X
 08.10.2015 Образование

Аплицирањето за Чивнинг стипендии за 2016/2017 година е во тек!
Chevening applications for 2016/2017 are now open!Future leaders of Macedonia urged to apply for the UK’s prestigious Chevening Scholarship Programme

Talented professionals from the public, civil and private sector from Macedonia are able to apply for a scholarship award under the UK’s flagship scholarship programme funded by the Foreign and Commonwealth Office.

Awarded to outstanding individuals with leadership potential, a Chevening Scholarship offers financial support for a Master’s level degree beginning September 2016 at one of the UK’s leading universities.

Applicants have until 3rd November 2015 to submit their application.

This year we had appointment of 9 scholars from Macedonia, who won grants to study at UK universities this year.

Awards are typically for a one-year Master’s degree, in any subject at any of the UK’s leading universities.

 
To be eligible for a Chevening Scholarship, you must:

 

•Be a citizen of a Chevening-eligible country, and intend to return there after your studies

• Hold a degree that is equivalent to at least an upper second-class honours degree in the UK

•Have completed at least two years’ work or equivalent experience before applying for a Chevening Scholarship

•Be able to meet the Chevening minimum English language requirement

•Be able to obtain the correct visa, and receive an unconditional offer from a UK university

 The Chevening team are particularly interested to hear from applicants in Macedonia who wish to study in:  Public Policy (Public Administration, Justice and Home Affaires/Defence), Development Studies (Communities, Education and Sustainable Growth), Economics (Economic governance and Public Finance Management), Multiculturalism (Equality and Diversity).

How to apply


Applicants should read the online guidance and be able to demonstrate how they meet the Chevening selection criteria before submitting an application. Further details of closing dates and priority subject areas are available at http://www.chevening.org


Аплицирањето за Чивнинг стипендии за 2016/2017 година е во тек!

 
Поттик за идните лидери во Македонија да аплицираат за престижната британска Чивнинг програма за стипендирање

Талентираните професионалци од разни области, од јавниот, приватниот и граѓанскиот сектор од Република Македонија имаат можност да аплицираат за стипендија во рамки на британската шема за стипендирање спонзорирана од британското Министерство за надворешни работи и Комонвелт.

Чивнинг стипендијата се доделува на талентирани лица кои имаат потенцијал за лидерство. Оваа стипендија нуди финансиска поддршка за магистерски студии на водечките универзитети во Обединетото Кралство за учебната година од септември 2016 година.

Заинтересираните лица имаат можност за аплицирање до 3 ноември 2015 година.

Во 2015 година се доделени стипендии на девет кандидати од Македонија кои ќе имаат можност да студираат на универзитети во Обединетото Кралство.

Стипендиите се доделуваат за едногодишни магистерски студии на повеќе предмети на водечки британски универзитети.


За да можете да аплицирате за Чивнинг стипендија треба:

 

·Да сте државјанин на земја за која се отворени Чивнинг стипендиите и да планирате да се вратите назад по завршувањето на студиите

·Да имате додипломски студии на ниво на „upper second-class honours“ според британската класификација на образование

·Да сте биле работно ангажирани најмалку две години пред да аплицирате за Чивнинг стипендија

·Да исполнувате минимум услови за познавање на англиски јазик според критериумите на Чивнинг

·Да немате пречки за добивање на виза и да добиете неусловена понуда од британски универзитет

Тимот на Чивнинг би сакал да види апликации од заинтересирани кандидати кои би студирале во областите на: јавни политики (јавна администрација, правда и внатрешни работи/одбрана), студии за развој (заедници, образование и одржлив развој), економија (економско управување и управување со јавни финансии), мултикултурализам (различност и еднаквост).


Како да аплицирате

Заинтересираните кандидати треба да ги прочитаат насоките за аплицирање достапни на интернет и треба да бидат во можност да покажат дека ги исполнуваат критериумите за селекција за Чивнинг пред да поднесат апликација. За повеќе детали за роковите за аплицирање и за приоритетните области на студирање видете на:  www.chevening.org

 


Aplikacionet Chevening për 2016/2017 tani më të hapura!

Ju bëhet thirje liderëve të ardhshëm të Maqedonisë të aplikojnë për bursën prestigjioze Chevening të Mbretërisë të Bashkuar.Profesionistë të talentuar nga sektori publik , privat dhe civil në Republikën e  Maqedonisë, do të mundet të aplikojnë për bursën Chevening e cila është pjesë e programit të bursave të MB-së të financuar nga Zyra e Komonveltit.

Individëve të shquar me potencial të lidershipit ju ofrohet Bursa Chevening e cila mundëson mbështetje financiare për një diplomë masteri duke filluar nga shtatori 2016 në një nga universitetet kryesore të Britanisë së Madhe.

Kandidatët kanë kohë të paraqesin kërkesën e tyre deri më 3 nëntor 2015.

Këtë vit kemi emëruar 9 fitues të kësaj burse nga Maqedonia, të cilët fituan grante për të studiuar në universitetet e Mbretërisë të Bashkuar.

Grantet janë për diplomë një-vjeçare Master, në ç’do çështje në ndonjë nga universitetet kryesore të Britanisë së Madhe.

Për të qenë i/e përshtatshëm për një bursë Chevening, ju duhet të:


•Të jeni shtetas i shtetit që është i pranueshëm për bursën Chevening, dhe të synoni të ktheheni në vend pas studimeve

•Të keni një shkallë të arsimit që është i barabartë me klasën e dytë të shkallës të lartë në Mbretërinë e Bashkuar

•Para se të aplikoni për një bursë Chevening Ju duhet të keni së paku dy vjet përvojë pune ekuivalente më lëminë që do ta studijoni në mbretërinë e Bashkuar.

•Të jeni në gjendje t’i  përmbushni kërkesat minimale të gjuhës Angleze për bursën Chevening.

•Të jeni në gjendje të mirrni vizën e saktë, dhe ofertë të pakushtëzuar nga një universitet në Mbretërinë e Bashkuar


Ekipi i bursës Chevening janë veçanërisht të interesuar për kandidatët e Republikës të Maqedonisë të cilët dëshirojnë të studiojnë:  Politikat Publike ( Administratë Publike , Drejtësi, Punë të Mbrendshme dhe Mbrojtje), Studime Zhvillimore ( Komunitete, Arsim dhe rritje të qëndrueshme ), Ekonomi (Qverisja Ekonomike dhe Menaxhim të Financave Publike), Multikulturalizëm ( Barazi dhe Diversitet)

Si të aplikoni


Aplikuesit duhet të lexojnë udhëzimet onlajn dhe të jenë në gjendje të dëshmojnë se i plotësojnë kriteret e përzgjedhjes Chevening para se ta dorzojnë kërkesën. Hollësi të mëtejshme për afatet dhe subjektet prioritare janë në dispozicion në ueb faqen: www.chevening.org/apply

Издвојуваме

Слични вести од Fakulteti.mk

Образование