална политика, Психологија и Педагогија, за организациона единица 2 Социјална работа и социјална политика, Психологија и Дефектологија) и најмалку 2 (две) години работно искуство во областа на социјалната заштита,
Активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење

Потребни општи работни компетенции на средно ниво:
Учење и развој,
Комуникација,
Остварување резултати,
Работење со други/тимска работа,
Ориенатираност кон странките/засегнати страни и
Финансиско управување

Распоред на работно време:
Работни денови; Понеделник до Недела
Работни часови: 40 часа неделно,
Работно време;
Прва смена: од 07:00 до 14:00 часот,
Втора смена: од 1 3:00 до 20:00 часот.
Трета смена: од 20:00 до 07:00 часот

Работното време може да се прилагоди согласно потребите на работодавецот.
Паричен нето износ на плата: 23.197,00 денари
Рокот за доставување на пријавите со потребните документи изнесува 5 (пет) работни дена сметано од наредниот ден од денот на објавување на огласот (не сметајки го денот на објавување на огласот).
Пријавата за огласот може да се подигне од архивата на установата или да се симне од интернет страната на ЈУ за згрижување деца со воспитно социјалнипроблеми и нарушеноповедение www.domzadeca.mk.

Кандидатите се должни пријавата да ја пополнат во целост, прецизно и со точни податоци.
Пријавените кандидати на јавниот оглас ке бидатизвестени за времето и местото за проверкана веродостојноста на доказите и спроведување на интервју, на интернет страната на ЈУ за згрижување деца совоспитно социјални проблеми и нарушено поведение www. domzadeca. mk.

Право на учество имаат сите грагани на РМ кои ги исполнуваат условите за конкурирање.
Кандидатите со пријавата имаат обврска да ги достават доказите за исполнување на условите, во оригинал или копија заверена кај нотар.

Кандидатите заедно со пријавата треба да ги достават потребните документи за исполнување на општи и посебни услови:
Уверение за државјанство,
Уверение за општа здравствена способност за работното место,
Потврда/Уверение дека со правосилна судска пресуда не му е изречена казна забрана за вршење на професија, дејност или должност,
Доказ за соодветно работно искуство,
Доказ Диплома/Уверение за завршено образование,
Доказ за познавање на компјутерски програмо за канцелариско работење.

Напомена: Согласно Годишниот план за вработување за 201 8 година, вработувањата се предвидени за 9 (девет) Албанци, З(тројца) Македонци, 1 (еден) Турчин, 2 (двајца) Роми, 1 (еден) Србин, 1 (еден) Бошњаки 1 (еден) -други.
Потребната документација кандидатите да ја достават во архивата на установата на ул Петар Манџуков" бб Скопје, со назнака За јавен оглас 01/2018"
Ненавремените пријави документација нема да се разгледуваат.
Контакт телефон: 02 2 611 016/ 070 244 725,
Меил адреса: juzdvspsk@mtsp. gov. mk/ или violetamasevska@gmail. com
ВД ДИРЕКТОР
Даниел Алексовски

Останати Вработување