ПочетнаSkip Navigation LinksУписи 2011-2012 Резултати од уписи 2011-2012

Резултати од уписи 2011-2012

Факултет за музичка уметност - Скопје
ПРВ УПИСЕН РОК

Список на пријавени кандидати кои го положиле приемниот испит...
Ранг листа на кандидатите пријавени за упис на ФМУ
Список на пријавени кандидати кои ќе полагаат приемен испит на ден 18.08.2011 година.
Прелиминарната листа на кандидати за запишување на прв циклус студии
Ранг-листи за запишување студенти на прв циклус студии на Факултетот за музичка уметност - Скопје, во првиот уписен рок, учебна 2011/2012 година

ВТОР УПИСЕН РОК

ТРЕТ УПИСЕН РОК

Економски факултет - Скопје
ПРВ УПИСЕН РОК

Резултати од успехот од средно образование - Скопје
Резултати од успехот од средно образование - Струга
Прелиминарни резултати по квота
Конечна ранг листа
Потребни документи за запишување на примени кандидати

ВТОР УПИСЕН РОК

Листите на пријавените кандидати во вториот уписен рок и кандидатите од проектот 45
Листа на кандидати за вонредни студенти
Листа на кандидати за дисперзирани студии во Струга
Листа на кандидати од проектот 45

Конечна Листа на кандидати за вонредни студенти
Конечна Листа на кандидати за дисперзирани студии во Струга
Конечна Листа на кандидати од проектот 45

ТРЕТ УПИСЕН РОК

Прелиминарните листи на пријавените кандидати во третиот уписен рок се објавени во продолжение и тоа
Вонредни студенти
Дисперзирани студии во Струга

Факултет за електротехника и информациски технологии- ФЕИТ - Скопје
ПРВ УПИСЕН РОК

Резултати од успехот од средно образование на пријавените кандидати во првиот уписен рок
Одговори на приговори на прелиминарна ранг листа
Прелиминарна ранг листа
Решение за прием
Решение за прием - националности
Потребни документи за запишување
Изјава за странски јазик

ВТОР УПИСЕН РОК

Слободни места, цени, и потребни документи за упис
Пријавени кандидати во втор уписен рок
Приговори по технички пропусти
Прелиминарна ранг листа

Конечна листа за примени кандидати во вториот уписен рок
ТРЕТ УПИСЕН РОК

Факултет за драмски уметности - Скопје
ПРВ УПИСЕН РОК

Список на пријавени кандидати за учебната 2011/12
Резултатите од првиот круг од проверката на компетенции за пријавените кандидати за учебната 2011/12 - драмски актери
Резултатите од првиот круг од проверката на компетенции за пријавените кандидати за учебната 2011/12 - драмски актери со познавање на албански и турски јазик

ВТОР УПИСЕН РОК

ТРЕТ УПИСЕН РОК

Филозофски факултет - Скопје
ПРВ УПИСЕН РОК

Конечни резултати од првиот уписен рок
Филозофија
Педагогија
Историја
Архивистика
Историја на уметноста
Класични студии
Психологија
Социологија
Безбедност, одбрана и мир
Социјална работа и социјална политика
Дефектологија
Родови студии
Археологија
Листа на 10-те највисоко рангирани кои се квалификуваат за стипендија од "УКИМ"

Преглед на слободни места
Потребни документи за пријавување на нови студенти

ВТОР УПИСЕН РОК

Прелиминарна листа(сите насоки)
Соопштение за објавување на конечна листа
Соопштение за приговори

Конечни резултати од вториот уписен рок
Филозофија
Педагогија
Историја
Архивистика
Историја на уметноста
Класични студии
Социологија
Социјална работа и социјална политика
Дефектологија
Родови студии
Археологија

ТРЕТ УПИСЕН РОК

Градежен факултет - Скопје
ПРВ УПИСЕН РОК

Прелиминарни резултати од успех од средно
Студии по градежништво-насока конструктивна
Студии по градежништво-насока патишта и железници
Студии по градежништво-насока хидротехника
Студии по геодезија
Студии по геотехника
Конечна листа на примени кандидати во прв уписен рок
Студии по градежништво-насока конструктивна
Студии по градежништво-насока патишта и железници
Студии по градежништво-насока хидротехника
Студии по геодезија
Студии по геотехника
Запишувањето на примените кандидати е на 31.08 (среда) од 9 до 14 часот. Кандидатите пријавени на студиската програма по градежништво, конструктивна насока кои се примени по основ ПРВ ИЗБОР (КОФИНАНСИРАЊЕ) при уписот треба да се изјаснат дали го прифаќаат кофинансирањето на студиите или ќе преминат на вториот избор посочен во интерниот пријавен лист.

При запишувањето, примените кандидати поднесуваат:

1. индекс и студентска легитимација (ги добиваат бесплатно)

2. пријавни листови и статистички лист од УКИМ

3. уплатена административна такса од 100 денари

4. интерен формулар за запишување на семестар од Студентската служба на ГФ

5. три фотографии (две фотографии со димензии 3,5 х 4,5 и една со димензии 2 х 3)

6. потврда за уплатени 750 ден. за информативни, информатички, културни и спортски активности, со назнака ИКСА на УКИМ, ГФ на жиро-сметката 100000000063095, сметка на буџетски корисник 1600103689 788 18 приходна шифра 723012, програма 41.

7. потврда за уплатени 1550 ден. за материјални трошоци за образовен процес на жиро-сметка на ГФ 1000000000 630 95, сметка на буџетски корисник 1600104219 788 15, приходна шифра 723019, програма 41.

8. потврда за уплатени 120 ден. за осигурување (15.09.2011-14.09.2012) на жиро-сметка на ГФ 1000000000 630 95, сметка на буџетски корисник 1600104219 788 15, приходна шифра 723019, програма 41.

9. потврда за уплатена партиципација 6200 ден. (семестар во државна квота) односно 12400 ден. (семестар вон државна квота, квота со кофинансирање) на жиро-сметка на ГФ 1000000000 630 95, сметка на буџетски корисник 1600104219 788 15, приходна шифра 723012, програма 41.

10. кандидатите примени во квота со кофинансирање пополнуваат и договор за кофинансирање на студиите во три примероци кои се подигнуваат при запишувањето од Студентската служба на ГФ

Во прилог е листа на одбиени кандидати во првиот уписен рок.

Одбиени кандидати

Одбиените кандидати можат да ги подигнат документите од 24.08 (среда) до 26.08 (петок) од 11 до 13 часот во Студентската служба.

ВТОР УПИСЕН РОК

Конечни резултати
Студии по градежништво-насока конструктивна
Студии по градежништво-насока патишта и железници
Студии по градежништво-насока хидротехника
Студии по геотехника

Запишувањето на примените кандидати е на 7.09 (среда) од 10 до 14 часот.
При запишувањето, примените кандидати поднесуваат: 1. Индекс и студентска легитимација (ги добиваат бесплатно) 2. Пријавни листови и статистички лист од УКИМ 3. Уплатена административна такса од 100 денари 4. Интерен формулар за запишување на семестар од Студентската служба на ГФ 5. Три фотографии (две фотографии со димензии 3,5 х 4,5 и една со димензии 2 х 3) 6. Потврда за уплатени 750 ден. за информативни, информатички, културни и спортски активности, со назнака ИКСА на УКИМ, ГФ на жиро-сметката 100000000063095, сметка на буџетски корисник 1600103689 788 18 приходна шифра 723012, програма 41. 7. Потврда за уплатени 1550 ден. за материјални трошоци за образовен процес на жиро-сметка на ГФ 1000000000 630 95, сметка на буџетски корисник 1600104219 788 15, приходна шифра 723019, програма 41. 8. Потврда за уплатени 120 ден. за осигурување (15.09.2011-14.09.2012) на жиро-сметка на ГФ 1000000000 630 95, сметка на буџетски корисник 1600104219 788 15, приходна шифра 723019, програма 41. 9. Потврда за уплатена партиципација 6200 ден. (семестар во државна квота) односно 12400 ден. (семестар вон државна квота со кофинансирање) на жиро-сметка на ГФ 1000000000 630 95, сметка на буџетски корисник 1600104219 788 15, приходна шифра 723012, програма 41. 10. Кандидатите примени во квота со кофинансирање пополнуваат и договор за кофинансирање на студиите во три примероци кои се подигнуваат при запишувањето од Студентската служба на ГФ
ТРЕТ УПИСЕН РОК

Природно математички факултет - Скопје
ПРВ УПИСЕН РОК

Решенија за примени кандидати за првиот уписен рок на ПМФ
Слободни места за запишување во вториот уписен рок

ВТОР УПИСЕН РОК

Прелиминарни резултати од вториот уписен рок

Конечни резултати од вториот уписен рок

ТРЕТ УПИСЕН РОК

Машински факултет - Скопје
ПРВ УПИСЕН РОК

Решенија за прием на студенти во прв уписен рок 2011/12 година

ВТОР УПИСЕН РОК
Информација за упис на нови студенти во втор упиен рок за учебната 2011/2012 година

ЛИСТИ СО ПОЕНИ ОД СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Информација за упис на нови студенти во втор упиен рок за учебната 2011/2012 година

Конечни резултати втор уписен рок

Конечни резултати втор уписен рок

ТРЕТ УПИСЕН РОК

Информација за упис на нови студенти во трет уписен рок за учебната 2011/2012 година

Правен факултет - Скопје
ПРВ УПИСЕН РОК

Конечна ранг листа - редовни
Конечна ранг листа - вонредни
Конечна ранг листа - квоти за националности - редовни
Конечна ранг листа - квоти за националности - вонредни
Конечна ранг листа бранители - редовни
Конечна ранг листа бранители - вонредни
Конечна ранг листа - завршено претходно вишо/високо - редовни
Конечна ранг листа - завршено претходно вишо/високо - вонредни
Конечна ранг листа - кандидати кои паралелно студираат
Конечна ранг листа - кандидати кои положиле училишна матура - редовни
Конечна ранг листа - кандидати кои положиле училишна матура - вонредни
Конечна ранг листа - кандидати кои завршиле приватно средно училиште
СООПШТЕНИЕ - изјава за заинтересираност за упис со кофинансирање

ВТОР УПИСЕН РОК
СООПШТЕНИЕ - втор уписен рок
Потребни документи за пријавување - втор уписен рок
Потребни документи за запишување - втор уписен рок

Успех од средно образование - редовни
Успех од средно образование - вонредни
Успех од средно образование - проект 45

Конечна ранг листа - редовни
Конечна ранг листа - вонредни
Конечна ранг листа - проект 45
ТРЕТ УПИСЕН РОК

Факултет за ветеринарна медицина - Скопје
ПРВ УПИСЕН РОК

Конечна листа
Конечна ранг листа

ВТОР УПИСЕН РОК

ТРЕТ УПИСЕН РОК

Медицински факултет - Скопје
ПРВ УПИСЕН РОК

КОНЕЧНИ ЛИСТИ НА УКИМ-МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ- СКОПЈЕ ВО УЧЕБНАТА 2011-2012
Потребни документи за упис на примените студенти на Медицинскиот факултет во Скопје, во академската 2011-2012

ВТОР УПИСЕН РОК

КПРЕЛИМИНАРНИ ЛИСТИ НА КАНДИДАТИ ЗА УПИС ВО ВТОР УПИСЕН РОК НА МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ ВО АКАДЕМСКАТА 2011-2012

КОНЕЧНИ ЛИСТИ НА ПРИМЕНИ КАНДИДАТИ ОД ВТОРИОТ УПИСЕН РОК НА МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ ВО АКАДЕМСКАТА 2011-2012

ТРЕТ УПИСЕН РОК

Факултет за земјоделски науки и храна - Скопје
ПРВ УПИСЕН РОК

Успех од средно образование на кандидатите кои конкурирале во првиот уписен рок 2011/12
Прелиминарна листа на примени кандидати кои конкурирале во првиот рок 2011/12
Прелиминарна листа на примени кандидати - прв рок 2011/12- Производство и преработка на тутун
Прелиминарна листа на одбиени кандидати - прв рок 2011/12
Потребни документи за запишување нови студенти

ВТОР УПИСЕН РОК

Слободни места за упис на прв циклус на студии за втор уписен рок

Резултати од постигнат успех од средно образование за кандидати кои конкурирале во вториот уписен рок во учебната 2011/12 година на ФЗНХ, УКИМ во Скопје

Конечна листа на примени кандидати во вториот уписен рок во учебната 2011/12 година на Факултетот за земјоделски науки и храна, во состав на УКИМ во Скопје

ТРЕТ УПИСЕН РОК

Факултет за дизајн и технологии на мебел и ентериер - Скопје
ПРВ УПИСЕН РОК

РЕШЕНИЈА ЗА ПРИЕМ (КОНЕЧНА РАНГ ЛИСТА) ВО ПРВ УПИСЕН РОК ЗА УЧЕБНАТА 2011/12 ГОДИНА
ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРИМЕНИТЕ КАНДИДАТИ

ВТОР УПИСЕН РОК

ПРЕЛИМИНАРНИ РЕЗУЛТАТИ ОД УСПЕХОТ ВО СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ ВО ВТОР УПИСЕН РОК
ПРЕЛИМИНАРНИ РЕЗУЛТАТИ ОД УСПЕХОТ ВО СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА КАНДИДАТИ ПРИЈАВЕНИ НА КОНКУРСОТ "ПРОЕКТ 45"

РЕШЕНИЈА ЗА ПРИЕМ (КОНЕЧНА РАНГ ЛИСТА) ВО ВТОР УПИСЕН РОК ЗА УЧЕБНАТА 2011/12 ГОДИНА

ПРЕШЕНИЈА ЗА ПРИЕМ (КОНЕЧНА РАНГ ЛИСТА) ЗА КАНДИДАТИ ПРИЈАВЕНИ НА КОНКУРСОТ „ПРОЕКТ 45“ ЗА УЧЕБНАТА 2011/12 ГОДИНА


ТРЕТ УПИСЕН РОК

Фармацевтски факултет - Скопје
ПРВ УПИСЕН РОК

Решение за прием на кандидати на студиската програма Магистер по фармација во учебната 2011/12
Решение за прием на кандидати на студиската програма Лабораториски биоинжињери во учебната 2011/12

ВТОР УПИСЕН РОК

Прелиминарна листа за прием на кандидати на вториот уписен рок на студиската насока ЛАБОРАТОРИСКИ БИОНЖИЊЕРИ
ТРЕТ УПИСЕН РОК

Филолошки факултет - Скопје
ПРВ УПИСЕН РОК

Конечни резултати од првиот уписен рок

ВТОР УПИСЕН РОК

Прелиминарни резултати од втор уписен рок

Конечни резултати од втор уписен рок
ТРЕТ УПИСЕН РОК

ФИНКИ - Скопје
ПРВ УПИСЕН РОК

Список на пријавени кандидати
Прелиминарна ранг листа по студиски програми за прв уписен рок на ФИНКИ
Прелиминарна ранг листа по студиски програми за прв уписен рок на ФИНКИ, за припадниците на етничките заеднициИ
Прелиминарна ранг листа по студиски програми за прв уписен рок на ФИНКИ, за кандидати со специјални услови
Листа на нерангирани кандидати за прв уписен рок на ФИНКИ
Слободни места по студиски програми

ВТОР УПИСЕН РОК
Список на пријавени кандидати за запишување на ФИНКИ во втор уписен рок
Список на пријавени кандидати за запишување на ФИНКИ според конкурсот за Проект 45

ТРЕТ УПИСЕН РОК

Шумарски факултет - Скопје
ПРВ УПИСЕН РОК

ПРЕЛИМИНАРНИ РЕЗУЛТАТИ ОД УСПЕХОТ ВО СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ ВО ПРВ УПИСЕН РОК ЗА УЧЕБНАТА 2011/2012 ГОДИНА
РЕШЕНИЈА ЗА ПРИЕМ (КОНЕЧНА РАНГ ЛИСТА) ВО ПРВ УПИСЕН РОК ЗА УЧЕБНАТА 2011/2012 ГОДИНА

ВТОР УПИСЕН РОК

ПРЕЛИМИНАРНИ РЕЗУЛТАТИ ОД УСПЕХОТ ВО СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ ВО ВТОР УПИСЕН РОК ЗА УЧЕБНАТА 2011/2012 ГОДИНА

ТРЕТ УПИСЕН РОК

Стоматолошки факултет - Скопје
ПРВ УПИСЕН РОК

Конечни резултати ВО ПРВ УПИСЕН РОК ЗА УЧЕБНАТА 2011/2012 ГОДИНА
Потребни документи за запишување на примени студенти

ВТОР УПИСЕН РОК

Конечна листа на кандидати за упис во ВТОР УПИСЕН РОК

ТРЕТ УПИСЕН РОК

Педагошки факултет - Скопје
ПРВ УПИСЕН РОК

БРАНИТЕЛИ И ДЕЦА БЕЗ РОДИТЕЛИ
ОДДЕЛЕНСКА НАСТАВА АЛБАНСКИ ЈАЗИК - РЕДОВНИ СТУДЕНТИ
ОДДЕЛЕНСКА НАСТАВА АЛБАНСКИ ЈАЗИК - ВОНРЕДНИ СТУДЕНТИ
ОДДЕЛЕНСКА НАСТАВА МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК - РЕДОВНИ СТУДЕНТИ
ОДДЕЛЕНСКА НАСТАВА МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК - ВОНРЕДНИ СТУДЕНТИ
ОДДЕЛЕНСКА НАСТАВА ТУРСКИ ЈАЗИК - РЕДОВНИ СТУДЕНТИ
ПРЕДУЧИЛИШНО ВОСПИТАНИЕ - за наставници во паралелки на албански јазик (РЕДОВНИ СТУДЕНТИ)
ПРЕДУЧИЛИШНО ВОСПИТАНИЕ - за наставници во паралелки на албански јазик (ВОНРЕДНИ СТУДЕНТИ)
ПРЕДУЧИЛИШНО ВОСПИТАНИЕ - за наставници во паралелки на македонски јазик (РЕДОВНИ СТУДЕНТИ)
Факултет за Физичка култура - Скопје
ПРВ УПИСЕН РОК

Листа од успех во средно образование
Конечна листа на примени кандидати

ВТОР УПИСЕН РОК

ТРЕТ УПИСЕН РОК

Архитектонски факултет - Скопје
ПРВ УПИСЕН РОК

Конечна ранг листа

ВТОР УПИСЕН РОК

ТРЕТ УПИСЕН РОК

Универзитет Св. Климент Охридски - Битола
ПРВ УПИСЕН РОК

Прехранбрена технологија и биотехнологија - Велес
Нутриционизам - Велес
Прехранбена технологија и биотехнологија - Кичево
Нутриционизам - Битола
Ветеринарен факултет - Битола
ПРВ УПИСЕН РОК - КОНЕЧНА РАНГ ЛИСТА ЗА УПИС НА СТУДЕНТИ НА ДОДИПЛОМСКИ СТУДИИ 2011/2012 ГОДИНА НА ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ
Прелиминарна листа на кандидати, прв уписен рок - Правен факултет - Кичево
Прелиминарна листа на кандидати, прв уписен рок - Правен факултет - Кичево - Дисперзирани студии Битола
Прелиминарни ранг листи од првиот уписен рок на ФАМИС - Битола
ПРВ УПИСЕН РОК 2011/2012 ГОД. РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМ - Економски факултет - Прилеп
Педагошки факултет -Битола
Решение за прием на кандидати на Факултетот за туризам и угостителство Охрид со Дисперзирани студии Велес во прв уписен рок 2011/2012 - Конечна ранг листа
Прелиминарна ранг-листа на пријавени кандидати –припадници на безбедносните сили, децата на загинат или починат припадник на безбедносните сили и децата на воен инвалид од I до VII група во прв уписен рок на ФТУ - Охрид
Висока медицинска школа - Битола
Факултет за Биотехнички Науки

Конечна ранг листа на кандидати, прв уписен рок, Правен факултет Кичево дисперзирани студии Битола:
Државна квота и квота со кофинансирање
Безбедносни сили и членови на нивни семејства
Вонредни студенти
Паралелно студирање и втор факултет
Припадници на заедници кои не се мнозинство во Р.Македонија

ВТОР УПИСЕН РОК

Технолошко-технички факултет-Велес - Прелиминарна ранг листа втор уписен рок
Прехранбрена технологија и биотехнологија - Велес
Нутриционизам - Велес
Прехранбена технологија и биотехнологија - Кичево
Нутриционизам - Битола

Технолошко-технички факултет-Велес - Конечна ранг листа втор уписен рок

Прехранбрена технологија и биотехнологија - Велес
Нутриционизам - Велес
Прехранбена технологија и биотехнологија - Кичево
Нутриционизам - Битола

ПРЕЛИМИНАРНА РАНГ ЛИСТА на пријавени кандидати во втор уписен рок на Факултетот за безбедност
Насока КРИМИНАЛИСТ
Вонредни
Припадници на безбедносни сили
Паралелно студирање
Насока БЕЗБЕДНОСТ И ФИНАНСИСКА КОНТРОЛА
Вонредни
Припадници на безбедносни сили
Паралелно студирање

КОНЕЧНИ РАНГ ЛИСТИ на пријавени кандидати во втор уписен рок на Факултетот за безбедност

НАСОКА КРИМИНАЛИСТ
БЕЗБЕДНОСТ И ФИНАНСИСКА КОНТРОЛА

Економски факултет Прилеп
ПРЕЛИМИНАРНА РАНГ ЛИСТА ВТОР УПИСЕН РОК

КОНЕЧНА РАНГ ЛИСТА ВТОР УПИСЕН РОК

Факултет за туризам и угостителство-Охрид
Прелиминарна ранг листа на пријавени кандидати на Факултетот за туризам и угостителство Охрид со Дисперзирани студии Велес во втор уписен рок 2011/2012

Прелиминарни листи од втор уписен рок за прием на нови студенти на Правен факултет Кичево, дисперзирани студии Битола:
Квота на кандидати припадници кои не се мнозинство во Р.Македонија
Паралелно студирање или втор факултет
Вонредни студенти
Безбедносни сили

Конечна листа листи од втор уписен рок

Решение за прием на кандидати на Факултетот за туризам и угостителство Охрид со Дисперзирани студии Велес во втор уписен рок 2011/2012

Факултет за Биотехнички науки Битола
Прелиминарна листа

Ветеринарен факултет - Битола
ПРЕЛИМИНАРНА РАНГ ЛИСТА НА ПРИЈАВЕНИ КАНДИДАТИ ЗА ВТОР УПИСЕН РОК

Технички факултет Битола

ВТОР УПИСЕН РОК - ПРЕЛИМИНАРНА РАНГ ЛИСТА ЗА УПИС НА СТУДЕНТИ НА ДОДИПЛОМСКИ СТУДИИ 2011/2012 ГОДИНА НА ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ

ВТОР УПИСЕН РОК - КОНЕЧНА РАНГ ЛИСТА ЗА УПИС НА СТУДЕНТИ НА ДОДИПЛОМСКИ СТУДИИ 2011/2012 ГОДИНА НА ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ

Педагошки факултет Битола

ПРЕЛИМИНАРНИ ранг листи за запишување на студенти во прва година, за академската 2011/12 година, во вториот уписен рок
Наставник за одделенска настава
Воспитувачи
Македонски - англиски јазик
Македонски - германски јазик
Информатика и техничко образование

Приговори во однос на прелиминарните ранг листи се поднесуваат до Комисијата за прием на кандидати во рок од 24 часа по објавувањето на истата.


Висока медицинска школа Битола

ПРЕЛИМИНАРНИ ранг листи од запишување на студенти во прва година, за академската 2011/12 година, во вториот уписен рок


Решенија за прием во втор уписен рок на Високата медицинска школа


Правен факултет - Кичево
Конечна листа на кандидати, втор уписен рок, Правен факултет Кичево, дисперзирани студии Битола

Безбедносни сили и членови на нивни семејства
Вонредни студенти
Паралелно студирање и втор факултет
Припадници на заедници кои не се мнозинство во Р.Македонија

Ветеринарен факултет - Битола
РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМ НА КАНДИДАТИ ВО ВТОР УПИСЕН РОК

ТРЕТ УПИСЕН РОК

Универзитет Гоце Делчев - Штип
ПРВ УПИСЕН РОК

Прелиминарни неофицијални резултати

ВТОР УПИСЕН РОК

ТРЕТ УПИСЕН РОК

Државен Универзитет - Тетово
ПРВ УПИСЕН РОК

Прелиминарни резултати

ВТОР УПИСЕН РОК

ТРЕТ УПИСЕН РОК

Универзитет за информатички технологии и науки "Свети Апостол Павле" - Охрид
ПРВ УПИСЕН РОК

Results from admissions for Macedonian Students
Results from admissions for foreign Students

ВТОР УПИСЕН РОК

ТРЕТ УПИСЕН РОК