Кои се 10-те најмалку платени професии во Македонија?

Кои се 10-те најмалку платени професии во Македонија?

Подготвил: Драгана Петрушевска

Според најновите податоци од Државниот завод за статистика, просечната месечна плата е зголемена во земјава. Имено, индексот на просечната месечна исплатена нето-плата по вработен во јануари 2015 година во однос на јануари 2014 година изнесува 102,3.


„Намалување на просечната месечна исплатена нето-плата по вработен, во однос на претходниот месец, е забележано во секторите: Стручни, научни и технички дејности (18.2%), Земјоделство, шумарство и рибарство (7.7%) и Преработувачка индустрија (7.1%).“

Просечната месечна нето-плата во јануари 2015 година изнесува 21.828 денари.

Најниските просечни нето-плати во Македонија се:

1. Производство на кожа и слични производи од кожа - 10.314 денари.

2. Рибарство и аквакултура - 10.937 денари.

3. Производство на облека - 11.651 денари.

4. Дејности за санација и останати услуги за управување со отпад - 11.992 денари.

5. Заштитни и истражни дејности - 12.678 денари.

6. Производство на мебел - 12.733 денари.

7. Преработка на дрво и производи од дрво и плута, освен мебел, производство на предмети од слама и плетарски материјал - 13.069 денари.

8. Производство на текстил - 13.302 денари.

9. Дејности за подготовка на оброци и служење на храна - 13.497 денари.

10. Производство на производи од гума и производи од пластични маси - 14.492 денари.


Кои се 10-те најплатени професии во Македонија?