X
 21.03.2015 Образование

Протест на наставниците и наставничките од основно и средно образование!

Утре, наставниците и наставничките од основно и средно образование, ќе одржат мирен протест на кој што ќе го изразат своето незадоволство пред Министерството за образование и наука, за поквалитетни решенија и унапредување на образовниот процес.„Под мотото „Подобро образование за сите“, „Наставнички пленум“ ги повикува сите граѓани на Република Македонија кои се длабоко свесни за улогата на образовниот систем во општеството, во Скопје, на 22 март (кај Јужен булевар, зад стара железничка станица во 11 часот или во 12 часот пред МОН), да излезат и јавно да ја изразат својата поддршка на наставниците во Република Македонија, обединети во „Наставнички пленум“, стои во соопштението.

Барања на Наставнички пленум / Kërkesat e Plenumit të mësimdhënësve.

Наставнички пленум, во насока на враќање на довербата кон образовниот систем во Република Македонија, од МОН бара:

1. Ставање на Законот за наставници, Законот за Академија и Законите за основно и средно образование вон сила, под целосен Мораториум, сè до конечно усвојување на новите решенија кои ќе произлезат врз основа на темелна анализа на состојбите во образованието и отворање широка јавна дебата во која ќе земат учество сите релевантни стручни кадри (особено практичари од основното и средното образование)
2. Целосно укинување на казните и наградите на наставниците кои се резултат од екстерните тестови (имликациите по плата, можност за отказ, напредување во кариерата). Екстерното тестирање може да има само формативен карактер со што ќе се бараат слабостите во образовниот систем и изготвување стратегии за негово јакнење. Екстерното тестирање може да се реализира само на крајот од деветгодишното образование, како во најголем дел од другите образовни системи. Целосно да се ревидира начинот на создавање прашања за национален тест (екстерен) кој ќе ги исполнува научните законитости и ќе биде во согласност со насоките дадени од БРО со примена на Блумова таксономија за оценување по нивоа на знаење.
3. Оценките од екстерно тестирање на учениците не смеат да влијаат врз успехот на учениците и да го оштетат ученикот на било кој начин. Тие не се валиден и веродостоен показател на знаењата, а да не говориме за сите други елементи кои ја чинат годишната оценка. Во таа крајна оценка влегуваат знаењата, способностите, вештините, воннаставни активности и постигнувања (од натпревари), проектни активности, истражувачки проекти, залагања, ставови, вредносен систем, карактерни особини (одговорност) и.т.н.
4. Да се ревидира системот на професионален и кариерен развој на наставниците и да се исфрлат законските одредби кои го поврзуваат овој систем со резултатите од екстерното тестирање.
5. Ревидирање на наставните планови и програми за основно и средно образование, со цел јакнење на квалитетот во образовниот систем на сметка на квантитетот. Учество на наставници од средно образование во изготвување на студиски програми за факултетите кои образуваат наставни кадри (особено во делот на поврзаноста на наставните часови предвидени за практична настава на студентите – идни наставници).
6. Укинување на државната матура и воведување приемен испит на самите факултети, со цел избегнување на бројни недоследности и нерамноправен пристап кон матурантите во делот на задолжителни и изборни предмети како дел од државната матура.
7. Укинување на инспекциските органи во образовниот систем, а јакнење на советодавни тела. Ова заради позитивните искуства во другите образовни системи чии ученици постигнуваат одлични резултати токму на меѓународните истражувања.
8. Во насока на јакнење на квалитет во наставата, бројот на ученици во паралелка да не биде повеќе од 24.
Под мотото „ Подобро образование за сите“, Наставнички пленум ги повикува сите граѓани на Република Македонија кои се длабоко свесни за улогата на образовниот систем во општеството, во Скопје на 22.03.2015 (кај Јужен булевар зад стара железничка станица во 11:00 или во 12:00 пред МОН), да излезат и јавно да ја изразат својата поддршка на наставниците во Република Македонија, обединети во Наставнички пленум.
Во нашата намера и борба за подобро образование, очекуваме целосна поддршка од Средношколски пленум, Студенстски пленум, Професорски пленум, сите заедно да покажеме дека сме достојни да се избориме за подобар, поквалитетен систем на образование на сите нивоа: основно, средно, високо.
Поддршка бараме од родителите, синдикалните организации, граѓански здруженија, невладини организации, хонорарци,пензионери,бизнис заедници, новинари, и сите граѓани кои нé подржуваат во нашата борба за подобро образование за младите кои се иднината на оваа земја. Затоа, заедно, обединети да кажеме
СТОП ЗА ЛОШИТЕ РЕФОРМИ!
БАРАМЕ ПОДОБРО ОБРАЗОВАНИЕ!

Наставнички пленум


Kërkesat e Plenumit të mësimdhënësve.

Plenumi i mësimdhënësve ka për qëllim kthimin e besimit në sistemin arsimor në vend,dhe nga Ministria e Arsimit kërkojmë:

1. Vendosja e Ligjit për mësimdhënës ,Ligjin per Akademin dhe Ligjin për shkollat fillore dhe të mesme jashtë fuqie, nën Moratorium të plotë deri në miratimin final të zgjidhjeve të reja që do të lindin në bazë të një analizë të plotë të situatës në arsim dhe hapjen e një debati të gjerë publik e cila do të ndiqet nga të gjitha kuadrot relevante profesionale (veçanërisht praktikuesit e arsimit fillor dhe të mesëm)
2. Heqja komplete e dënimeve dhe shpërblimeve për mësimdhënësit që janë rezultat i testeve ekstrene (implikime në të ardhura personale, mundësia e dështimit, përparimit në karrierë). Testimi ekstern mund të ket vetëm karakter formativ i cili do të kërkojë dobësitë në sistemin e arsimit dhe strategji për forcimin e tij. Testimi ekstern mund të realizohet vetëm në fund të arsimit nëntëvjeçar, si në shumicën e sistemeve të tjera arsimore. Plotësisht të rishiqohet rruga e krijimit të pyetjeve për testin nacional (ekstern), i cili do ti plotësojë rregullat shkencore dhe do të jetë në përputhje me udhëzimet e dhëna nga BZHA,me përdorimin e taksonomisë së Bloomit për vlerësime në bazë të niveleve të diturisë.
3. Vlerësimet në bazë të testimit ekstern , nuk duhet të ndikojnë në suksesin e nxënësve dhe nuk guxon ta dëmton nxënësin në asnjë mënyrë. Ato nuk janë tregues i vlefshëm dhe i besueshëm i diturisë, pa mos i përmendur të gjitha elementet e tjera që e bëjnë vlerësimin vjetor. Në këtë vlerësim përfundimtar përfshihen njohuritë, aftësitë, aktivitetet jashtëshkollore dhe arritjet (e garave), aktivitetet projektuese, projekte kërkimore, përpjekjet, qëndrimet, sistemin e vlerave, tipare të karakterit(përgjegjësinë), etj
4. Të rishikohet sistemi i zhvillimit profesional dhe të karrierës së mësimdhënësve dhe të hiqen dispozitat ligjore që lidhin këtë sistem me rezultatet e testimit ekstern.
5. Të rishikohen planet dhe programet për arsimin fillor dhe të mesëm ,me qëllim të përforcimit të kualitetit të sistemit arsimor në llogari të kuantitetit. Pjesëmarrja e mësimdhënësve të arsimit të mesëm në përgatitjen e programeve studiuese për universitete që edukojnë kuadrot arsimore (në veçanti pjesa e orëve mësimore të parashikuara për trajnimin praktik të studentëve - mësues të ardhshëm).
6. Heqja e provimit të maturës shtetërore dhe futja e provimit pranues nëpër fakultete,me qëllimin e të shmangurit të mospërputhjeve të shumta dhe qasjes jo të barabartë ndaj maturantëve ,në pjesën e provimeve të detyrueshme dhe zgjedhore, si pjesë e maturës shtetërore.
7. Shfuqizimi e organeve të inspektimit dhe të kontrollit në sistemin arsimor, dhe përforcimin e trupave këshilluese. Kjo është për shkak të përvojave pozitive nga sistemet e tjera arsimore,ku nxënësit e të cilëve arrijnë rezultate të shkëlqyera në kërkimet ndërkombëtare.
8. Për të forcuar cilësinë e mësimdhënies, numri i nxënësve në klasë nuk guxon të jetë më i madhë se 24.
Nën moton "edukim më të mirë për të gjithë" Plenumi i Mësimdhënësve bën thirrje publike të gjithë qytetarëve të Republikës së Maqedonisë të cilët janë të vetëdijshëm për rolin e sistemit arsimor në shoqëri, në datën Shkup në 22.03.2015 (Bulevardi Jugore prapa stacionit të vjetër hekurudhor në 11:00 ose 12:00 para Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës), për të dalë dhe publikisht të shprehin mbështetjen e tyre ndaj mësimdhënësve të R.së Maqedonisë , të bashkuar në Plenumin e Mësimdhënësve.
Në qëllimin dhe luftën tone për arsim më të mirë, ne presim mbështetjen e plotë nga Plenumi Studentor, Plenumi i profesororëve,Plenumit të shkollave të mesme,dhe të gjithë së bashku të tregojmë se jemi të denjë për të luftuar për një sistem më të mirë, me kualitet më të lartë të arsimit në të gjitha nivelet: fillor, të mesëm dhe të lartë.
Mbështetje kërkojmë edhe nga prindërit, sindikatat, shoqatat qytetare, organizatave jo-qeveritare, penzionerëve,biznes shoqatave, gazetarëve dhe të gjithë qytetarëve të na mbështesin në luftën tonë për arsim më të mirë për të rinjtë tonë, të cilët janë e ardhmja e këtij vendi. Pra, së bashku, të bashkuar të dalim në protestë për të thënë
STOP Reformave të këqija!
DUAM arsimim më të mirë!

Plenumi i Mësimdhënësve.

Издвојуваме

Слични вести од Fakulteti.mk

Образование