X
 24.01.2015 Образование

Професорскиот пленум го поддржуваат 494 професори

Професорскиот пленум ја објави листата на членови која до сега е составена од 494 професори. Списокот на префесорите подржувачи можете да го видите во продолжение.Членови на ПП

Абдулменаф Беџети, академик, МАНУ / Факултет за бизнис и економија, УЈИЕ
Авзи Мустафа, професор, Катедра за албански јазик и книжевност, Филолошки факултет, УКИМ
Агни Алиу, професор, Факултет за јавна администрација и политички науки, УЈИЕ
Агрон Рустеми, доцент, Факултет за јавна администрација и политички науки, УЈИЕ
Аднан Ќахил, професор, Педагошки факултет „Св. Климент Охридски“, УКИМ
Адриан Бесими, доцент, Факултет за Современи науки и технологии, УЈИЕ
Александар Грчев, професор, Катедра за максилофацијална хирургија, Стоматолошки факултет, УКИМ
Александар Димков, научен соработник, Катедра за детска и превентивна стоматологија, Стоматолошки факултет, УКИМ
Александра Николоска, доцент, Институт за општествени и хуманистички науки
Александра Крколева Матеска, доцент, Факултет за електротехника и информациски технологии, УКИМ
Александар Додовски, доцент, Факултет за ветеринарна медицина, УКИМ
Александар Поповски, професор, Факултет за спорт и спортски менаџмент, ФОН
Александар Прокопиев, научен советник, Институт за македонска литература, УКИМ
Александар Стамболиев, предавач, Висока школа за новинарство и за односи со јавноста
Александар Трајковски, доцент, Универзитет за аудиовизуелни уметности ЕСРА
Александар Трендафилов, професор, Катедра за земјиште и вода, Шумарски факултет, УКИМ
Александар Џукески, професор во пензија , –
Александра Ѓуркова, научен советник, Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“
Александра Теменугова, помлад истражувач, Висока школа за новинарство и за односи со јавноста
Александра Цветковска-Ѓорѓиевска, асистент , Институт за биологија, Природно-математички факултет, УКИМ
Али Пајазити, професор, Факултет за јавна администрација и политички науки, УЈИЕ
Ана Ашталковска Гајтаноска, доцент, Институт за етнологија и антропологија, Природно-математички факултет, УКИМ
Ана Ацеска, предавач, Humboldt-Universität zu Berlin
Ана Блажева, асистент-истражувач, Институт за општествени и хуманистички науки
Ана Никодиновска Крстевска, асистент, Правен факултет, УГД
Ана Мартиноска, професор, Одделение за македонска народна литература, Институт за македонска литература
Ана Пејчинова, доцент/советник за стратешки комуникации, UN, USAID/Afghanistan Stability in Key Areas (SIKA) – East
Ана Стојаноска, професор, Факултет за драмски уметности, УКИМ
Ана Фрицханд, доцент, Институт за психологија, Филозофски факултет, УКИМ
Ана Чупеска, доцент, Правен факултет, УКИМ
Ана Шукарова, професор, Институт за национална историја
Анастас Мишев, професор, Факултет за информатички науки и компјутерско инженерство, УКИМ
Анастасија Ѓурчинова, професор, Катедра за италијански јазик и книжевност, Филолошки факултет, УКИМ
Анастасија Киркова, асистент, Катедра за англиски јазик и книжевност, Филолошки факултет, УКИМ
Ангел Георгиев, професор во пензија , –
Ангел Миов, доцент, Факултет за ликовни уметности, УКИМ
Ангелина Бановиќ-Марковска, професор, Катедра за македонска книжевност и јужнословенски книжевности, Филолошки факултет, УКИМ
Анета Бараковска, професор, Институт за Педагогија, Филозофски факултет, УКИМ
Анета Дучевска, професор, Катедра за македонски јазик и јужнословенски јазици, Филолошки факултет, УКИМ
Анета Серафимова, професор, Институт за историја на уметноста и археологија, Филозофски факултет, УКИМ
Анета Христова Поповска, професор, Институт за архитектонско проектирање, Архитектонски факултет, УКИМ
Анита Кузманоска, професор, Катедра за романски јазици и книжевности, Филолошки факултет, УКИМ
Антоанела Петковска, професор, Институт за социологија, Филозофски факултет, УКИМ
Арафат Шабани, професор, Факултет за јазици, култури и комуникација, УЈИЕ
Артан Садику, асистент, Институт за општествени и хуманистички науки
Беким Фетаји, професор, Факултет за современи науки и технологии, УЈИЕ
Билјана Блажевска Стоилковска, доцент, Институт за психологија, Филозофски факултет, УКИМ
Билјана Камчевска, професор, Педагошки факултет „Св. Климент Охридски“, УКИМ
Билјана Кузмановска, доцент, Факултет за земјоделски науки и храна, УКИМ
Билјана Миова, доцент, Институт за биологија, Природно-математички факултет, УКИМ
Билјана Мирчевска – Бошева, доцент, Катедра за славистика, Филолошки факултет, УКИМ
Билјана Пејова, професор, Институт за хемија, Природно-математички факултет, УКИМ
Билјана Петановска Илиевска, професор, Факултет за земјоделски науки и храна, УКИМ
Билјана Ристеска Стојкоска, доцент, Факултет за информатички науки и компјутерско инженерство, УКИМ
Билјана Секуловска Габер, професор, Катедра за надворешна трговија, Економски факултет, УКИМ
Билјана Тојтовска, асистент, Факултет за информатички науки и компјутерско инженерство, УКИМ
Бисера Ковачевска Станкова, лектор, Катедра за германски јазик и книжевност, Филолошки факултет, УКИМ
Благица Сековска, професор, Факултет за ветеринарна медицина, УКИМ
Благој Голомеов, професор, Катедра за минерална технологија, Факултет за природни и техмички науки, УГД
Благоја Јанаков, професор, Институт за психологија, Филозофски факултет, УКИМ
Благоја Спиркоски, професор, Факултет за економски науки, ФОН
Блерим Река, професор, Факултет за јавна администрација и политички науки, УЈИЕ
Бобан Карапејовски, асистент, International Balkan University / МАНУ
Боби Бадаревски, доцент, Институт за родови студии, Филозофски факултет, УКИМ
Бојан Георгиевски, генерален секретар, Висока школа за новинарство и за односи со јавноста
Бојан Илијоски, асистент, Факултет за информатички науки и компјутерско инженерство, УКИМ
Бојан Поповски, професор, Факултет за земјоделски науки и храна, УКИМ
Бојан Симовски, асистент, Катедра за ботаника и дендрологија, Шумарски факултет, УКИМ
Бојан Шоптрајанов, академик, Македонска академија на науките и уметностите
Бојана Наумовска, доцент, Институт за социолошки и политичко-правни истражувања
Борче Костов, професор, Институт за Педагогија, Филозофски факултет, УКИМ
Боце Митревски, професор, Институт за физика, Природно-математички факултет, УКИМ
Бранка Гривчевска , надворешен соработник, Катедра за италијански јазик и книжевност, Филолошки факултет, УКИМ
Брикена Џафери, професор, Факултет за јазици, култури и комуникација, УЈИЕ
Бујар Рауфи, доцент, Факултет за современи науки и технологии, УЈИЕ
Бујар Саити, професор, Педагошки факултет „Св. Климент Охридски“, УКИМ
Валентина Миронска – Христовска, професор, Институт за македонска литература, УКИМ
Валентина Славевска Стаменковиќ, доцент, Институт за биологија, Природно-математички факултет, УКИМ
Валериј Софрониевски, професор, Институт за класични студии, Филозофски факултет, УКИМ
Вангел Ајановски, доцент, Факултет за информатички науки и компјутерско инженерство, УКИМ
Вангел Ноневски, доцент, Универзитет Евро-Балкан
Ванчо Кенков, професор, Институт за безбедност, одбрана и мир, Филозофски факултет, УКИМ
Ванчо Поп-Петровски, професор, Факултет за физичко образование, спорт и здравје, УКИМ
Вели Креци, доцент, Факултет за јавна администрација и политички науки, УЈИЕ
Венко Андоновски, професор, Катедра за македонска книжевност и јужнословенски книжевности, Филолошки факултет, УКИМ
Вера Стојановска, професор, Институт за Педагогија, Филозофски факултет, УКИМ
Весна Гершан, доцент, Институт за физика, Природно-математички факултет, УКИМ
Весна Димитриевска Ристовска, доцент, Факултет за информатички науки и компјутерско инженерство, УКИМ
Весна Димовска, професор, Институт за класични студии, Филозофски факултет, УКИМ
Весна Киранџиска, асистент, Факултет за информатички науки и компјутерско инженерство, УКИМ
Весна Костовска, научен соработник, Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“
Весна Макашевска, професор, Педагошки факултет „Св. Климент Охридски“, УКИМ
Весна Мојсова-Чепишевска, професор, Катедра за македонска книжевност и јужнословенски книжевности, Филолошки факултет, УКИМ
Весна Петрушевска – Јакимовска, виш уметнички соработник во пензија, –
Весна Шопар, професор, Висока школа за новинарство и за односи со јавноста
Викторија Боровска, доцент, Институт за општествени и хуманистички науки
Викторија Коларовска – Гмирја, професор, Факултет за музичка уметност, УКИМ
Виолета Арнаудова, професор, Институт за психологија, Филозофски факултет, УКИМ
Виолета Мартиновска, доцент, Педагошки факултет „Св. Климент Охридски“, УКИМ
Виолета Петровска – Бешка, професор, Институт за психологија, Филозофски факултет, УКИМ
Виолета Христовска, професор во пензија, –
Владимир Борозанов, професор во пензија, –
Владимир Вуксановиќ, доцент, Факултет за физичко образование, спорт и здравје, УКИМ
Владимир Георгиев, професор, Катедра за хирургија, Медицински факултет, УКИМ
Владимир Десков, асистент, Факултет за архитектура и дизајн, Универзитет Америкен колеџ
Владимир Ивановски, професор, Институт за хемија, Природно-математички факултет, УКИМ
Владимир Каранаков, професор, Факултет за дизајн и технологии на мебел и ентериер, УКИМ
Владимир Малетиќ, професор, Катедра за ловство, Шумарски факултет, УКИМ
Владимир Мартиновски, професор, Катедра за општа и компаративна книжевност, Филолошки факултет, УКИМ
Владимир Радевски, професор, Факултет за современи науки и технологии, УЈИЕ
Владимир Талевски, доцент, Педагошки факултет „Св. Климент Охридски“, УКИМ
Владимир Цветковски, професор во пензија , –
Влатко Илиески, професор, Факултет за ветеринарна медицина, УКИМ
Влатко Коробар, професор, Институт за урбанизам, Архитектонски факултет, УКИМ
Воjислав Саракински, доцент, Институт за историја, Филозофски факултет, УКИМ
Газанфер Бајрам, академик, Македонска академија на науките и уметностите
Гзим Џафери, професор, Факултет за јазици, култури и комуникација, УЈИЕ
Гога Цветковски, професор, Факултет за електротехника и информациски технологии, УКИМ
Горазд Смилевски, предавач, Бизнис академија Смилевски
Горан Биџовски, доцент, International Balkan University
Горан Зенделовски, доцент, Институт за безбедност, одбрана и мир, Филозофски факултет, УКИМ
Горан Јанев, професор, Институт за социолошки и политичко-правни истражувања
Горан Коевски, професор, Правен факултет, УКИМ
Горан Николовски, професор, Факултет за ветеринарна медицина, УКИМ
Гордан Калајџиев, професор, Правен факултет, УКИМ
Гордана Алексова, виш лектор, Катедра за македонски јазик и јужнословенски јазици, Филолошки факултет, УКИМ
Гордана Апостоловска, професор, Институт за физика, Природно-математички факултет, УКИМ
Гордана Попсимонова, професор, Факултет за земјоделски науки и храна, УКИМ
Гордана Силјановска Давкова, професор, Правен факултет, УКИМ
Гоце Арсов, професор во пензија, –
Гоце Наневски, професор, Факултет за ликовни уметности, УКИМ
Гоце Смилевски, доцент, Институт за македонска литература, УКИМ
Даворин Трпески, доцент, Институт за етнологија и антропологија, Природно-математички факултет, УКИМ
Дана Дина Колевска, професор, Катедра за семенарство, Шумарски факултет, УКИМ
Дана Прелиќ, професор, Институт за биологија, Природно-математички факултет, УКИМ
Даниела Тошева, насловен доцент, Институт за класични студии, Филозофски факултет, УКИМ
Дарија Андовска, доцент, Факултет за музичка уметност, УКИМ
Дарин Ангеловски, асистент, Институт за македонска литература, УКИМ
Дарко Стојанов, доцент, Институт за национална историја
Дејан Андонов, предавач, Висока школа за новинарство и за односи со јавноста
Дејан Ѓорѓевиќ, професор, Факултет за информатички науки и компјутерско инженерство, УКИМ
Дивна Пенчиќ, доцент, Институт за урбанизам, Архитектонски факултет, УКИМ
Димитар Апасиев, асистент, Правен факултет, УГД
Димитар Димитров, професор во пензија, –
Димитар Љоровски, доцент, Институт за национална историја
Дона Колар-Панов, професор, Институт за општествени и хуманистички науки
Доне Гершановски, професор, Институт за физика, Природно-математички факултет, УКИМ
Драган Ѓалевски , асистент-истражувач, Институт за национална историја
Драган Славков, професор во пензија, –
Душан Биков, асистент, Факултет за информатика, УГД
Ѓорѓи Јота, професор, Катедра за хирургија, Медицински факултет, УКИМ
Ѓорѓи Марјановиќ, професор во пензија, –
Ѓорѓи Филиповски, академик, Македонска академија на науките и уметностите
Екатерина Терзијоска, лектор, Катедра за славистика, Филолошки факултет, УКИМ
Елена Ачковска Лешковска, професор, Институт за психологија, Филозофски факултет, УКИМ
Елена Градишки, професор во пензија, –
Елена Петроска, професор, Катедра за македонски јазик и јужнословенски јазици, Филолошки факултет, УКИМ
Елена Ончевска Агер, доцент, Катедра за англиски јазик и книжевност, Филолошки факултет, УКИМ
Елена Џукеска, професор, Институт за класични студии, Филозофски факултет, УКИМ
Елени Бужаровска, професор, Катедра за англиски јазик и книжевност, Филолошки факултет, УКИМ
Елизабета Аврамовска, професор, Институт за историја на архитектурата, Архитектонски факултет, УКИМ
Елизабета Касапова, доцент, Институт за историја на архитектурата, Архитектонски факултет, УКИМ
Елизабета Шелева, професор, Катедра за општа и компаративна книжевност, Филолошки факултет, УКИМ
Елисавета Поповска, професор, Катедра за романски јазици и книжевности, Филолошки факултет, УКИМ
Елисавета Сарџовска, професор, Институт за психологија, Филозофски факултет, УКИМ
Елјеса Касо, професор, Факултет за драмски уметности, УКИМ
Елка Јачева Улчар, професор, Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“
Емил Станков, асистент, Факултет за информатички науки и компјутерско инженерство, УКИМ
Емил Сулејмани, професор, Педагошки факултет „Св. Климент Охридски“, УКИМ
Емилија Бојковска, професор, Катедра за германски јазик и книжевност, Филолошки факултет, УКИМ
Емилија Црвенковска, професор, Катедра за македонски јазик и јужнословенски јазици, Филолошки факултет, УКИМ
Емина Хоџиќ Авдиќ, доцент, Катедра за германски јазик и книжевност, Филолошки факултет, УКИМ
Жанета Вангели, професор, Факултет за ликовни уметности, УКИМ
Жанета Попеска, професор, Факултет за информатички науки и компјутерско инженерство, УКИМ
Жанета Трајкоска, доцент, Висока школа за новинарство и за односи со јавноста
Живорад Томовски, професор, Институт за математика, Природно-математички факултет
Звонко Никодиновски, професор, Катедра за романски јазици и книжевности, Филолошки факултет, УКИМ
Здравко Савевски, професор, Факултет за политички науки и дипломатија, ФОН
Земри Елези, професор, Факултет за јавна администрација и политички науки, УЈИЕ
Златко Јаќовски, доцент, Институт за судска медицина, криминалистика и медицинска деонтологија
Златко Левков, професор, Институт за биологија, Природно-математички факултет, УКИМ
Зоран Анчевски, професор, Катедра за англиски јазик и книжевност, Филолошки факултет, УКИМ
Зоран Велковски, професор, Институт за Педагогија, Филозофски факултет, УКИМ
Зоран Димов, професор, Факултет за земјоделски науки и храна, УКИМ
Зоран Здравковски, професор, Институт за хемија, Природно-математички факултет, УКИМ
Зоран Ивановски, професор, Факултет за електротехника и информациски технологии, УКИМ
Зоран Киткањ, професор, Институт за дефектологија, Филозофски факултет, УКИМ
Зоран Нацев, професор, Институт за безбедност, одбрана и мир, Филозофски факултет, УКИМ
Зоран Утковски, доцент, Факултет за копјутерски науки, УГД
Зорица Петкоска, демонстратор, Катедра за преведување и толкување, Филолошки факултет, УКИМ
Зорица Салтировска, професор, Институт за безбедност, одбрана и мир, Филозофски факултет, УКИМ
Зузана Тополињска, академик, Македонска академија на науките и уметностите
Иван Блинков, професор, Катедра за земјиште и вода, Шумарски факултет, УКИМ
Иван Грозданов, професор, Институт за хемија, Природно-математички факултет, УКИМ
Иван Минчев, асистент, Катедра за земјиште и вода, Шумарски факултет, УКИМ
Иван Чорбев, професор, Факултет за информатички науки и компјутерско инженерство, УКИМ
Ивана Јарчевска, асистент, Факултет за дизајн и мултимедија, ФОН
Иванка Апостолова, доцент, Катедра за културни студии, Универзитет Евро-Балкан
Ивица Милевски, професор, Институт за географија, Природно-математички факултет, УКИМ
Игор Андреевски, професор, Технички факултет, УКЛО
Игор Вецовски, професор, Факултет за драмски уметности, УКИМ
Игор Јованоски, асистент, Факултет за јавна администрација и политички науки, УЈИЕ
Игор Кузмановски, професор, Институт за хемија, Природно-математички факултет, УКИМ
Игор Мицевски, предавач, Висока школа за новинарство и за односи со јавноста
Игор Трајковски, професор, Факултет за информатички науки и компјутерско инженерство, УКИМ
Изет Зеќири, професор, Факултет за бизнис и економија, УЈИЕ
Илинка Митрева, професор, Катедра за романски јазици и книжевности, Филолошки факултет, УКИМ
Ило Трајковски, професор, Институт за социологија, Филозофски факултет, УКИМ
Илина Јакимовска, професор, Институт за етнологија и антропологија, Природно-математички факултет, УКИМ
Ирена Павловска, лектор, Катедра за романски јазици и книжевности, Филолошки факултет, УКИМ
Ирена Папазова Анакиева, професор, Катедра за заштита на шумите и дрвото, Шумарски факултет, УКИМ
Ирина Бабамова, професор, Катедра за романски јазици и книжевности, Филолошки факултет, УКИМ
Искра Пановска-Димкова, професор, Катедра за македонски јазик и јужнословенски јазици, Филолошки факултет, УКИМ
Искра Стаменкоска, предавач, Факултет за филолошки науки, ФОН
Јана Андреевска, професор, Факултет за музичка уметност, УКИМ
Јана Јакимовска, доцент, Ликовна академија, УГД
Јасмина Делчева Диздаревиќ, професор, Институт за Педагогија, Филозофски факултет, УКИМ
Јасмина Димитрова Шумковска, доцент, Институт за биологија, Природно-математички факултет, УКИМ
Јасмина Плунцевиќ Глигороска, доцент, Институт за физиологија, Медицински факултет, УКИМ
Јасминка Делова – Силјанова, доцент, Катедра за славистика, Филолошки факултет, УКИМ
Јасминка Ризовска Атанасовска, професор, Катедра за проектирање и подигање зелени површини, Шумарски факултет, УКИМ
Јасна Котеска, професор, Катедра за македонска книжевност и јужнословенски книжевности, Филолошки факултет, УКИМ
Јаумин Ајдари, доцент, Факултет за современи науки и технологии, УЈИЕ
Јетон Шасивари, професор, Правен факултет, УЈИЕ
Јоана Хаџи-Лега Христовска, доцент, Катедра за романски јазици и книжевности, Филолошки факултет, УКИМ
Јонуз Абдулаи, професор, Факултет за јавна администрација и политички науки, УЈИЕ
Јордан Шишовски, доцент, Институт за општествени и хуманистички науки
Јулијана Цветковиќ, професор, Одделение за заштита на растенијата, Земјоделски институт, УКИМ
Калина Лечевска, доцент, Институт за општествени и хуманистички науки
Калина Малеска, доцент, Катедра за англиски јазик и книжевност, Филолошки факултет, УКИМ
Калина Треневска Благоева, професор, Катедра за Е-бизнис, Економски факултет, УКИМ
Каролина Ристова – Астеруд, доцент, Правен факултет, УКИМ
Катерина Велјановска, професор, Катедра за македонски јазик и јужнословенски јазици, Филолошки факултет, УКИМ
Катерина Колозова, професор, Институт за општествени и хуманистички науки
Катерина Наумова, доцент, Институт за психологија, Филозофски факултет, УКИМ
Катерина Петровска Кузманова, професор, Институт за фолклор „Марко Цепенков“
Катерина Ралева, професор, Факултет за електротехника и информациски технологии, УКИМ
Катерина Ребок, доцент, Институт за биологија, Природно-математички факултет, УКИМ
Катерина Русевска, асистент, Институт за биологија, Природно-математички факултет, УКИМ
Катица Ќулафкова, академик, Македонска академија на науките и уметностите
Кики Мангова-Поњавиќ, професор во пензија, –
Кирил Барбареев, доцент, Факултет за образовни науки, УГД
Кирил Сотировски, професор, Катедра за заштита на шумите и дрвото, Шумарски факултет, УКИМ
Киро Ивановски, професор, Катедра за болести на уста и пародонт, Стоматолошки факултет, УКИМ
Киро Стојаноски, професор, Институт за хемија, Природно-математички факултет, УКИМ
Константин Миноски, професор, Институт за социологија, Филозофски факултет, УКИМ
Кристина Леловац, асистент, Факултет за драмски уметности, УКИМ
Кристина Светиева, доцент, Факултет за музичка уметност, УКИМ
Крсте Шајновски, доцент, Економски факултет, УГД
Куштрим Бектеши, асистент, Факултет за драмски уметности, УКИМ
Ладислав Цветковски, доцент, Факултет за ликовни уметности, УКИМ
Ласко Баснарков, доцент, Факултет за информатички науки и компјутерско инженерство, УКИМ
Ленче Велкоска – Марковска, доцент, Факултет за земјоделски науки и храна, УКИМ
Леонид Грчев, академик, МАНУ / Факултет за електротехника и информациски технологии, УКИМ
Лидија Георгиева, професор, Институт за безбедност, одбрана и мир, Филозофски факултет, УКИМ
Лидија Горачинова-Илиева, професор, Факултет за информатика, ФОН
Лидија Капушевска – Дракулевска, професор, Катедра за општа и компаративна книжевност, Филолошки факултет, УКИМ
Лидија Петковска, професор во пензија, –
Лидија Танушевска, доцент, Катедра за славистика, Филолошки факултет, УКИМ
Лидија Тодоровска Шоптрајанова, професор, Институт за хемија, Природно-математички факултет, УКИМ
Лилјана Митковска, професор, Факултет за филолошки науки, ФОН
Лилјана Пановска, професор, Институт за национална историја
Лилјана Стефановска, професор, Институт за хемиско и контролно инженерство, Технолошко-металуршки факултет, УКИМ
Лилјана Танеска, предавач, Бизнис академија Смилевски
Лина Данова Калајџиева, предавач, Висока школа за новинарство и за односи со јавноста
Лулзим Алиу, професор, Педагошки факултет „Св. Климент Охридски“, УКИМ
Лучиана Гуидо Шремпф, професор, Катедра за италијански јазик и книжевност, Филолошки факултет, УКИМ
Љиљана Узуновиќ, лектор, Катедра за италијански јазик и книжевност, Филолошки факултет, УКИМ
Љубинка Басотова, професор во пензија, –
Љубица Јанчева, професор, Институт за национална историја
Љубица Костовска, професор, Катедра за надворешна трговија, Економски факултет, УКИМ
Љубица Шутуркова, професор, Фармацевтски факултет, УКИМ
Љубомир Ивановски, професор во пензија, –
Љубомир Фрчкоски, професор, Правен факултет, УКИМ
Људмил Спасов, професор, Катедра за македонски јазик и јужнословенски јазици, Филолошки факултет, УКИМ
Љуљзим Адеми, професор, Педагошки факултет „Св. Климент Охридски“, УКИМ
Љуљјета Адили, предавач, Факултет за јазици, култури и комуникација, УЈИЕ
Љупчо Коскаров, доцент, Универзитет за аудиовизуелни уметности ЕСРА
Љупчо Коцарев, академик, МАНУ / Факултет за информатички науки и компјутерско инженерство, УКИМ
Љупчо Меловски, професор, Институт за биологија, Природно-математички факултет, УКИМ
Љупчо Мицков, научен соработник, Факултет за ветеринарна медицина, УКИМ
Љупчо Несторовски, професор, Катедра за шумарски техники и операции, Шумарски факултет, УКИМ
Љупчо Пановски, професор во пензија, –
Магдалена Георгиева, професор во пензија, –
Магдалена Симионска, надворешен соработник, Катедра за преведување и толкување, Филолошки факултет, УКИМ
Маја Бојаџиевска, професор, Катедра за општа и компаративна книжевност, Филолошки факултет, УКИМ
Маја Геровска Митев, професор, Институт за социјална работа и социјална политика, Филозофски факултет, УКИМ
Маја Јорданова, професор, Институт за биологија, Природно-математички факултет, УКИМ
Маја Мухиќ, професор, Институт за општествени и хуманистички науки
Маја Рауник Кирков, доцент, Педагошки факултет „Св. Климент Охридски“, УКИМ
Маја Стевановиќ, професор, Факултет за драмски уметности, УКИМ
Маја Цветковска, професор во пензија, –
Маја Целеска, асистент, Факултет за електротехника и информациски технологии, УКИМ
Мајлинда Фетаји, доцент, Факултет за современи науки и технологии, УЈИЕ
Македонка Митрова, професор, Институт за национална историја
Македонка Стојановска, професор, Катедра за економика и организација на шумарството, Шумарски факултет, УКИМ
Маргарета Пецовска Ѓорѓевиќ, професор, Институт за физика, Природно-математички факултет, УКИМ
Маргарете Заев, лектор, Катедра за преведување и толкување, Филолошки факултет, УКИМ
Маргарита Бузалковска – Алексова, професор, Институт за класични студии, Филозофски факултет, УКИМ
Маргарита Велевска, професор, Катедра за романски јазици и книжевности, Филолошки факултет, УКИМ
Маре Србиновска, асистент, Факултет за електротехника и информациски технологии, УКИМ
Мариета Петрова, професор, Педагошки факултет „Св. Климент Охридски“, УКИМ
Марија Башевска, асистент, Факултет за економски науки, ФОН
Марија Ѓорѓиева Димова, професор, Катедра за општа и компаративна книжевност, Филолошки факултет, УКИМ
Марија Маџар – Рибар, виш лектор, Катедра за англиски јазик и книжевност, Филолошки факултет, УКИМ
Марија Михова, професор, Факултет за информатички науки и компјутерско инженерство, УКИМ
Марија Оровчанец, професор, Институт за математика, Природно-математички факултет
Марија Пандевска, професор, Институт за национална историја
Марија Паунова, доцент, Катедра за македонски јазик и јужнословенски јазици, Филолошки факултет, УКИМ
Марија Ташева, професор во пензија, –
Марија Цветковска, библиотекар, Катедра за англиски јазик и книжевност, Филолошки факултет, УКИМ
Марија Чичева – Алексиќ, виш научен соработник, Институт за старословенска култура Прилеп
Маријана Ѓорѓиева, виш лектор, Катедра за германски јазик и книжевност, Филолошки факултет, УКИМ
Марина Митревска, професор, Институт за безбедност, одбрана и мир, Филозофски факултет, УКИМ
Марина Нишлиска, лектор во пензија, –
Марина Стефова, професор, Институт за хемија, Природно-математички факултет, УКИМ
Марина Стојановска, доцент, Институт за хемија, Природно-математички факултет, УКИМ
Марина Трајкова, надворешен соработник, Институт за родови студии, Филозофски факултет, УКИМ
Марина Тунева, предавач, Висока школа за новинарство и за односи со јавноста
Марјан Гушев, професор, Факултет за информатички науки и компјутерско инженерство, УКИМ
Марјан Кипријановски, професор, Факултет за земјоделски науки и храна, УКИМ
Марјан Малцев, професор, Педагошки факултет „Св. Климент Охридски“, УКИМ
Марјан Марковиќ, професор, Катедра за македонски јазик и јужнословенски јазици, Филолошки факултет, УКИМ
Марко Трошановски, предавач, Висока школа за новинарство и за односи со јавноста
Мартин Панчевски, професор во пензија, –
Мемет Мемети, доцент, Факултет за јавна администрација и политички науки, УЈИЕ
Ментор Хамити, доцент, Факултет за современи науки и технологии, УЈИЕ
Мерал Шехаби, виш лектор, Факултет за јазици, култури и комуникација, УЈИЕ
Мери Батакоја, асистент, Институт за архитектонско проектирање, Архитектонски факултет, УКИМ
Мери Каранфиловска, научен соработник, Институт за комуникациски студии
Мери Лазаревска, виш лектор, Катедра за англиски јазик и книжевност, Филолошки факултет, УКИМ
Мерсел Биљали, професор, Факултет за правни науки, ФОН
Методија Атанасовски, професор, Технички факултет, УКЛО
Меџид Ферати, доцент, Факултет за современи науки и технологии, УЈИЕ
Милан Дамјаноски, асистент, Катедра за англиски јазик и книжевност, Филолошки факултет, УКИМ
Миле Јованов, доцент, Факултет за информатички науки и компјутерско инженерство, УКИМ
Милева Ѓуровска, професор, Институт за социологија, Филозофски факултет, УКИМ

Милица Ивановска, професор во пензија, –
Милица Миркуловска, професор, Катедра за славистика, Филолошки факултет, УКИМ
Милица Ристовска, професор, Институт за биологија, Природно-математички факултет, УКИМ
Мими Таневска – Србиновска, професор, Факултет за драмски уметности, УКИМ
Мимоза Ристова, професор, Институт за физика, Природно-математички факултет, УКИМ
Мира Беќар, виш лектор, Катедра за англиски јазик и книжевност, Филолошки факултет, УКИМ
Мира Трајкова, професор, Катедра за романски јазици и книжевности, Филолошки факултет, УКИМ
Мирјана Мирчевска, професор, Институт за географија, Природно-математички факултет, УКИМ
Мирјана Јанкуловска, доцент, Факултет за земјоделски науки и храна, УКИМ
Мирјана Јоноска, професор во пензија, –
Мирко Ѓошевски, професор во пензија, –
Мирољуб Шукаров, професор, Факултет за бизнис и економија, УЈИЕ
Мирослава Момирска Марјановиќ, професор во пензија, –
Мирослава Николоска, професор, Педагошки факултет „Св. Климент Охридски“, УКИМ
Митко Караделев, професор, Институт за биологија, Природно-математички факултет, УКИМ
Митко Котовчевски, професор, Институт за безбедност, одбрана и мир, Филозофски факултет, УКИМ
Михаил Раду Атанасов, лектор, Катедра за романски јазици и книжевности, Филолошки факултет, УКИМ
Михајло Поповски, професор, Институт за психологија, Филозофски факултет, УКИМ
Момчило Богданов, професор во пензија, –
Мујесер Илјази, асистент, Педагошки факултет „Св. Климент Охридски“, УКИМ
Нада Гогова, лектор во пензија, –
Наде Проева, професор во пензија, –
Надије Мемеди, лектор, Катедра за преведување и толкување, Филолошки факултет, УКИМ
Нано Ружин, професор, Факултет за политички науки и дипломатија, ФОН
Насир Селими, професор, Факултет за бизнис и економија, УЈИЕ
Наташа Аврамовска, професор, Институт за македонска литература, УКИМ
Наташа Алексоска, виш лектор, Факултет за филолошки науки, ФОН
Наташа Ангелоска Галевска, професор, Институт за Педагогија, Филозофски факултет, УКИМ
Небојша Вилиќ, професор, Факултет за драмски уметности, УКИМ
Кренаре Невзати, професор, Факултет за драмски уметности, УКИМ
Неда Здравева, доцент, Правен факултет, УКИМ
Нелко Стојаноски, професор во пензија, –
Неџби Весели, професор, Факултет за бизнис и економија, УЈИЕ
Никола Николов, професор, Катедра за заштита на шумите и дрвото, Шумарски факултет, УКИМ
Никола Петров, професор во пензија, –
Николина Кениг, професор, Институт за психологија, Филозофски факултет, УКИМ
Николчо Велковски, професор, Катедра за одгледување на шумите, Шумарски факултет, УКИМ
Никос Чаусидис, професор, Институт за историја на уметноста и археологија, Филозофски факултет, УКИМ
Нина Анастасова Шкрињариќ, професор, Катедра за македонска книжевност и јужнословенски книжевности, Филолошки факултет, УКИМ
Огнен Марина, професор, Институт за високоградба, Архитектонски факултет, УКИМ
Огнен Спасовски, професор, Институт за психологија, Филозофски факултет, УКИМ
Огнен Чемерски, асистент, Катедра за англиски јазик и книжевност, Филолошки факултет, УКИМ
Октај Ахмед, професор, Катедра за турски јазик и книжевност, Филолошки факултет, УКИМ
Ола Пешевска Заревска, професор во пензија, –
Олга Галбова, професор, Институт за физика, Природно-математички факултет, УКИМ
Олга Мишеска Томиќ, професор во пензија, –
Олгица Димитровска, доцент, Институт за географија, Природно-математички факултет, УКИМ
Оливер Зајков, професор, Институт за физика, Природно-математички факултет, УКИМ
Оливер Илиев, професор, Факултет за информатика, ФОН
Орхидеја Шурбановска, професор, Институт за психологија, Филозофски факултет, УКИМ
Петар Соколоски, асистент, Институт за математика, Природно-математички факултет
Петар Тодоров, доцент, Институт за национална историја
Павле Секуловски, професор, Факултет за ветеринарна медицина, УКИМ
Панде Трајков, професор, Катедра за уредување на шумите, Шумарски факултет, УКИМ
Петар Поповски, професор, Department of Electronic Systems, Aalborg University
Петре Макрески, професор, Институт за хемија, Природно-математички факултет, УКИМ
Пламен Тројачанец, професор, Факултет за ветеринарна медицина, УКИМ
Радица Никодиновска, професор, Катедра за италијански јазик и книжевност, Филолошки факултет, УКИМ
Радојка Јосифовска, професор во пензија, –
Рајна Кошка Хот, професор, Катедра за англиски јазик и книжевност, Филолошки факултет, УКИМ
Расим Зифери, асистент, Факултет за бизнис и економија, УЈИЕ
Ратка Димитрова, професор во пензија, –
Ремзије Ракипи, асистент, Факултет за бизнис и економија, УЈИЕ
Ристо Солунчев, доцент, Институт за филозофија, Филозофски факултет, УКИМ
Ристе Попески Димовски, доцент, Институт за физика, Природно-математички факултет, УКИМ
Роза Тасевска, лектор, Катедра за славистика, Филолошки факултет, УКИМ
Розалина Попова-Коскарова, професор, Педагошки факултет „Св. Климент Охридски“, УКИМ
Ружица Манојловиќ, професор, Институт за преработувачка металургија, Технолошко-металуршки факултет, УКИМ
Румена Бужаровска, доцент, Катедра за англиски јазик и книжевност, Филолошки факултет, УКИМ
Руска Ивановска-Наскова, доцент, Катедра за италијански јазик и книжевност, Филолошки факултет, УКИМ
Руфи Османи, професор, Факултет за бизнис и економија, УЈИЕ
Садудин Ибраими, професор, Факултет за бизнис и економија, УЈИЕ
Сања Михајловиќ Костадиновска, асистент, Катедра за романски јазици и книжевности, Филолошки факултет, УКИМ
Саше Тасев, лектор, Катедра за англиски јазик и книжевност, Филолошки факултет, УКИМ
Сашо Панов, професор, Институт за биологија, Природно-математички факултет, УКИМ
Сашко Ристов, доцент, Факултет за информатички науки и компјутерско инженерство, УКИМ
Сашо Граматиков, доцент, Факултет за информатички науки и компјутерско инженерство, УКИМ
Свемир Горин, доцент, Институт за географија, Природно-математички факултет, УКИМ
Светлана Камџијаш, професор, Педагошки факултет „Св. Климент Охридски“, УКИМ
Светлана Кочовска, доцент, Институт за класични студии, Филозофски факултет, УКИМ
Севда Лазаревска, лектор, Катедра за романски јазици и книжевности, Филолошки факултет, УКИМ
Селаједин Абдули, доцент, Факултет за бизнис и економија, УЈИЕ
Сенка Анастасова, доцент, Институт за општествени и хуманистички науки
Сергеј Цветковски, доцент, Институт за безбедност, одбрана и мир, Филозофски факултет, УКИМ
Сефер Тахири, доцент, Факултет за јазици, култури и комуникација, УЈИЕ
Симон Саздов, професор, Катедра за македонски јазик и јужнословенски јазици, Филолошки факултет, УКИМ
Симона Груевска – Маџоска, професор, Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“
Симона Самарџиска, асистент, Факултет за информатички науки и компјутерско инженерство, УКИМ
Синоличка Трпкова, професор, Факултет за драмски уметности, УКИМ
Славица Јанешлиева, професор, Факултет за ликовни уметности, УКИМ
Славица Србиновска, професор, Катедра за општа и компаративна книжевност, Филолошки факултет, УКИМ
Славчо Христовски, професор, Институт за биологија, Природно-математички факултет, УКИМ
Славчо Чунгурски, професор, Факултет за информатика, ФОН
Слободан Банџо, професор, Факултет за земјоделски науки и храна, УКИМ
Слободан Калајџиски, професор, Факултет за информатички науки и компјутерско инженерство, УКИМ
Слободан Унковски, професор во пензија, –
Слободанка Марковска, професор, Институт за родови студии, Филозофски факултет, УКИМ
Слободанка Стевческа, доцент, Факултет за ликовни уметности, УКИМ
Снежана Петрова, професор, Катедра за романски јазици и книжевности, Филолошки факултет, УКИМ
Снежана Трпевска, доцент, Институт за комуникациски студии
Сњежана Тројачанец, доцент, Факултет за земјоделски науки и храна, УКИМ
Солза Грчева, професор, Факултет за информациски и комуникациски технологии, ФОН
Соња Апостолска, професор, Катедра за болести на забите и ендодонт, Стоматолошки факултет, УКИМ
Соња Гаџовска Симиќ, професор, Институт за биологија, Природно-математички факултет, УКИМ
Соња Геговска-Зајкова, професор, Факултет за електротехника и информациски технологии, УКИМ
Соња Ивановска, професор, Факултет за земјоделски науки и храна, УКИМ
Соња Стојменска-Елзесер, професор, Институт за македонска литература, УКИМ
Софија Богданова, професор во пензија, –
Сретен Андонов, професор, Факултет за земјоделски науки и храна, УКИМ
Станислава Тофоска, професор, Катедра за македонски јазик и јужнословенски јазици, Филолошки факултет, УКИМ
Станко Павлески, професор, Факултет за ликовни уметности, УКИМ
Стево Пендаровски, професор, Факултет за политички науки, Америкен колеџ
Стерја Начевски, професор, Катедра за заштита на шумите и дрвото, Шумарски факултет, УКИМ
Стефан Бужаровски, професор, School of Environment, Education and Development, The University of Manchester
Стефан Сидовски, професор, Универзитет за аудиовизуелни уметности ЕСРА
Сузана Алиу, професор, Факултет за прехрамбена технологија и исхрана, ДУТ
Сузана Арбутина, асистент, Катедра за интерна медицина, Медицински факултет, УКИМ
Сузана Борнарова, професор, Институт за социјална работа и социјална политика, Филозофски факултет, УКИМ
Сузана Диневска – Ќовкаровска, професор, Институт за биологија, Природно-математички факултет, УКИМ
Сузана Лошковска, професор, Факултет за информатички науки и компјутерско инженерство, УКИМ
Сузана Миовска-Спасева, професор, Институт за Педагогија, Филозофски факултет, УКИМ
Сузана Никодиновска – Банчотовска, професор, Педагошки факултет „Св. Климент Охридски“, УКИМ
Сузана Симоновска, професор, Институт за родови студии, Филозофски факултет, УКИМ
Татјана Б. Ефтимоска, предавач, Висока школа за новинарство и за односи со јавноста
Татјана Котева – Мојсовска, професор, Педагошки факултет „Св. Климент Охридски“, УКИМ
Татјана Прентовиќ, професор, Факултет за земјоделски науки и храна, УКИМ
Татјана Стојаноска Иванова, доцент, Институт за социологија, Филозофски факултет, УКИМ
Татјана Улчар-Ставрова, професор во пензија, –
Татјана Филиповска, професор, Институт за историја на уметноста и археологија, Филозофски факултет, УКИМ
Татјана Чебулар – Миткова, професор, Факултет за земјоделски науки и храна, УКИМ
Темелко Ристески, професор, Факултет за правни науки, ФОН
Теута Шабани, доцент, Педагошки факултет „Св. Климент Охридски“, УКИМ
Тито Беличанец, професор во пензија, –
Тихомир Стојановски, професор, Факултет за драмски уметности, УКИМ
Тодор Светиев, професор, Факултет за музичка уметност, УКИМ
Томе Николоски, професор во пензија, –
Томислав Карталов, асистент, Факултет за електротехника и информациски технологии, УКИМ
Томислав Таневски, доцент, Универзитет за аудиовизуелни уметности ЕСРА
Томислав Тунтев, насловен доцент, Технички факултет, УКЛО
Тони Довенски, професор, Факултет за ветеринарна медицина, УКИМ
Тошо Костадинов, доцент, Институт за сточарство, УКИМ
Трајче Стамески, асистент, Катедра за македонска книжевност и јужнословенски книжевности, Филолошки факултет, УКИМ
Трајче Стафилов, професор, Институт за хемија, Природно-математички факултет, УКИМ
Трајче Стојанов, доцент, Факултет за образовни науки, УГД
Трајче Талевски, професор, ЈНУ Хидробиолошки завод Охрид
Фадил Зендели, професор, Факултет за јавна администрација и политички науки, УЈИЕ
Филип Сулејманов, асистент, Институт за психологија, Филозофски факултет, УКИМ
Фросина Ременски, професор, Факултет за безбедност, УКИМ
Хасан Јашари, професор, Факултет за јавна администрација и политички науки, УЈИЕ
Хисмет Рамадани, асистент, Факултет за драмски уметности, УКИМ
Христина Ципушева, соработник, Факултет за бизнис и економија, УЈИЕ
Хрисула Кипријановска, професор, Факултет за земјоделски науки и храна, УКИМ
Цветко Смилевски, професор, Бизнис академија Смилевски
Џемал Зенуни, доцент, Факултет за современи науки и технологии, УЈИЕ
Шпреса Сила, доцент, Факултет за бизнис и економија, УЈИЕ
Шптим Љатифи, соработник, Факултет за современи науки и технологии, УЈИЕ

Издвојуваме

Слични вести од Fakulteti.mk

Образование