Оглас за вработување во Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој...Отворени се 28 работни места

Оглас за вработување во Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој...Отворени се 28 работни места

АГЕНЦИЈА ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА ВО ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО И РУРАЛНИОТ РАЗВОЈ

Врз основа на член 22, став 8 од Законот за вработените во јавниот сектор („Службен весникна Република Македонија" број 27/2014, 199/2014 и 27/2016), a во согласност со член 22, став 1, точка 1 и член 23 од Законот за работните односи („Службен весникна Република Македонија" број 62/2005, 1 06/2008. 11 9/201 6), Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој објавува

ЈАВЕН ОГЛАС

за вработување на 28 извршители на определено време и тоа:


1 Раководител на одделение за јавни набавки, одделение за јавни набавки, сектор за општи и правни работи 1 (еден) извршител.


Покрај општите услови за вработување наведени во овој оглас, кандидатите за ова работно место треба да ги исполнуваат и следниве посебни услови:

ниво на квалификации VI A според Македонската рамка на квалификации и најмалку 240 кредити стекнати според ЕКТС или завршен V1I/1 степен од полето на економски науки, организациски науки и управување (менаџмент) или правни науки, најмалку четири години работно искуство во струката од кои најмалку две години работно искуство со ЕУ фондови (ИПА) и најмалку еднагодинаработно искуство на работно место во јавен сектор и активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење и активно познавање на англиски јазик.

Просечна месечна бруто плата: приближно 45.761,00 денари.

2. Советник за управување со база на референтни цени, одделение за базана референтни цени, сектор за регистри1 (еден) извршител.

Покрај општите услови за вработување наведени во овој оглас, кандидатите за ова работно место треба да ги исполнуваат и следниве посебни услови:

ниво на квалификации VI A според Македонската рамка на квалификации и најмалку 240 кредити стекнати според ЕКТС или завршен VII/1 степен од полето на машинство, наука за земјиштето и хидрологија (економика на земјоделството и развој) или економски науки, најмалку три години работно искуство во струката од кои најмалку една година работно искуство со ЕУ фондови (ИПА) и активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење и активно познавање на англиски јазик.

Просечн амесечна бруто плата: приближно 41.313,00 денари.

3. Советникза дизајнирање набази на податоци, одделение за бази на податоци, сектор за информатичка и комуникациска технологија 1 (еден) извршител.

Покрај општите услови за вработување наведени во овој оглас, кандидатите за ова работно место треба да ги исполнуваат и следниве посебни услови:

ниво на квалификации VI A според Македонската рамка на квалификации и најмалку 240 кредити стекнати според ЕКТС или завршен VII/1 степен од полето на информатика, електротехника или компјутерска техника и информатика, најмалку тригодини работно искуство во струката и активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење и активно познавање на англиски јазик.

Просечна месечна бруто плата; приближно 41.313,00 денари.

4. Советник зареализација на јавни набавки, одделение за јавни набавки, сектор за општи и правни работи 1 (еден) извршител.

Покрај општите услови за вработување наведени во овој оглас, кандидатите за ова работно место треба да ги исполнуваат и следниве посебни услови:
ниво на квалификации VI A според Македонската рамка на квалификации и најмалку 240 кредити стекнати според ЕКТС или завршен VII/1 степен од полето на економски науки, организациски науки и управување (менаџмент) или правни науки,
најмалку тригодини работно искуство во струката и активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење и активно познавање на англиски јазик.

Просечна месечна бруто плата: приближно 41.313,00 денари.

5. Советник за контрола на градежниоб јекти, одделение за контрола на мерките финансирани од Буџетот на ЕУ, сектор за контрола на терен 1 (еден) извршител.

Покрај општите услови за вработување наведени во овој оглас, кандидатите за ова работно место треба да ги исполнуваат и следниве посебни услови:

ниво на квалификации VI A според Македонската рамка на квалификации и најмалку 240 кредити стекнати според ЕКТС или завршен VII/1 степен од полето на архитектура, урбанизам ипланирање или градежништво, најмалку три години работно искуство во струката од кои најмалку една година работно искуство со ЕУ фондови (ИПА) и активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење и активно познавање на англиски јазик.

Просечна месечна бруто плата: приближно 41.313,00 денари.

6. Виш соработник за развој на информациони системи, одделение за информациони системи, сектор за информатичка и комуникациска технологија 1 (еден) извршител.

Покрај општите услови за вработување наведени во овој оглас, кандидатите за ова работно место треба да ги исполнуваат и следниве посебни услови;

ниво на квалификации VI Б според Македонската рамка на квалификации и најмалку 180 кредити стекнати според ЕКТС или завршен VII/1 степен од полето на информатика, електротехника или компјутерска техника и информатика, најмалку две години работно искуство во струката и активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење и активно познавање на англиски јазик

Просечна месечна бруто плата: приближно 36.201,00 денари.

7. Виш соработник заизвршување на контрола, одделение за контрола на мерките од националните програми за рурален развој, рибарство и аквакултура, сектор за контрола на терен 1 (еден) извршител.

Покрај општите услови за вработување наведени во овој оглас, кандидатите за ова работно место треба да ги исполнуваат и следниве посебни услови:

ниво на квалификации VI Б според Македонската рамка на квалификации и најмалку 240 кредити стекнати според ЕКТС или завршен VII/1 степен од полето на технологија на прехранбени производи, растително производство или ветеринарна медицина, најмалку две години работно искуство во струката и aктивно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење и активно познавање на англиски јазик.

Просечна месечна бруто плата: приближно 36.201,00 денари.

8. Помлад соработник за извршување на буџетот на Агенцијата, одделение за буџетска координација, сектор за финансиски прашања1 (еден) извршител.

Покрај општите услови за вработување наведени во овој оглас, кандидатите за ова работно место треба да ги исполнуваат и следниве посебни услови:

ниво на квалификации VI Б според Македонската рамка на квалификации и најмалку 180 кредити стекнати според ЕКТС или завршен VII/1 степен од полето на економски науки или организациони науки и управување (менаџмент), без работно искуство во струката и познавање на компјутерски програми за канцелариско работење и познавање на англиски јазик

Просечна месечна бруто плата: приближно 32.573,00 денари.

9. Помлад соработник за внесување наподатоци, одделение за единствен регистар на земјо делски стопанства, сектор за регистри 1 (еден) извршител.

Покрај општите услови за вработување наведени во овој оглас, кандидатите за ова работно место треба да ги исполнуваат и следниве посебни услови:

ниво на квалификации VI Б според Македонската рамка на квалификации и најмалку 180 кредити стекнати според ЕКТС или завршен VII/1 степен од полето на економски науки или правни науки, без работно искуство во струката и познавање на компјутерски програми за канцелариско работење и познавање на англиски јазик

Просечна месечна бруто плата: приближно 32.573,00 денари.

10. Помлад соработник за поддршка на одржувањето на базите на податоци, одделение за бази на податоци, сектор заинформатичка и комуникациска технологија 1 (еден) извршител.

Покрај општите услови за вработување наведени во овој оглас, кандидатите за ова работно место треба да ги исполнуваат и следниве посебни услови;

ниво на квалификации VI Б според Македонската рамка на квалификации и најмалку 180 кредити стекнати според ЕКТС или завршен VII/1 степен од полето на електротехника, компјутерскатехника и информатика или телекомуникационо инженерство, без работно искуство во струката и познавање на компјутерски програми за канцелариско работење и познавање на англиски јазик

Просечна месечна бруто плата: приближно 32.573,00 денари.

11. Помлад соработник за поддршка на корисниците на базите на податоци, одделение за бази наподатоци, сектор за информатичка и комуникациска технологија 1 (еден) извршител.


Покрај општите услови за вработување наведени во овој оглас, кандидатите за ова работно место треба да ги исполнуваат и следниве посебни услови;
ниво на квалификации VI Б според Македонската рамка на квалификации и најмалку 180 кредити стекнати според ЕКТС или завршен VII/1 степен од полето на електротехника, компјутерска техника и информатика или телекомуникационо инженерство, без работно искуство во струката и познавање на компјутерски програми за канцелариско работење и познавање на англиски јазик

Просечнамесечнабруто плата: приближно 32.573,00 денари.

12. Помлад соработникза имплементација намерките што се спроведуваат според PRAG, одделение за јавни набавки, сектор за општи и правни работи 2 (два) извршители.

Покрај општите услови за вработување наведени во овој оглас, кандидатите за ова работно место треба да ги исполнуваат и следниве посебни услови:

ниво на квалификации VI Б според Македонската рамка на квалификации и најмалку 180 кредити стекнати според ЕКТС или завршен VII/1 степен од полето на економски науки, организациони науки и управување (менаџмент) или правни науки, без работно искуство во струката и познавање на компјутерски програми за канцелариско работење и познавање на англиски јазик

Просечна месечна бруто плата: приближно 32.573,00 денари.

13. Помлад соработник за книжење на сметководствена документација, одделение за сметководство, сектор за финансиски прашања 1 (еден) извршител.

Покрај општите услови за вработување наведени во овој оглас, кандидатите за ова работно место треба да ги исполнуваат и следниве посебни услови;

ниво на квалификации VI Б според Македонската рамка на квалификациии најмалку 1 80 кредити стекнати според ЕКТС или завршен VII/1 степен од полето на економски науки или организациони науки иуправување (финансиски или сметководствен менаџмент), без работно искуство во струката и познавање на компјутерски програми за канцелариско работење и познавање на англиски јазик.

Просечна месечна бруто плата: приближно 32. 573, 00 денари.

14. Помлад соработник за подготовка и извршување на контрола на електрични инсталации, одделение за контрола на мерките финансираниод буџетот на ЕУ, сектор за контрола на терен 1 (еден) извршител.


Покрај општите услови за вработување наведени во овој оглас, кандидатите за ова работно место треба да ги исполнуваат и следниве посебни услови:
ниво на квалификации VI Б според Македонската рамка на квалификации и најмалку 180 кредити стекнати според ЕКТС или завршен VII/1 степен од полето на електротехника или телекомуникационо инженерство, без работно искуство во струката и познавање на компјутерски програми за канцелариско работење и познавање на англиски јазик

Просечнамесечна бруто плата: приближно 32.573,00 денари.

15. Помлад соработник за подготовка и преглед на документација, одделениеза одобрување на плаќања oд мерките финансирани од Буџетотна РМ, сектор за одобрување на исплата 2 (два) извршители.

Покрај општите услови за вработување наведени во овој оглас, кандидатите за ова работно место треба да ги исполнуваат и следниве посебни услови;
ниво на квалификации VI Б според Македонската рамка на квалификациии најмалку 180 кредити стекнати според ЕКТС или завршен VII/1 степен од полето на од полето на наука за земјиштето и хидрологија (економика на земјоделството и развој), добиточно производство (сточарство) или економски науки, без работно искуство во струката и познавање на компјутерски програми за канцелариско работење и познавање на англиски јазик

Просечнамесечна бруто плата: приближно 32.573,00 денари.

16. Помлад соработник за подготовка и преглед на документација, одделение за развој наруралните средини, сектор за одобрување на проекти 2 (два) извршители.

Покрај општите услови за вработување наведени во овој оглас, кандидатите за ова работно место треба да ги исполнуваат и следниве посебни услови:

ниво на квалификации VI Б според Македонската рамка на квалификации и најмалку 180 кредити стекнати според ЕКТС или завршен VII/1 степен од полето на технологија на прехранбени производи, наука за земјиштето и хидрологија или економски науки.
без работно искуство во струката и познавање на компјутерски програми за канцелариско работење и познавање на англиски јазик

Просечна месечна бруто плата: приближно 32.573,00 денари.

17. Помлад соработник заподготовка и преглед на документација, одделение за одобрување на инвестиции во преработка и маркетинг на земјоделски производи 2 (два) извршители.

Покрај општите услови за вработување наведени во овој оглас, кандидатите за ова работно место треба да ги исполнуваат и следниве посебни услови:
ниво на квалификации VI Б според Македонската рамка на квалификации и најмалку 1 80 кредити стекнати според ЕКТС или завршен VII/1 степен од полето на наука за земј иштето и хидрологија (економика на земјоделството и развој), растително производство или економски науки, без работно искуство во струката и познавање на компјутерски програми за канцелариско работење и познавање на англиски јазик

Просечна месечна бруто плата: приближно 32. 573, 00 денари.

18. Помлад соработник заподготовка и преглед на документација, одделение за подобрувањена конкурентноста на земјоделството, сектор за одобрувањена проекти 2 (два) извршители.

Покрај општите услови за вработување наведени во овој оглас, кандидатите за ова работно место требада ги исполнуваат и следниве посебни услови;

ниво на квалификации VI Б според Македонската рамка на квалификации и најмалку 1 80 кредити стекнати според ЕКТС или завршен VII/1 степен од полето на наука за земјиштето ихидрологија (економика на земјоделството и развој), добиточно производство (сточарство) или организациони науки и управување (менаџмент), без работно искуство во струката и познавање на компјутерски програми за канцелариско работење и познавање на англиски јазик

Просечна месечна бруто плата: приближно 32.573,00 денари.

19. Помлад соработник за преглед на документација, одделение за директни плаќања за растително производство, сектор за директни плаќања 2 (два) извршители.

Покрај општите услови за вработување наведени во овој оглас, кандидатите за ова работно место треба да ги исполнуваат и следниве посебни услови;

ниво на квалификации VI Б според Македонската рамка на квалификации и најмалку 1 80 кредити стекнати според ЕКТС или завршен VII/1 степен од полето на наука за земјиштето и хидрологија (економика на земјоделството и развој), економски науки или организациони науки и управување (менаџмент), без работно искуство во струката и познавање на компјутерски програми за канцелариско работење и познавање на англиски јазик.

Просечна месечна бруто плата: приближно 32.573,00 денари.

20. Помлад соработник за преглед на документација, одделение за директни плаќањаза сточарско производство, сектор за директни плаќања 2 (два) извршители.

Покрај општите услови за вработување наведени во овој оглас, кандидатите за ова работно место треба да ги исполнуваат и следниве посебни услови;

ниво на квалификации VI Б според Македонската рамка на квалификации и најмалку 180 кредити стекнати според ЕКТС или завршен VII/1 степен од полето на наука за земјиштето и хидрологија (земјоделско инжинерство или економика на земјоделството и развој) или организациони науки и управување, без работно искуство во струката и познавање на компјутерски програми за канцелариско работење и познавање на англиски јазик.

Просечна месечна бруто плата: приближно 32. 573, 00 денари.

21. Помлад соработник ревизор на обука, oдделение за ревизија на мерките финансирани од Буџетот на ЕУ, сектор за внатрешна ревизија 1 (еден) извршител.

Покрај општите услови за вработување наведени во овој оглас, кандидатите за ова работно место треба да ги исполнуваат и следниве посебни услови:

ниво на квалификации VI Б според Македонската рамка на квалификации и најмалку 180 кредити стекнати според ЕКТС или завршен VII/1 степен од полето на економски науки или организациони науки и управување (менаџмент),
без работно искуство во струката и познавање на компјутерски програми за канцелариско работење и познавање на англиски јазик.

Просечна месечна бруто плата: приближно 32.573,00 денари.

Секој од кандидатите за наведените работни места, покрај наведените услови, треба да ги исполнува и општите услови за вработување наведени во член 3 1 од Законот за административните службеници („Службен весник на Република Македонија број 27/2014, 199/2014, 48/2015, 154/2015, 5/2016, 142/2016 и 11/2018) и тоа:

да е државјанин на Република Македонија,
активно да го користи македонскиот јазик,
да е полнолетен,
да има општа здравствена способност за работното место на кое конкурира и
со правосилна судска пресуда да не му е изречена казна забрана на вршење професија, дејност или должност.

Работната недела трае 5 работни дена, од понеделник до петок. Полното работно време на работникот изнесува 40 часа неделно, a во текот на работниот ден ќе трае 8 часа и тоа со почеток од 08.30 часот до 16.30 часот.

Сите објавени работни места се на определено време со времетраење до 31. 12. 2018 година. Со избраните кандидати ќе се скучи договор за вработување на определено време, со можност за негово продолжување.
Пред склучување на договор, избраните кандидати ќе бидат тестирани за познавање на англиски јазик и работа со компјутерски програми за канцелариско работење (MS Office).

Условите наведени во огласот, кандидатите треба да ги исполнуваат во моментот на пријавувањето.

Потребни документи за аплицирање:
кратка биографија на македонски јазик (CV),
уверение за завршено соодветно образвование (копија) и уверение за државјанство (копија).

Документите е потребно да бидат испратени наследната адреса:

Агенција за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој, бул. 3та Македонска бригада број 20 (зграда на Македонија табак, блок Ц), 1000 Скопје, Република Македонија или лично во Писарницата на Агенцијата.

Краен рок за поднесување на документи е 23.2.2018 година.

Ненавремената и некомплетна документација нема да биде разгледувана.

Изборот на лицата кои ќе засноваат работен однос на определено време во Агенцијатаза финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој ќе се изврши во рок од 45 дена од денот на истекот на рокот за пријавување.
Се охрабруваат сите кандидати кои сметаат дека се способни, мотивирани за тимска работа и ги исполнуваат условите да аплицираат на овој оглас.

Напомена: Сите апликации ќе бидат внимателно разгледувани од страна на Комисија на Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој Кандидатите кои ги исполнуваат потребните услови и имаат уредна апликација ќе бидат контактирани.
Повеќе информации за дејноста на Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој може да се најдат на www.ipardpa.gov.mk