Конкурс за стипендии на редовни студенти запишани на додипломски студии од прв циклус за 2015/16

Конкурс за стипендии на редовни студенти запишани на додипломски студии од прв циклус за 2015/16

Врз основа на член 55 став 1 од Законот за организација и работа на органите на државната управа („Службен весник на Република Македонија, бр. 58/00, 44/02, 82/08, 167/10 и 51/1), врз основа на член 49 од Законот за студентскиот стандард („Службен весник на Република Македонија, бр. 15/13, 120/13, 41/14 и 146/15) и Правилникот за видот на студентските стипендии и начинот на доделување на студентските стипендии („Службен весник на Република Македонија. бр. 169/13), Министерството за образование и наука распишува

КОНКУРС
за доделување стипендии на редовни студенти запишани на додипломски студии од прв циклус на јавните и приватните универзитети и високообразовни установи во Република Македонија за студиската 2015/2016 година

Министерството за образование и наука за студиската 2015/2016 година ќе додели стипендии на редовни студенти запишани на додипломски студии од прв циклус на јавните и приватните универзитети и високообразовни установи во Република Македонија и тоа по следните групи:

а) Прва фупа - 1. 500 стипендии за студенти од социјални категории;
б) Втора група:

- 630 стипендии (590 стипендии за студенти запишани на додипломски студии од прв циклус на јавните универзитети и високообразовни установи и 40 стипендии за студенти запишани на додипломски студии од прв циклус на приватните универзитети и високообразовни установи), за студенти кои постигнале особено висок успех во учењето, и тоа за студенти запишани на техничките факултети и медицинските науки кои постигнале просечен успех од та до тековно запишаната студиска година од најмалку 8. 50, a за студентите на факултетите од општествените науки и на факултетите од уметностите да имаат постигнато најмалку 9, 00 просечен успех;

-125 стипендии (105 стипендии за студенти запишани на додипломски студии од прв циклус на јавните универзитети и високообразовни установи и 20 стипендии за студенти запишани на додипломски студии од прв циклус на приватните универзитети и високообразовни установи), за студенти кои постигнале особено висок успех во учењето, и тоа за студенти запишани на студиски програми по информатика кои постигнале просечен успех од та до тековно запишаната студиска година најмалку 9, 00 просечен успех;

в) Трета група - 650 стипендии (620 стипендии за студенти запишани на додипломски студии од прв циклус на јавните универзитети и високообразовни установи и 30 стипендии за студенти запишани на додипломски студии од прв циклус на приватните универзитети и високообразовни установи), за студенти запишани на студиски програми од научните подрачја на природноматематичките, техничкотехнолошките, биотехничките и/или медицинските науки и кои постигнале просечен успех од та до тековно запишаната студиска година најмалку 7, 00 просечен успех.

I. УСЛОВИ ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА СТУДЕНТСКА СТИПЕНДИЈА

Право на стипендија имаат студентите запишани на додипломски студии од прв циклус кои студираат на јавните и приватните универзитети и високообразовни установи во Република Македонија и кои ги исполнуваат следните услови:

1. да се редовни студенти;
2. да не повторувале година во текот на студирањето;
3. да не се корисници на стипендија од други установи, институции или компании;
4. да се државјани на Република Македонија.

Критериуми за доделување на стипендиите се:
а) Прва група стипендии за студенти од социјални категории
1. Постигнат успех од претходните студиски години до тековната 2015/2016 година за сите студиски програми. По основ на овој критериум може да се добијат најмногу 20 бодови.

2. Студентите на техничките факултети и медицинските науки добиваат дополнителни 10 бодови.

3. За критериумот материјални можности на студентите и нивното потесно семејство, се земаат вкупните месечни примања по член на семејството на студентот (месечните нето плати и годишните приходи по разни основи прикажани во образецот од Управа за јавни приходи приходи: од вршење на земјоделска дејност, од вршење на стопанска дејност, од вршење на самостојна дејност, од имот и имотни права, од авторски права и права на индустриска сопственост, од дивиденди, од остварени капитални добивки, од добивки од игри на среќа и друго приходи). По основ на овој критериум се добива најмногу 60 бодови.

4. Дополнителни 10 бодови добиваат студенти деца на самохран родител, студенти деца на невработени родители, студенти деца без родители и родителска грижа, студенти деца со посебни потреби и студенти деца на корисници на надоместок по основ на престанок на работен однос од деловни причини за кои вкупните приходи во семејството се под нето минималната плата утврдена во Република Македонија.

5. Студентите кои немаат положено најмалку 80% од предвидените испити за претходните студиски години нема да бидат рангирани. За студенти кои студираат на јавните и приватните универзитети и високообразовни установи каде што вкупниот број на предвидени испити за една студиска година е помалку од 10 (десет) испити, за критериумот да имаат положено најмалку 80 од предвидените испити ќе се земе критериумот да имаат положено само два испита помалку од вкупно предвидениот број на испити.

6. Документите на студентите, кои ќе освојат 0 бодови по основ на критериумот материјални можности (прикажани во точката 3 на оваа група), нема да се разгледуваат.

б) Втора група стипендии за стуценти кои постигнале особено висок успех во учењето 1 Постигнат успех од претходните студиски години до тековната 2015/2016 година за сите студиски програми. По основ на овој критериум може да се добијат најмногу 100 бодови.

2. Студентите кои немаат положено најмалку 90% од предвидените испитц за претходните студиски години нема да бидат рангирани. За студенти кои студираат на јавните и приватните универзитети и високообразовни установи каде што вкупниот број на предвидени испити за една студиска година е помалку од 10 (десет) испити, за критериумот да имаат положено најмалку 90 од предвидените испити ќе се земе критериумот да имаат положено само еден испит помалку од вкупно предвидениот број на испити.

3. Доколку не се пополни квотата со доволен број на студенти од јавните универзитети и високообразовни установи, комисијата може да ја пополни квотата со студенти, кои ги исполнуваат условите од приватните универзитети и високообразовни установи и обратно, доколку не се пополни квотата со доволен број на студенти од приватните универзитети и високообразовни установи, комисијата може да ја пополни квотата со студенти, кои ги исполнуваат условите од јавните универзитети и високообразовни установи.

в) Трета група - стипендии за студенти запишани на студиски програми on научните полпачја на приррдноматематичките. техничкотехнолошките. биотехничките и/или мепииинските науки 1 Постигнат успех од претходните студиски години до тековната 2015/2016 година. По основ на овој критериум може да се добијат најмногу 100 бодови.

2. Студентите кои немаат положено најмалку 80% од предвидените испити за претходните студиски години нема да бидат рангирани. За студенти кои студираат на јавните и приватните универзитети и високообразовни установи каде што вкупниот број на предвидени испити за една студиска година е помалку од 10 (десет) испити, за критериумот да имаат положено најмалку 80 од предвидените испити ќе се земе критериумот да имаат положено само два испита помалку од вкупно предвидениот број на испити.

3. Доколку не се пополни квотата со доволен број на студенти од јавните универзитети и високообразовни установи, комисијата може да ја пополни квотата со студенти, кои ги исполнуваат условите од приватните универзитети и високообразовни установи и обратно, доколку не се пополни квотата со доволен број на студенти од приватните универзитети и високообразовни установи, комисијата може да ја пополни квотата со студенти, кои ги исполнуваат условите од јавните универзитети и високообразовни установи.

II. НАЧИН И POK HA ПРИЈАВУВАЊЕ

Студентите кои се пријавуваат на конкурсот, треба да пополнат електронска пријава поставена на интернет порталот http://konkursi.mon.gov.mk почнувајќи од 17. 11. 2015 година до 27. 11. 2015 година. Препорачливо е пред електронското пријавување, кандидатите да nt комплетираат потребни документи согласно стипендијата за која аплицираат, за да можат во олектронската пријава да ги внесуваат точните податоци од документите

За студентите кои се пријавиле повеќе пати, за валидна ќе се смета последната пријава. III. МЕСТО И POK ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ НА ПОТРЕБНИТЕ ДОКУМЕНТИ

Студентите, кои електронски се пријавиле по конкурсот, потребно е во Министерството за образование и наука, ул. Св. Кирил и Методиј бр. 54, Скопје, од 30. 11. 2015 година до 15. 12. 2015 година, во избраниот термин, да ги донесат следните документи:

1. Евидентен лист, објавен на интернет порталот http://stipendii.mon.gov.mk; Потврда за редовно запишан зимски семестар за студиската 2015/2016 година;

Идентификационен број од успешно пополнета електронска пријава;

Уверение со бројот на предвидените и положени испити од претходните години;

6. остварена плата за месец заверен образец „УППИ„ во форма и содржина објавен на интернет порталот http://stipendii.mon.gov.mk;

Документи за утврдување на материјалната состојба на кандидатот:

За вработените членови на семејството да се достават потврди за септември 2015 година или доколку за овој месец не е исплатена плата, да се достави потврда за последната исплатена плата за оваа година (з& родителитестгратели, брат/сестра кои се вработени во државни и јавните установи да се достави потврда за плата заверена од овластен орган, a за родителитестаратели, брат/сестра кои се вработени во приватни фирми да се достави потврда за плата како и заверена декларација за прием на платата);

За пензионираните членови на семејството да се достави документ за висина на пензија;

За разведени родители да се достави доказ за разводот и докогку кандидатот прима алиментација истата да се прикаже како месечен приход;

За корисници на социјална помош да се доставува последно решенио или последен чек;

За инвалидитет да се достави наод и мислење за видот и степенот на попреченоста во физичкиот или психичкиот развој и специфичните потреби издадена од надлежна установа, a согласно Правилникот за оцена на специфичните потреби на лицата со пречки во физичкиот или психичкиот развој и

За браќа/сестри на кандидатот, кои се ученици/студенти, се доставува потврда од училиштето, односно факултетот или друга институција. Изјава на кандидатот дека не е корисник на друга стипендија, објавена на интернет portalot http://stipendii.mon.gov.mk;

Изјава на кандидатот дека доставените документи се вистинити и податоците се идентични со оние податоци внесени во електронската пријава, објавена на интернет порталот http://stipendii.mon.gov.mk; Изјава за обработка и користење на личните податоци на кандидатот и неговото потесно семејство (родителистаратели, браќа, сестри), со која кандидатот се сложуна Министерството за образование и наука по службена должност да ги обезбеди потребните документи од одредени институции со кои има склучено договори за соработка, објавена на интернет порталот http://stipendii.mon.gov.mk.

10. Индекс на увид.

9. Кандидатите кои се пријавуваат за стипендија од прва група ги доставуваат сите документи (од бр. 1 бр. 10), додека студентите кои се пријавуваат за стипендија од втората и третата група ги доставуваат документите под реден број 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 и 10.

Министерството за образование и наука по службен пат, согласно потпишани договори за соработка, ќе ги обезбеди следните податоци:

Уверение од Управата за јавни приходи, за остварени приходи по разни основи за претходната година (приходи од самостојна дејност, приходи од вршење земјодел :ка дејност, приходи од имот и имотни права, приходи од капитап, капитални добивки, добивм од игри на среќа и други наградни игри, други приходи) за двајцата родители старатели, браг/сестра на кандидатот поединечно и за самиот кандидат;
статус за членовите на потесното семејство на кандитите, од Агонцијата за вработување на Република Македонија;
за брат/сестра под 6 годишна возраст, како и извод на умрените за прчинат родител од Управата за водење на матични книги;

за државјанство на Република Македонија од Министерството за внатрешни работи.

IV. КАНДИДАТИТЕ НЕМА ДА БИДАТ РАНГИРАНИ АКО:

1. Доставената документација е некомплетна и ненавремено доставена.

2. Комисијата утврди дека податоците кои се внесени во електронската пријава не се идентични со податоците од доставената документација.

V. ОБЈАВА НА РЕЗУЛТАТИТЕ
Списокот на кандидати на кои им се доделува стипендијата ќе биде објавен на 30. 12. 2015 година на интернет порталот http://stipendii.mon.gov.mk.

VI. ВИСИНА НА СТИПЕНДИИТЕ

Висината на стипендијата за Прва група стипендии за студенти од сзцијални категории изнесува 3. 300, 00 денари месечно, за девет месеци во текот на студиската година.

Висината на стипендијата за Втора група стипендии за студенти кои поотигнале особено висок успех во учењето и кои постигнале просечен успех од та до тековно зап аданата студиска година на техничките факултети и медицинските науки од најмалку 8. 50, a за стјгдентите на факултетите од општествените науки и на факултетите од уметностите да имаат грстигнато од најмалку 9, 00 просечен успех изнесува 4. 400, 00 денари месечно, за девет месеци во токот на студиската година.

Висината на стипендијата за Втора група стипендии за студенти кои поотигнале особено висок успех во учењето од најмалку 9, 00 на студиските програми по информатика изнесува 6. 050, 00 денари месечно, за девет месеци во текот на студиската година.

Висината на стипендијата за Трета група стипендии за студенти запиц ани на студиски програми од научните подрачја на природноматематичките, техничкотехнолошкитн, биотехничките и/или медицинските науки изнесува 3. 300, 00 денари месечно, за девет месеци во тжот на студиската година.

Студентот кој конкурирал за два или повеќе групи на стипендии и ги исп злнил условите за добивање, му се доделува стипендијата според приоритетот кој го направил во евидентниот лист.

Стипендијата се доделува за толку семестри за додипломски студии, колку што се предвидени со општиот акт на високообразовната установа, без апсолвентски стаж за студирање.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА
МИНИСТЕР Абдилаким Адеми