Вработување

Отворени се 81 (осумдесет и една) работна позиција низ цела Македонија во Фондот за здравствено осигурување

Отворени се 81 (осумдесет и една) работна позиција низ цела Македонија во Фондот за здравствено осигурување

27.11.2018
ФОНДОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА, врз основа на член 22, 23 од Законот за работни односи Службен весник на РМ" бр. 62/05, 106/08, 161/08, 114/09, 130/09, 50/10, 52/10, 124/10, 47/11, 11/12, 39/12, 13/13, 25/13, 170/13, 187/13, 113/14, 20/15, 33/15, 72/15, 129/15 и 27/2016 год), и член 22 став 1 алинеја 2 и став 3 од Законот за вработени во јавен сектор Службен Весник на РМ" бр. 27/14, 199/14, 27/2016 и 35/2018 година), распишува

ЈАВЕН ОГЛАС бр. 5/2018
за засновање на работен однос на определено време од 1 (една) година.
Фондот за здравствено осигурување на Македонија објавува оглас за
вработување на 81 (осумдесет и еден) извршител на определено време од 1
(една) година за следните работните места:


1. Стручен соработник за права од здравствено осигурување во Подрачна
служба БЕРОВО 1 (еден) извршител:
А) Општи услови согласно законот
Б) Посебни услови кои треба да ги исполнува кандидатот:
Вид на образование:
Правни науки,
Стручни квалификации:
Ниво на квалификации VI Б според Македонска рамка на квалификации и
најмалку 180 кредити стекнати според ЕКТС или завршен VII/1 степен,
Познавање на компјутерски програми за канцелариско работење
Познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската Унија
(англиски, француски, германски)
Работно искуство: Со или без работно искуство во струката
Основна плата: 22. 431 денари

2. Референт за пријави, одјави, боледување и ортопедски помагала Подрачна
службаБЕРОВО 1 (еден) извршител:
А) Општи услови согласно законот:
Б) Посебни услови кои треба да ги исполнува кандидатот:
Вид на образование:
Гимназија, економско, медицинско
Стручни квалификации:
Ниво на квалификации V A или ниво на квалификации IV според Македонска
рамка на квалификации и стекнати 180 или 240 кредити според ЕЦВЕТ или
МКСОО или најмалку вишо или средно образование
Познавање на компјутерски програми за канцелариско работење
Познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската Унија
(англиски, француски, германски)
Работно искуство: Со или без работно искуство во струката.
Основна плата: 17. 383 денари

3. Стручен соработник за права од здравствено осигурување во Подрачна
служба Битола 1 (еден) извршител:
А) Општи услови согласно законот:
Б) Посебни услови кои треба да ги исполнува кандидатот:
Вид на образование:
Правни науки,
Стручни квалификации:
Ниво на квалификации VI Б според Македонска рамка на квалификации и
најмалку 180 кредити стекнати според ЕКТС или завршен VII/1 степен,
Познавање на компјутерски програми за канцелариско работење
Познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската Унија
(англиски, француски, германски)
Работно искуство: Со или без работно искуство во струката.
Основна плата: 22. 431 денари.

4. Соработник за следење на специјалистичкоконсултативна и
болничка
здравствена заштита во Подрачна служба Битола 1 (еден) извршител:
А) Општи услови согласно законот:
Б) Посебни услови кои треба да ги исполнува кандидатот:
Вид на образование:
Организациски науки и управување (менаџмент), информатика, правни науки
Стручни квалификации:
Ниво на квалификации VI Б според Македонска рамка на квалификации и
најмалку 180 кредити стекнати според ЕКТС или завршен VII/1 степен,
Познавање на компјутерски програми за канцелариско работење
Познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската Унија
(англиски, француски, германски)
Работно искуство: Со или без работно искуство во струката
Основна плата: 19. 461 денари

5. Референт за следење на основните здравствени услуги во примарна
здравствена заштита во Подрачна служба Битола, 3 (три) извршители:
А) Општи услови согласно законот:
Б) Посебни услови кои треба да ги исполнува кандидатот:
Вид на образование:
Економско, гимназија
Стручни квалификации:
Ниво на квалификации V A или ниво на квалификации IV според Македонска
рамка на квалификации и аекнати 180 или 240 кредити според ЕЦВЕТ или
МКСОО или најмалку вишо или средно образование
Познавање на компјутерски програми за канцелариско работење
Познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската Унија
(англиски, француски, германски)
Работно искуство: Со или без работно искуство во струката.
Основна плата: 16. 492 денари

6. Стручен соработник за следење на основните здравствени услуги во
примарна здравствена заштита Подрачна служба Македонски Брод 1
(еден) извршител
А) Општи услови согласнс законот:
Б) Посебни услови кои треба да ги исполнува кандидатот:
Вид на образование:
Економски науки, правни науки
Стручни квалификации:
Ниво на квалификации VI Б според Македонска рамка на квалификации и
најмалку 180 кредити стеннати слоред ЕКТС или завршек VH/1 степен.
Познавање на компјутерски програми за канцелариско работење
Познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската Унија
(англиски, француски, германски)
Работно искуство: Со или без работно искуство во струката.
Основна плата: 22. 431 денари

7. Референт за контрола на контрола на надоместок на боледување во
Подрачна служба Македонски Брод 1
(еден) извршител
А) Општи услови согласно законот:
Б) Посебни услови кои треба да ги исполнува кандидатот:
Вид на образование:
Економско
Стручни квалификации:
Ниво на квалификации V A или ниво на квалификации IV според Македонска
рамка на квалификации и стекнати 180 или 240 кредити според ЕЦВЕТ или
МКСОО или најмалку вишо или средно образование.
Познавање на компјутерски програми за канцелариско работење
Познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската Унија
(англиски, француски, германски)
Работно искуство: Со или без работно искуство во струката.
Основна плата: 17. 383 денари

8. Стручен соработник за права од здравствено осигурување во Подрачна
служба Валандово, 1 (еден) извршител
А)Општи услови согласно законот:
Б) Посебни услови кои треба да ги исполнува кандидатот:
Вид на образование:
Правни науки
Стручни квалификации:
Ниво на квалификации VI Б според Македонска рамка на квалификации и
најмалку 180 кредити стекнати според ЕКТС или завршен VII/1 степен,
Познавање на компјутерски програми за канцелариско работење
Познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската Унија
(англиски, француски, германски)
Работно искуство: Со или без работно искуство во струката.
Основна плата: 22. 431 денари.

9. Стручен соработник за права од здравствено осигурување во Подрачна
служба Виница, 1 (еден) извршител
А) Општи услови согласно законот:
Б) Посебни услови кои треба да ги исполнува кандидатот:
Вид на образование:
Правни науки
Стручни квалификации:
Ниво на квалификации VI Б според Македонска рамка на квалификации и
најмалку 180 кредити стекнати според ЕКТС или завршен VII/1 степен,
Познавање на компјутерски програми за канцелариско работење
Познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската Унија
(англиски, француски, германски)
Работно искуство: Со или без работно искуство во струката.
Основна плата: 22. 431 денари.

10. Референт за облог со придонес во Подрачна служба Виница, 1 (еден)
извршител,
А) Општи услови согласно законот:
Б) Посебни услови кои треба да ги исполнува кандидатот:
Вид на образование:
Правно, економско
Стручни квалификации:
Ниво на квалификации V A или ниво на квалификации IV според Македонска
рамка на квалификации и стекнати 180 или 240 кредити според ЕЦВЕТ или
МКСОО или најмалку вишо или средно образование.
Познавање на компјутерски програми за канцелариско работење
Познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската Унија
(англиски, француски, германски)
Работно искуство: Со или без работно искуство во струката.
Основна плата: 16. 492 денари.

11. Стручен соработник за лрава од здравствено осигурување и регрес во
Подрачна служба Гевгелија -1 (еден) извршител,
А) Општи услови согласно законот
Б) Посебни услови кои треба да ги исполнува кандидатот:
Вид на образование:
Правни науки
Стручни квалификации:
Ниво на квалификации VI Б според Македонска рамка на квалификации и
најмалку 180 кредити стекнати според ЕКТС или завршен VII/1 аепен,
Познавање на компјутерски програми за канцелариско работење
Познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската Унија
(англиски, француски, германски)
Работно искуство: Со или без работно искуство во струката.
Основна плата: 22. 431 денари.

12. Референт за следење на спрецијалистичкоконсултативна здравствена
заштита во Подрачна служба Гевгелија 1 (еден) извршител
А) Општи услови согласно законот
Б) Посебни услови кои треба да ги исполнува кандидатот:
Вид на обпазование:
Правно, економско
Стручни квалификации:
Ниво на квалификации V A или ниво на квалификации IV според Македонска
рамка на квалификации и стекнати 180 или 240 кредити според ЕЦВЕТ или
МКСОО или најмалку вишо или средно образование.
Познавање на компјутерски програми за канцелариско работење
Познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската Унија
(англиски, француски, германски)
Работно искуство: Со или без работно искуство во струката.
Основна плата: 16. 492 денари.

13. Стручен соработник за права од здравствено осигурување во Подрачна
служба Гостивар 1 (еден) извршител,
А) Општи услови согласно законот
Б) Посебни услови кои треба да ги исполнува кандидатот:
Вид на образование:
Правни науки, економски науки
Стручни квалификации:
Ниво на квалификации VI Б според Македонска рамка на квалификации и
најмалку 180 кредити стекнати според ЕКТС или завршен VII/1 степен,
Познавање на компјутерски програми за канцелариско работење
Познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската Унија
(англиски, француски, германски)
Работно искуство: Со или без работно искуство во струката.
Основна плата: 22. 431 денари.

14. Контролор во Подрачна служба -Г остивар, 1 (еден) извршител,
А) Општи услови согласно законот
Б) Посебни услови кои треба да ги исполнува кандидатот:
Вид на образование:
,Медицински науки, стоматологија
Стручни квалификации
Ниво на квалификации VI Б според Македонска рамка на квалификации и
најмалку 180 кредити стекнати според ЕКТС или завршен VII/1 аепен,
Познавање на компјутерски програми за канцелариско работење
Познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Евр опската Унија
(англиски, француски, германски)
Работно искуство: Со или без работно искуство во струката.
Основна плата: 23. 025 денари.

15. Контролор на придонес во Подрачна служба Гостивар, 1 (еден)
извршител,
А) Општи услови согласно законот
Б) Посебни услови кои треба да ги исполнува кандидатот:
Вид на образование:
Економски науки
Стручни квалификации:
Ниво на квалификации VI Б според Македонска рамка на квалификации и
најмалку 180 кредити стекнати според ЕКТС или завршен VII/1 степен,
Псзнавање на компјутерски програми за канцелариско работење
Познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската Унија
(англиски, француски, германски)
Работно искуство: Со или без работно искуство во струката.
Основна плата: 23. 025 денари.

16. Референт за облог со придонес во Подрачна служба Гостивар, 1 (еден)
извршител,
А) Општи услови согласно законот
Б) Посебни услови кои треба да ги исполнува кандидатот:
Вид на образование:
Економско, гимназија
Стручни квалификации
Ниво на квалификации V A или ниво на квалификации IV според Македонска
рамка на квалификации и стекнати 180 или 240 кредити според ЕЦВЕТ или
МКСОО или најмалку вишо или средно образование.
Познавање на компјутерски програми за канцелариско работење
Познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската Унија
(англиски, француски, германски)
Работно искуство: Со или бeз работно искуство во струката.
Основна плата: 16. 492 денари.

17. Референт за надоместок на лекови во Подрачна служба Гостивар, 1 (еден)
извршител,
А) Општи услови согласно законот
Б) Посебни услови кои треба да ги исполнува кандидатот:
Вид на образование:
медицинско
Стручни квалификации:
Ниво на квалификации V A или ниво на кѕалификации IV според Македонска
рамка на квалификации и стекнати 180 или 240 кредити според ЕЦВЕТ или
МКСОО или најмалку вишо или средно образование.
Познавање на компјутерски програми за канцелариско работење
Познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската Унија
(англиски, француски, германски)
Работно искуство: Со или без работно искуаво во струката.
Основна плата: 17. 383 денари.

18. Стручен соработник за следење на основните здравствени услуги во
примарна здравствена заштитa
A) Општи услови согласно законот
Б) Посебни услови кои треба да ги исполнува кандидатот.
Вид на образование:
Економски науки, правни науки
Стручни квалификации
Ниво на квалификации VI Б според Македонска рамка на квалификации и
најмалку 180 кредити стекнати според ЕКТС или завршен VII/1 степен,
Познавање на компјутерски програми за канцелариско работење
Познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската Унија
(англиски, француски, германски)
Работно искуство: Со или без работно искуство во струката.
Основна плата: 22. 431 денари.

19. Книговодителксжтер к трезорскс работење во подрачна служба Дебар, 1
(еден) извршител,
А) Општи услови согласно законот
Б) Посебни услови кои треба да ги исполнува кандидатот:
Вид на образование:
економско
Стручни квалификации:
Ниво на квалификации V A или ниво на квалификации IV според Македонска
рамка на квалификации и стекнати 180 или 240 кредити според ЕЦВЕТ или
МКСОО или најмалку вишо или средно образование.
Познавање на компјугерски програми за канцелариско работење
Познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската Унија
(англиски, француски, германски)
Работно искуство: Со или без работно искуство во струката.
Основна плата: 17. 383 денари.

20. Референт за облог на придонес во Подрачна служба Дебар, 1
(еден)
извршител,
А) Олшти услови согласно заионот
Б) Посебни услови кои треба да ги исполнува кандидатот:
Вид на образование:
Економско, гимназија
Стручни квалификации
Ниво на квалификации V A или ниво на квалификации IV според Македонска
рамка на квалификации и стекнати 180 или 240 кредити според ЕЦВЕТ или
МКСОО или најмногу вишо или средно образование.
Познавање на компјутерски програми за канцелариско работење
Познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската Унија
(англиски, француски, германски)
Работно искуство: Со или без работно искуство во струката.
Основна плата: 16. 492 денари.

21. Стручен соработник за следење на основните здравствени услуги во
примарна здравствена заштита во Подрачна служба Делчево, 1 (еден)
извршител,
А) Општи услови согласно законот
Б) Посебни услови кои треба да ги исполнува кандидатот:
Вид на образование:
Економски науки,
Стручни квалификации:
Ниво на квалификации VI Б според Македонска рамка на квалификации и
најмалку 180 кредити стекнати според ЕКТС или завршен VII/1 степен,
Познавање на компјутерски програми за канцелариско работење
Познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската Унија
(англиски, француски, германски)
Работно искуство: Со или без работно искуство во струката.
Основна плата: 22. 431 денари.

22. Книговодителконтер и трезорско работење во Подрачна служба
Делчево, 1 (еден) извршител
Ај Општи услови согласно законот
Б) Посебни услови кои треба да ги исполнува кандидатот:
Вид на образование:
Економско, гимназија
Стручни квалификации:
Ниво на квалификации V A или ниво на квалификации IV според Македонска
рамка на квалификации и стекнати 180 или 240 кредити според ЕЦВЕТ или
МКСОО или најмалку вишо или средно образование.
Познавање на компјутерски програми за канцелариско работење
Познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската Унија
(англиски, француски, германски)
Работно искуство: Со или без работно искуство во струката.
Основна плата: 17. 383 денари.

23. Контролор во Подрачна слуужба Демир Хисар, 1 (еден) извршител
А) Општи услови согласно законот
Б) Посебни услови кои треба да ги исполнува кандидатот:
Вид на образование:
Медицински науки, стоматологија
Стручни квалификации:
Ниво на квалификации VI Б според Македонска рамка на квалификации и
најмалку 180 кредити стекнати според ЕКТС или завршен VII/1 степен,
Познавање на компјутерски програми за канцелариско работење
Познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската Унија
(англиски, француски, германски)
Работно искуство: Со или без работно искуство во струката.
Основна плата: 23. 025 денари.

24. Контролор на лридонес во Подрачна служба Кавадарци, 1
(еден)
извршител
А) Општи услови согласно законот
Б) Посебни услови кои треба да ги исполнува кандидатот:
Вид на образование:
Економски науки
Стручни квалификации:
Ниво на квалификации VI Б според Македонска рамка на квалификации и
најмалку 180 кредити стекнати според ЕКТС или завршен VII/1 степен,
Познавање на компјутерски програми за канцелариско работење
Познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската Унија
(англиски, француски, германски)
Работно искуство: Со или без работно искуство во струката.
Основна плата: 23. 025 денари.

25. Стручеи соработник за права од здравствено осигурување и регрес во
подрачна служба Кичево, 1 (еден) изврижтел
А) Општи услови согласно законот
5) Посебни услови кои треба да ги исполнува кандидатот:
Вид на образование:
правни науки
Стручни квалификации:
Ниво на квалификации VI Б според Македонска рамка на квалификации и
најмалку 180 кредити стекнати според ЕКТС или завршен VII/1 степен,
Познавање на компјутерски програми за канцелариско работење
Познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Езропската Унија
(англиски, француски, германски)
Работно искуство: Со или без работно искуство во струката.
Основна плата: 22. 431 денари.

26. Референт за облог со придонес во подрачна служба Кичево, 2 (два)
извршители,
А) Општи услови согласно законот
Б) Посебни услови кои треба да ги исполнува кандидатот:
Вид на образование:
Гимназија, економско
Стручни квалификации:
Ниво на квалификации V A или ниво на квалификации IV според Македонска
рамка на квалификации и стекнати 180 или 240 кредити според ЕЦВЕТ или
МКСОО или најмалку вишо или средно образование.
Познавање на компјутерски програми за канцелариско работење
Познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската Унија
(англиски, француски, германски)
Работно искуство: Со или без работно искуство во струката.
Основна плата: 16. 492 денари.

27. Референт за пресметување и контрола на боледување и ортопедски
помагала во Подрачна служба Кочани, 1 (еден) извршител
А) Општи услови согласно законот
Б) Посебни услови кои треба да ги ислолнува кандидатот:
Вид на образование:
економско
Стручни квалификации:
Ниво на квалификации V A или ниво на квалификации IV според Македонска
рамка на квалификации и стекнати 180 или 240 кредити според ЕЦВЕТ или
МКСОО или најмалку вишо или средно образование.
Познавање на компјутерски програми за канцелариско работење
Познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската Унија
(англиски, француски, германски)
Работно искуство: Со или без работно искуство во струката.
Основна плата: 17. 383 денари.

28. Стручен соработник за права од здравствено осигурување во Подрачна
служба Криѕа Паланка, 1 (еден) извршктел
А) Општи услови согласно законот
Б) Посебни услови кои треба да ги исполнува кандидатот:
Вид на образование:
правни науки
Стручни квалификации:
Ниво на квалификации VI Б според Македонска рамка на квалификации и
најмалку 180 кредити стекнати според ЕКТС или завршен VII/1 степен,
Познавање на компјутерски програми за канцелариско работење
Познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската Унија
(англиски, француски, германски)
Работно искуство: Со или без работно искуство во струката.
Основна плата: 22. 431 денари.

29. Стручен соработник за права од здравствено осигурување во Подрачна
служба Крушево, 1
(еден) извршител
А) Општи услови согласно законот
Б) Посебни услови кои треба да ги исполнува кандидатот:
Вид на образование:
правни науки
Стручни квалификации:
Ниво на квалификации VI Б според Македонска рамка на квалификации и
најмалку 180 кредити стекнати според ЕКТС или завршен VII/1 степен,
Познавање на компјутерски програми за канцелариско работење
Познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската Унија
(англиски, француски, германски)
Работно искуство: Со или без работно искуство во струката.
Основна плата: 22. 431 денари.

30. Соработник за пресметување на надоместок на боледување во Подрачна
служба Куманово, 1 (еден) извршител
А) Општи услови согласно законот:
Б) Посебни услови кои треба да ги исполнува кандидатот:
Вид на образование:
Образование
Стручни квалификации:
Ниво на квалификации VI Б според Македонска рамка на квалификации и
најмалку 180 кредити стекнати според ЕКТС или завршен VII/1 степен,
Познавање на компјутерски програми за канцелариско работење
Познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската Унија
(англиски, француски, германски)
Работно искуство: со или без работно искуство во струката
Основна плата: 19. 461 денари.

31. Референт за пресметување и контрола на надоместок на боледување во
Подрачна служба Куманово, -2 (два) извршители
А) Општи услови согласно законот
Б) Посебни услови кои треба да ги исполнува кандидатот:
Вид на образование:
Гимназија, економско
Стручни квалификации:
Ниво на квалификации V A или ниво на квалификации IV според Македонска
рамка на квалификации и стекнати 180 или 240 кредити според ЕЦВЕТ или
МКСОО или најмалку вишо или средно образование.
Познавање на компјутерски програми за канцелариско работење
Познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската Унија
(англиски, француски, германски)
Работно искуство: Со или без работно искуство во струката.
Осковна плата: 17. 383 денари.

32. Стручен соработник за следење на основните здравствени услуги во
лримарна здравствена заштита во Подрачна служба Куманово, 1 (еден)
извршител
А) Општи услови согласно законот
Б) Посебни услови кои треба да ги исполнува кандидатот:
Вид на образование:
правни науки, економски науки, организациски науки и управување (менаџмент)
Стручни квалификации:
Ниво на квалификации VI Б според Македонска рамка на квалификации и
најмалку 180 кредити стекнати според ЕКТС или завршен VII/1 степен,
Познавање на компјутерски програми за канцелариско работење
Познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската Унија
(англиски, француски, германски)
Работно искуство: Со или без работно искуство во струката.
Основна плата: 22. 431 денари.

33. Стручен соработник за надоместок на лекови, Подрачна служба
Куманово, 1 (еден) извршител,
А) Општи услови согласно законот
Б) Посебни услови кои треба да ги исполнува кандидатот:
Вид на образование:
Медицински науки, фармација
Стручни квалификации
Ниво на квалификации VI Б според Македонска рамка на квалификации и
најмалку 180 кредити стекнати според ЕКТС или завршен VII/1 степен,
Познавање на компЈутерски програми за канцелариско работење
Познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската Унија
(англиски, француски, германски)
Работно искуство: Со или без работно искуство во струката.
Основна плата: 22. 431 денари.

34. Референт за следење на основните здравствени услуги во примарна
здравствена заштита во Лодрачна служба Неготино, 1
(еден) извршител,
А) Општи услови согласно законот
Б) Посебни услови кои треба да ги исполнува кандидатот:
Зид на образование:
Гимназија, економско
Стручни квалификации:
Ниво на квалификации V A или ниво на квалификации IV според Македонска
рамка на квалификации и стекнати 180 или 240 кредити според ЕЦВЕТ или
МКСОО или најмногу вишо или средно образование.
Познавање на компјутерски програми за канцелариско работење
Познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската Унија
(англиски, француски, германски)
Работно искуство: Со или без работно искуство во струката.
Основна плата: 16. 4S2 денари.

35. Оператор за издавање на ЕЗК во Подрачна служба Неготино, 1 (еден)
извршител,
А) Општи услови согласно закокот
Бј Посебни услови кои треба да ги исполнува кандидатот:
Вид на образование:
Средна стручна спрема
Стручни квалификации:
Ниво иа квалификации V A или ниво на квалификации IV според Македонска
рамка на квалификации и
стекнати 180 или 240 кредити според ЕЦВЕТ или
МКСОО или најмалку вишо или средно образование.
Познавање на компјутерски програми за канцелариско работење
Познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската Унија
(англиски, француски, германски)
Работно искуство: Со или без работно искуство во струката.
Основна плата: 15. 601 денари.

36. Референт за пријави и одјави во Подрачна служба Охрид, 1
(еден)
извршител
А) Општи услови согласно законот
Б) Посебни услови кои треба да ги исполнува кандидатот:
Вид на образование:
Средна стручна спрема
Стручни квалификации:
Ниво на квалификации V A или ниво на квалификации IV според Македонска
рамка на квалификации и стекнати 180 или 240 кредити според ЕЦВЕТ или
МКСОО или најмногу вишо или средно образование.
Познавање на компјутерски програми за канцелариско работење
Познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската Унија
(англиски, француски, германски)
Работно искуство: Со или без работно искуство во струката.
Основна плата: 16. 195 денари.

37. Соработник за следење на основните здравствени услуги во примарна
здравствена заштита во Подрачна служба Охрид, 1 (еден) извршител
А) Општи услови согласно законот
Б) Посебни услови кои треба да ги исполнува кандидатот:
Вид на образование:
Организациски науки, економски науки
Стручни квалификации:
Ниво на квалификации VI Б според Македонска рамка на квалификации и
најмалку 180 кредити стекнати според ЕКТС или завршен VII/1 степен,
Познавање на компјутерски програми за канцелариско работење
Познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската Унија
(англиски, француски, германски)
Работно искуство: Со или без работно искуство во струката.
Основна плата: 19. 461 денари

38. Стручен соработник за права од здравствено осигурување и регрес во
Одделение за надоместоци, здравствено осигурување и правно
административки работи во Подрачна служба Прилеп, 1 (еден) извршител
А) Општи услови согласно законот
Б) Посебни услови кои треба да ги исполнува кандидатот:
Вид на образование
Правни науки
Стручни квалификации:
Ниво на квалификации VI Б според Македонска рамка на квалификации и
најмалку 180 кредити стекнати според ЕКТС или завршен VII/1 степен,
Познавање на компјутерски програми за канцелариско работење
Познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската Унија
(англиски, француски, германски)
Работно искуство: Со или без работно искуство во струката.
Основна плата: 22. 431 денари

39. Стручен соработник за следење на основните здравствени услуги во
примарна здравствена заштита во Одделението за анализа и контрола во
Подрачна служба Прилеп, 1 (еден) извршител
А) Општи услови согласно законот
Б) Посебни услови кои треба да ги исполнува кандидатот:
Вид на образование:
Правни науки, економски науки
Стручни квалификации
Ниво на квалификации VI Б според Македонска рамка на квалификации и
најмалку 180 кредити стекнати според ЕКТС или завршен VII/1 степен,
Познавање на ксмпјутерски програми за канцелариско работење
Познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската Унија
(англиски, француски, германски)
Работно искуство: Со или без работно искуство во струката.
Основна плата: 22. 431 денари

40. Стручен соработник за следење на специјалистичко консултативна
здравствена заштита во Одделението за анализа и контрола во Подрачна
служба Прилеп, 1 (еден) извршител
А) Општи услови согласно законот
Б) Посебни услови кои треба да ги исполнува кандидатот:
Вид на образование:
Економски науки, Правни науки
Стручни квалификации:
Ниво на квалификации VI Б според Македонска рамка на квалификации и
најмалку 180 кредити стекнати според ЕКТС или завршен VII/1 степен,
Познавање на компјутерски програми за канцелариско работење
Познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската Унија
(англиски, француски, германски)
Работно искуство: Со или без работно искуство во струката.
Основна плата: 22. 431 денари

41. Систем инженер во Одделение за финансии и трезорско работење во
Подрачна служба Прилеп, 1 (еден) извршител
Ај Олшти услови согласно законот
Бј Посабни услови кои треба да ги исполнува кандидатот:
Вид на образование:
Компјутерска техника и информатика, информатика
Стручни квалификации:
Ниво на квалификации VI Б според Македонска рамка на квалификации и
најмалку 180 кредити стекнати според ЕКТС или завршен VII/1 стелен,
Познавање на компјутерски програми за канцелариско работење
Познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската Унија
(англиски, француски, германски)
Работно искуство: Со или без работно искуство во струката.
Основна плата: 22. 431 денари

42. Книговодител контер во Одделение за финансии и трезорско работење во
Подрачна служба Прилеп, 1 (еден) извршител
А) Општи услови согласно законот
Б) Посебни услови кои треба да ги исполнува кандидатот:
Вид на образование:
Економско
Стручни квалификации:
Ниво на квалификации V A или ниво на квалификации IV според Македонска
рамка на квалификации и стекнати 180 или 240 кредити според ЕЦВЕТ или
МКСОО или најмногу вишо или средно образование.
Познавање на компјутерски програми за канцелариско работење
Познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската Унија
(англиски, француски, германски)
Работно искуство: Со или без работно искуство во струката.
Основна плата: 17. 383 денари.

43. Стручен соработник за следење на основните здрав ствени услуги во
примарна здравствена заштита во Подрачна служба Пробиштип, 1 (еден)
извршител
А) Општи услови согласно законот
Б) Посебни услови кои треба да ги исполнува кандидатот:
Вид на образование:
Економски науки,
Стручни квалификации
Ниво на квалификации VI Б според Македонска рамка на квалификации и
најмалку 180 кредити стекнати според ЕКТС или завршен VII/1 степек,
Познавање на компјутерски програми за канцелариско работење
Познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската Унија
(англиски, француски, германски)
Работно искуство: Со или без работно искуство во струката.
Основна плата: 22. 431 денари

44. Контролор на придонес во Подрачна служба Радовиш, 1 (еден) извршител
А) Општи услови согласно законот
Б) Посебни услови кои треба да ги исполнува кандидатот:
Вид на образование:
Економски науки,
Стручни квалификации:
Ниво на квалификации VI Б според Македонска рамка на квалификации и
најмалку 180 кредити стекнати според ЕКТС или завршен VII/1 степен,
Познавање на компјутерски програми за канцелариско работење
Познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската Унија
(англиски, француски, германски)
Работно искуство: Со или без работно искуство во сгруката.
Основна плата: 23. 025 денари

45. Стручен соработник за права од здравствено осигурување во Подрачна
служба Радовиш, 1 (еден) извршител,
А) Општи услови согласно законот
Б) Посебни услови кои треба да ги исполнува кандидатот:
Вид на образование:
правни науки,
Стручни квалификации:
Ниво на квалификации VI Б според Македонска рамка на квалификации и
најмалку 180 кредити стекнати според ЕКТС или завршен VII/1 степен,
Познавање на компјутерски програми за канцелариско работење
Познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската Унија
(англиски, француски, германски)
Работно искуство: Со или без работно искуство во струката.
Основна плата: 22. 431 денари

46. Стручен соработник за права од здравствено осигурување во Подрачна
служба Ресен, 1 (еден) извршител,
А) Општи услови согласно законот
Б) Посебни услови кои треба да ги исполнува кандидатот:
Вид на образование:
правни науки,
Стручни квалификации:
Ниво на квалификации VI Б според Македонска рамка на квалификации и
најмалку 180 кредити стекнати според ЕКТС или завршен VII/1 степен,
Познавање на компјутерски програми за канцелариско работење
Познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската Унија
(англиски, француски, германски)
Работно искуство: Со или без работно искуство во струката.
Основна плата: 22. 431 денари

47. Контролор на придонес во Подрачна служба Ресен, 1 (еден) извршител,
А) Општи услови согласно законот
Б) Посебни услови кои треба да ги исполнува кандидатот:
Вид на образование:
Економски науки, организациски науки
Стручни квалификации:
Ниво на квалификации VI Б според Македонска рамка на квалификации и
најмалку 180 кредити стекнати според ЕКТС или завршен VII/1 степен,
Познавање на компјутерски програми за канцелариско работење
Познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската Унија
(англиски, француски, германски)
Работно искуство: Со или без работно искуство во струката.
Основна плата: 23. 025 денари

48. Стручен соработник за следење на основните здравствени услуги во
примарна здравствена заштита, во Подрачна служба Ресен, 1 (еден)
извршител,
Ај Општи услови согласно законот
Б) Посебни услови кои треба да ги исполнува кандидатот:
Вид на образование:
Економски науки, правни науки,
Стручни квалификации:
Ниво на квалификации VI Б
според Македонска рамка на квалификации и
најмалку 180 кредити стекнати според ЕКТС или завршен VII/1 степен,
Познавање на компјутерски програми за канцелариско работење
Познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската Унија
(англиски, француски, германски)
Работно искуство: Со или без работно искуство во струката.
Основна плата: 22. 431 денари

49. Контролор на придонес во Подрачна служба Свети Николе, 1 (еден)
извршител,
А) Општи услови согласно законот
Б) Посебни услови кои треба да ги исполнува кандидатот:
Вид на образование:
Правни науки, Економски науки,
Стручни квалификации:
Ниво на квалификации VI Б според Македонска рамка на квалификации и
најмалку 180 кредити сгекнати според ЕКТС или завршен VII/1 степен,
Познавање на компјутерски програми за канцелариско работење
Познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската Унија
(англиски, француски, германски)
Работно искуство: Со или без работно искуство во струката.
Основна плата: 23. 025 денари

50. Стручен соработник за права од здравствено осигурување, Одделение за
права од здравствено осигурување, Подрачна служба Скопје, 2 (два)
извршители,
А) Општи услови согласно законот
Б) Посебни услови кои треба да ги исполнува кандидатот:
Вид на образование:
Економски науки, правни науки,
Стручни квалификации:
Ниво на квалификации VI Б според Македонска рамка на квалификации и
најмалку 180 кредити стекнати според ЕКТС или завршен VII/1 аепен,
Познавање на компјутерски програми за канцелариско работење
Познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската Унија
(англиски, француски, германски)
Работно искуство: Со или без работно искуство во струката.
Основна плата: 22. 431 денари

51. Соработник за надоместок на лекови во Подрачна служба Скопје,
одделение за право од здравствено осигурување, Подрачна служба Скопје, 2
(два) извршители,
А) Општи услови согласно законот:
Б) Посебни услови кои треба да ги исполнува кандидатот:
Вид на образование:
Јавна администрација, организациски науки, стоматологија
Стручни квалификации
Ниво на квалификации VI Б според Македонска рамка на квалификации и
најмалку 180 кредити стекнати според ЕКТС или завршен VII/1 степен,
Познавање на компјутерски програми за канцелариско работење
Познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската Унија
(англиски, француски, германски)
Работно искуаво: Со или без работно искуство во струката.
Основна плата: 19. 461 денари

52. Шеф на одделение за остварување на придонес, одделение за остварување
на придонес, Подрачна служба Скопје, 1 (еден) извршител,
А) Општи услови согласно законот
Б) Посебни услови кои треба да ги исполнува кандидатот:
Вид на образование:
правни науки,
Стручни квалификации
Ниво на квалификации VI A според Македонска рамка на квалификации и
најмалку 240 кредити стекнати според ЕКТС или завршен VII/1 степен,
Познавање на компјутерски програми за канцелариско работење
Познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската Унија
(англиски, француски, германски)
Работно искуство: најмалку четири години во струката.
Основна плата: 27. 480 денари

53. Контролор на придонес во Одделение за остварување на придонес во
Подрачна служба Скопје, 1 (еден) извршител,
А) Општи услови согласно законот:
Б) Посебни услови кои треба да ги исполнува кандидатот:
Вид на образование:
Економски науки,
Стручни квалификации:
Ниво на квалификации VI Б според Македонска рамка на квалификации и
најмалку 180 кредити стекнати според ЕКТС или завршен VII/1 степен,
Познавање на компјутерски програми за канцелариско работење
Познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската Унија
(англиски, француски, германски)
Работно искуство: Со или без работно искуство во струката.
Основна плата: 23. 025 денари

54. Контролор во Одделение за контрола, Подрачна служба Скопје, 2 два
извршители,
А) Општи услови согласно законот:
Б) Посебни услови кои треба да ги исполнува кандидатот:
Вид на образование:
Економски науки, медицински науки, стоматологија
Стручни квалификации:
Ниво на квалификации VI Б според Македонска рамка на квалификации и
најмалку 180 кредити стекнати според ЕКТС или завршен VII/1 степен,
Познавање на компјутерски програми за канцелариско работење
Познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската Унија
(англиски, француски, германски)
Работно искуство: Со или без работно искуство во струката.
Основна плата: 23. 025 денари.

55. Соработник за комплетирање на документација за надоместок на лекови,
Одделение за права од здравствено осигурување, Подрачна служба Скопје,
1 (еден) извршител
А) Општи услови согласно законот:
Б) Посебни услови кои треба да ги исполнува кандидатот:
Вид на образование:
Филозофски, социјална работа и социјална политика, јавна админисстрација
Стручни квалифинации
Ниво на квалификации VI Б според Македонска рамка на квалификации и
најмалку 180 кредити стекнати според ЕКТС или завршен VII/1 степен,
Познавање на компјутерски програми за канцелариско работење
Познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската Унија
(англиски, француски, гармански)
Работно искуство: Со или без работно искуство во струката,
Основна плата: 19. 461 денари

56. Референт за пресметување на надоместок на боледување, Одделение за
право од здравствено осигурување, Подрачна служба Скопје, 1 (еден)
извршител
А) Општи услови согласно законот
Б) Посебни услови кои треба да ги исполнува кандидатот:
Вид на образование:
Економско, гимназија
Стручни квалификации
Ниво на квалификации V A или ниво на квалификации IV според Македонска
рамка на квалификации и стекнати 180 или 240 кредити според ЕЦВЕТ или
МКСОО или најмногу вишо или средно образование.
Познавање на компјутерски програми за канцелариско работење
Познавање на еден од трите најчесто кориаени јазици на Европската Унија
(англиски, француски, германски)
Работно искуство: Со или без работно искуство во струката.
Основна плата: 17. 383 денари.

57. Референт за облог на придонес на самостојни вршители на дејност во
Одделение за остварување на придонес во Подрачна служба Скопје, 1 (еден)
извршител
А) Општи услови согласно законот
Б) Посебни услови кои треба да ги исполнува кандидатот:
Вид на образование:
Економско, гимназија, медицина
Стручни квалификации:
Ниво на квалификации V A или ниво на квалификации IV според Македонска
рамка на квалификации и стекнати 180 или 240 кредити според ЕЦВЕТ или
МКСОО или најмногу вишо или средно образование.
Познавање на компјутерски програми за канцелариско работење
Познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската Унија
(англиски, француски, германски)
Работно искуство: Со или без работно искуство во аруката.
Основна плата: 16. 492 денари.

58. Стручек соработник за регресни побарувања во одделение за остварување
на придонес во Подрачна служба Скопје, 1 (еден) извршител
А) Општи услови согласно законот
Б) Посебни услови кои треба да ги исполнува кандидатот:
Вид на образование:
правни науки,
Стручни квалификации:
Ниво на квалификации VI Б според Македонска рамка на квалификации и
најмалку 180 кредити стекнати според ЕКТС или завршен VII/1 аепен,
Познавање на компјутерски програми за канцелариско работење
Познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската Унија
(англиски, француски, германски)
Работно искуство: Со или без работно искуство во струката.
Основна плата: 22. 431 денари.

59. Соработник за следење на основни здравствени услуги во примарна
здравствена заштита, Одделение за финансии, анализа контрола и трезорско
работење, во Подрачна служба Струга,
A) Општи услови согласно законот:
Б) Посебни услови кои треба да ги исполнува кандидатот:
Вид на образование:
Правни науки, јавна админисграција
Стручни квалификации:
Ниво на квалификации VI Б според Македонска рамка на квалификации и
најмалку 180 кредити стекнати според ЕКТС или завршен VII/1 степен,
Познавање на компјутерски програми за канцелариско работење
Познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската Унија
(англиски, француски, германски)
Работно искуство: Со или без работно искуство во струката.
Основна плата: 19. 461 денари.

60. Благајник во Одделение за финансии, анализа, контрола и трезорско
работење, Подрачна служба Струга, 1 (еден) извршител
А) Општи услови согласно законот
Б) Посебни услови кои треба да ги исполнува кандидатот:
Вид на образование:
Економско, гимназија
Стручни квалификации:
Ниво на квалификации V A или ниво на квалификации IV според Македонска
рамка на квалификации и стекнати 180 или 240 кредити според ЕЦВЕТ или
МКСОО или најмногу вишо или средно образование.
Познавање на компјутерски програми за канцелариско работење
Познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската Унија
(англиски, француски, германски)
Работно искуство: Со или без работно искуство во струката.
Основна плата: 16. 492 денари.

61. Книговодител контер и трезорско работење во Одделение за финансии,
анализа, контрола и трезорско работење, Подрачна служба Струга, 1 (еден)
извршител
А) Општи услови согласно законот
Б) Посебни услови кои треба да ги исполнува кандидатот:
Вид на образование:
Економско,
Стручни квалификации:
Ниво на квалификации V A или ниво на квалификации IV според Македонска
рамка на квалификации и стекнати 180 или 240 кредити според ЕЦВЕТ или
МКСОО или најмногу вишо или средно образование.
Познавање на компјутерски програми за канцелариско работење
Познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската Унија
(англиски, француски, германски)
Работно искуство: Со или без работно искуство во струката.
Основна плата: 17. 383 денари.

62. Стручен соработник за права од здравстѕено осигурување во Одделение за
надоместоци, здравствено осигурување и правно административни работи во
Подрачна служба Струмица, 1 (еден) извршител
А) Општи услови согласно законот
Б) Посебни услови кои треба да ги исполнува кандидатот:
Вид на образование:
правни науки,
Стручни квалификации:
Ниво на квалификации VI Б според Македонска рамка на квалификации и
најмалку 180 кредити стекнати според ЕКТС или завршен VII/1 степен,
Познавање на компјутерски програми за канцелариско работење
Познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската Унија
(англиски, француски, германски)
Работно искуство: Со или без работно искуство во струката.
Основна плата: 22. 431 денари

63. Референт за пресметување и контрола на боледување и ортопедски
помагала во Одделение за надоместоци, здравствено осигурување, Подрачна
служба Струмица, 1 (еден) извршител
А) Општи услови согласно законот
Б) Посебни услови кои треба да ги исполнува кандидатот:
Вид на образование:
Економско, гимназија
Стручни квалификации
Ниво на квалификации V A или ниво на квалификации IV според Македонска
рамка на квалификации и стекнати 180 или 240 кредити според ЕЦВЕТ или
МКСОО или најмалку вишо или средно образование.
Познавање на компјутерски програми за канцелариско работење
Познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската Унија
(англиски, француски, германски)
Работно искуство: Со или без работно искуство во струката
Основна плата: 17. 383 денари.

64. Референт за пресметување и контрола на надоместок на боледување,
Одделение за надоместоци и придонеси, во Подрачна служба Тетово, 1
(еден) извршител
А) Општи услови согласно законот
Б) Посебни услови кои треба да ги исполнува кандидатот:
Вид на образование:
Гимназија, економско
Стручни квалификации
Ниво на квалификации V A или ниво на квалификации IV според Македонска
рамка на квалификации и стекнати 180 или 240 кредити според ЕЦВЕТ или
МКСОО или најмалку вишо или средно образование.
Познавање на компјутерски програми за канцелариско работење
Познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската Унија
(англиски, француски, германски)
Работно искуство: Со или без работно искуство во струката
Основна плата: 17. 383 денари

65. Референт за надоместок на лекови, Одделение за надоместоци и
придонеси во Подрачна служба Тетово, 1 (еден) извршител
А) Општи услови согласно законот
Б) Посебни услови кои треба да ги исполнува кандидатот:
Вид на образование:
Економско, медицина, гимназија
Стручни квалификации:
Ниво на квалификации V A или ниво на квалификации IV според Македонска
рамка на квалификации и стекнати 180 или 240 кредити според ЕЦВЕТ или
МКСОО или најмногу вишо или средно образование.
Познавање на компјутерски програми за канцелариско работење
Познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската Унија
(англиски, француски, германски)
Работно искуство: Со или без работно искуство во струката
Основна плата: 17. 383 денари.

66. Шеф на одделение за анализа и контрола во Подрачна служба Тетово,
Одделение за анализа и контрола во Подрачна служба Тетово, 1 (еден)
извршител
А) Општи услови согласно законот
Б) Посебни услови кои треба да ги исполнува кандидатот:
Вид на образование:
Економски науки, стоматологија, медицински науки,
Стручни квалификации:
Ниво на квалификации VI A според Македонска рамка на квалификации и
најмалку 240 кредити стекнати според ЕКТС или завршен VII/1 степен,
Познавање на компјутерски програми за канцелариско работење
Познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската Унија
(англиски, француски, германски)
Работно искуство: најмалку четири години во струката.
Основна плата: 25. 401 денари

67. Стручен соработник за права од здравствено осигурување и регрес, во
Одделение за надоместоци и придонеси во Подрачна служба Тетово, 1
(еден) извршител
А) Општи услови согласно законот
Б) Посебни услови кои треба да ги исполнува кандидатот:
Вид на образование:
правни науки, јавна администрација
Стручни квалификации:
Ниво на квалификации VI Б според Македонска рамка на квалификации и
најмалку 180 кредити стекнати според ЕКТС или завршен VII/1 степен,
Познавање на компјутерски програми за канцелариско работење
Познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската Унија
(англиски, француски, германски)
Работно искуство: Со или без работно искуство во струката
Основна плата: 22. 431 денари

68. Систем инженер во Одделение за финансии и трезорско работење во
Подрачна служба Тетово, 1 (еден) извршител
А) Општи услови согласно законот
Б) Посебни услови кои треба да ги исполнува кандидатот:
Вид на образование:
Компјутерска техника и информатика, информатика
Стручни квалификации:
Ниво на квалификации VI Б според Македонска рамка на квалификации и
најмалку 180 кредити стекнати според ЕКТС или завршен VII/1 степен,
Познавање на компјутерски програми за канцелариско работење
Познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската Унија
(англиски, француски, германски)
Работно искуство: Со или без работно искуство во струката
Основна плата: 22. 431 денари

69. Стручен соработник за права од здравствено осигурување и регрес во
Одделение за здравствено осигурување и правно административни работи, во
Подрачна служба Велес, 1 (еден) извршител
А) Општи услови согласно законот
Б) Посебни услови кои треба да ги исполнува кандидатот:
Вид на образование:
Правни наука, економски науки
Стручни квалификации:
Ниво на квалификации VI Б според Македонска рамка на квалификации и
најмалку 180 кредити стекнати според ЕКТС или завршен VII/1 степен,
Познавање на компјутерски програми за канцелариско работење
Познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската Унија
(англиски, француски, германски)
Работно искуство: Со или без работно искуство во струката
Основна плата: 22. 431 денари

70. Референт за следење на основни здравствени услуги во примарна
здравствена заштита во Одделение за здравствено осигурување и правни
административни работи, Подрачна служба Подрачна служба Велес 1
(еден) извршител
А) Општи услови согласно законот
Б) Посебни услови кои треба да ги исполнува кандидатот:
Вид на образование:
Економско, гимназија
Стручни квалификации:
Ниво на квалификации V A или ниво на квалификации IV според Македонска
рамка на квалификации и стекнати 180 или 240 кредити според ЕЦВЕТ или
МКСОО или најмногу вишо или средно образование.
Познавање на компјутерски програми за канцелариско работење
Познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската Унија
(англиски, француски, германски)
Работно искуство: Со или без работно искуство во струката
Основна плата: 16. 492 денари.

71. Референт за следење на здравствени услуги во специјалистичко
консултативна и болничка здравствена заштита во Одделение за анализа и
контрола, Подрачна служба Подрачна служба Велес 1 (еден) извршител
А) Општи услови согласно законот
Б) Посебни услови кои треба да ги исполнува кандидатот:
Вид на образование:
Економско, гимназија
Стручни квалификации:
Ниво на квалификации V A или ниво на квалификации IV според Македонска
рамка на квалификации и стекнати 180 или 240 кредити според ЕЦВЕТ или
МКСОО или најмногу вишо или средно образование.
Познавање на компјутерски програми за канцелариско работење
Познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската Унија
(англиски, француски, германски)
Работно искуство: Со или без работно искуство во струката
Основна плата: 16. 492 денари

72. Референт за облог на придонес во Одделение за здравствено осигурување
и правно административни работи во Одделение за здравствено осигурување
и правно административни работи во Подрачна служба Велес, 1 (еден)
извршител
А) Општи услови согласно законот
Б) Посебни услови кои треба да ги исполнува кандидатот:
Вид на образование:
Економско, гимназија
Стручни квалификации
Ниво на квалификации V A или ниво на квалификации IV според Македонска
рамка на квалификации и стекнати 180 или 240 кредити според ЕЦВЕТ или
МКСОО или најмногу вишо или средно образование.
Познавање на компјутерски програми за канцелариско работење
Познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската Унија
(англиски, француски, германски)
Работно искуство: Со или без работно искуство во струката
Основна плата: 16. 492 денари

73. Стручен соработник за следење на основни здравствени услуги во
примарна здравствена заштита во Одделение за финансии, анализа, контрола
и трезорско работење во Подрачна служба Штип, 1 (еден) извршител
А) Општи услови согласно законот
Б) Посебни услови кои треба да ги исполнува кандидатот:
Вид на образование:
Економски науки, Правни науки
Стручни квалификации:
Ниво на квалификации VI Б според Македонска рамка на квалификации и
најмалку 180 кредити аекнати според ЕКТС или завршен VII/1 степен,
Познавање на компјутерски програми за канцелариско работење
Познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската Унија
(англиски, француски, германски)
Работно искуство: Со или без работно искуство во аруката
Основна плата: 22. 431 денари

74. Стручен соработник за права од здравствено осигурување во Одделение за
надоместоци, здравствено осигурување и правно административни работи во
Подрачна служба Штип,
А) Општи услови согласно закснот
Б) Посебни услови кои треба да ги исполнува кандидатот:
Вид на образование:
Правни науки
Стручни квалификации:
Ниво на квалификации VI Б според Македонскз рамка на квалификации и
најмалку 180 кредити стекнати според ЕКТС или завршен VII/1 степен,
Познавање на компјутерски програми за канцелариско работење
Познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската Унија
(англиски, француски, германски)
Работно искуство: Со или без работно искуство во струката
Основна плата: 22. 431 денари

Општите услови согласно законот што треба да ги исполнува кандидатот:
да е државјанин на Република Македонија,
активно да го користи македонскиот јазик,
да е полнолетен,
да има општа здравствена способност за работното место
со правосилна пресуда да не му е извречена казна, забрана за вршење
професија, дејност или должност.

Кандидатите за сите работни позиции, потребно е да ги достават следните
документи:
Доказ за државјанство,
Доказ за општа здравствена способност за работното место,
Доказ дека не им е изречена мерка забрана за вршење професија, дејност или
должност,
Уверениедиплома за завршено образование,
Пријава со CV Кратка биографија,
Доказ за познавање на компјутерски програми за канцелариско работење,
Доказ за познавање на еден од најчесто користените јазици во Европската
унија
(англиски, француски, германски),
Доказ за работно искуство потврда за пензиски стаж), за работните места од
огласог за кои е потребно работно искуство.

Доказите за исполнување на условите треба да бидат во оригинална формз
или копија заверена кај нотар.

За сите работни позиции работното време изнесува 40 работни часа неделно
распоредено во;

Работни денови: од понеделник до петок

Распоред на работното време: со почеток во периодот од 7:30 до 8:30 часот и
завршување на работното време во периодот од 15:30 до 16: 30 часот.

Потребната документација за огласоттреба да се достави во затворен коверт на
следнава адреса:

Фонд за здравствено осигурување на Македонија Скопје ул. Македонија"
број 5, 1000 СКОПЈЕ (со назнака „за оглас за вработување на определено време
бр. 5„).
Рок за поднесување на пријавите по огласот е 5 работни дена од денот на
објавувањето на огласот.

Изборот на кандидатите ќе се изврши согласно утврдените рокови во член 23
став 2 од Законот за работни односи.

Со избраните кандидати ќе се склучи договор за вработување на определено
време за период од една година.

НАПОМЕНА:

Во пријавата кандидатите задолжително треба да го наведат работното место
(редниот број на работното место и називот на работното место) за кое
аплицираат.

Пријавите кои не го содржат редниот број и називот на работното место за кое
аплицираат нема да се разгледуваат од страна на Комисијата и истите нема да
се земаат во предвид при одлучувањето за изборот на кандидатите.

Ненавремените пријави односно пријавите доставени после истекот на рокот
за поднесување на истите определен во огласот, како и пријавите кои се
некомплетни односно ке ги содржат бараните докази со огласот, нема да се
земат во предвит при одлучувањето.

Останати Вработување