Конечни ранг-листи на кандидати примени на факултетите при УКИМ во првиот уписен рок

Конечни ранг-листи на кандидати примени на факултетите при УКИМ во првиот уписен рок

Факултетите од Универзитетот „Свети Кирил и Методиј“ во Скопје ги објавија конечните ранг-листи на примени кандидати во првиот уписен рок во учебната 2021/2022 година.

На линковите во продолжение можете да ги видите ранг-листите.

Архитектонски факултет

Градежен факултет

Факултет за електротехника и информациски технологии

Факултет за информатички науки и компјутерско инженерство

Машински факултет

Технолошко-металуршки факултет

Природно математички факултет

Економски факултет

Правен факултет „Јустинијан Први“

Филозофски факултет

Филолошки факултет „Блаже Конески“

Педагошки факултет „Св. Климент Охридски“

Факултет за физичко образование, спорт и здравје


Фармацевтски факултетСтоматолошки факултет

Факултет за земјоделски науки и храна

Факултет за шумарски науки, пејзажна архитектура и екоинженеринг „Ханс Ем“

Факултет за дизајн и технологии на мебел и ентериер

Факултет за ветеринарна медицина

Факултет за драмски уметности


Факултет за музичка уметност