X
 25.03.2018 Образование

Бројот на доктори на наука се зголемува! Листа на доктори на науки според научната област

Според податоците на Државниот завод за статистика, во 2017 година, звањето доктор на науки го стекнале 209 лица, што претставува зголемување за 6.1% во споредба со 2016 година.Најголем број од лицата докторирале во областа на општествените науки, 47.8%, потоа на медицинските науки, 22%, следат хуманистичките науки со 11.5%, а останатите лица докторирале во областа на техничко-технолошките науки, природно-математичките науки и биотехничките науки.

Бројот на жените што одбраниле докторска дисертација во текот на 2017 година изнесува 123 кандидати, што претставува 58.9% од вкупниот број лица што докторирале во 2017 година.

Од вкупниот број докторирани лица, најголем процент, 31.6%, својата професија ја вршат во образовната дејност


T-01: Doctors of science according to the scientific field of the doctoral dissertation and age  
  Вкупно
Total
Возраст
Age groups
 
сè жени 25-29   30-39 40+
All Female
Вкупно  209 123 24 109 76
Природно-математички науки 13 7 2 9 2
Биологија 5 3 1 4 -
Географија 1 - - 1 -
Хемија 2 1 - 1 1
Биохемија 1 1 - - 1
Математика 3 2 - 3 -
Информатика 1 - 1 - -
Техничко-технолошки науки 22 9 6 13 3
Електротехника 1 1 - 1 -
Геодезија 2 - - 1 1
Градежништво и водостопанство 1 - - 1 -
Индустриско инженерство и менаџмент 1 - - 1 -
Компјутерска техника и информатика 7 1 3 4 -
Машинство 1 1 1 - -
Металургија 3 1 1 1 1
Рударство 1 1 - 1 -
Технологија на фармацевски производи 1 1 1 - -
Текстилна технологија 1 1 - 1 -
Телекомуникациско инженерство 2 1 - 1 1
Животна средина 1 1 - 1 -
Медицински науки 46 33 2 16 28
Фундаментални медицински науки 10 8 - 3 7
Клиничка медицина 18 13 - 4 14
Хирургија (општа) 4 2 - 1 3
Стоматологија 8 6 1 4 3
Фармација 6 4 1 4 1
Биотехнички науки 4 1 1 1 2
Заштита на растенијата 2 - - - 2
Ветеринарна медицина 1 - - 1 -
Биотехнологија 1 1 1 - -
Општествени науки 100 55 12 57 31
Демографија 1 - - 1 -
Економски науки 33 24 3 22 8
Кинезиологија 5 3 - 4 1
Образование 12 10 2 7 3
Организациски науки и управување 8 6 1 4 3
Политички науки 8 5 - 4 4
Правни науки 4 1 2 2 -
Јавна управа и администрација 9 1 3 3 3
Социологија 2 - - 1 1
Социјална работа и социјална политика 3 2 - - 3
Туризам и угостителство 5 1 - 3 2
Безбедност 10 2 1 6 3
Хуманистички науки 24 18 1 13 10
Историски науки 2 2 - 2 -
Археологија 2 2 - - 2
Наука за јазикот (лингвистика) 5 4 - 2 3
Филозофија 1 - 1 - -
Ликовна уметност 2 1 - 1 1
Драмска уметност 1 1 - 1 -
  Музичка уметност 1 - - - 1
Етнологија и етногенеза 1 1 - 1 -
  Наука за книжевноста  9 7 - 6 3  

Издвојуваме

Слични вести од Fakulteti.mk

Образование