Дигитален лексикон на македонски зборови

Внесете збор за пребарување


Страница: 1/1
Добиени резултати: 2

поради

Вид збор: Сврзник повеќе...
Значење:
  • - (поради тоа што) Сложен сврзник за изразување причинска поставеност на дел-речениците.

поради

Вид збор: Предлог повеќе...
Значење:
  • - Означува причина како мотив за некое дејство.
  • - цел, намера