X
 17.06.2020 Живот

На маса со 4 стола може да седат двајца, а во соба со повеќе кревети може да престојува само семејство. Објавен протоколот за хотелите

Владата го објави протоколот за хотелите во кој детално е објаснето како ќе функционираат овие сместувачки капацитети.

Најпрвин, при приемот и сместувањето ќе треба да се постават дезинфекциски бариери за обувки, пултови за дезинфекција, табла со препораки што треба да се почитуваат во текот на престојот, а на рецепцијата треба да има монтажна преграда направена од проѕирна пластика или стакло, која може да биде заменета со дополнително носење визир од страна на рецепционерот. Додека чекате ред на определено растојание, нема да можете да читате списанија затоа што тие треба да бидат отстранети. Исто така, украсните елементи на тапацираниот мебел и креветот, како перници, ленти, украсни прекривки, треба да се отстранат, а особено внимание треба да се посвети на чистење и дезинфекција на предмети што ги допираат голем број луѓе. Дневното чистење од страна на персоналот во случај кога некој гостува повеќе денови ќе биде само по барање на гостинот. Исто така, се препорачува плаќање со картичка.

Но, можеби најинтересниот член во овој дел е оној за сместување во собите, во кој стои дека давателот на услуги нуди единечни или двојни соби со приспособување, а во сместувачките капацитети со повеќе кревети може да се сместат само гости од едно домаќинство, кои ќе го докажат тоа при пријавувањето.

Во однос на рестораните, во протоколот е наведено дека шведските маси не се дозволени, исто како и послужувањето на шанк и стоечки маси. Масите и столовите треба да се дезинфицираат пред и по секој оброк и да бидат покриени со чаршаф за еднократна употреба, а доколку се користат стандардни чаршафи, тие треба да се перат по секој послужен гостин. Приборот треба да биде послужен во најлонска обвивка или во салфетка. Келнерите сами треба да го одредат пристојното растојание за послужување. Се наведува дека апаратите за точење пијалаци треба да бидат отстранети, а забрането е и користењето отворени садови при сервирање кечап, сос, масло, сол, шеќер и слично. Растојанието меѓу столчињата од соседните маси треба да биде од 1,5 до 2 метра, а на една маса со четири стола може да седат и да се послужуваат максимум две лица.

Известувањата за задолжителна дезинфекција ќе ве пречекаат и пред санитарните јазли, каде што се наведува дека е задолжително носење маска.

Во протоколот стои дека при посетата на хотелите, освен одржување соодветно растојание, гостите задолжително ќе мора да носат маска за лице или други облици на заштита што ги покриваат устата и носот.

Во продолжение ви го пренесуваме целиот протокол.

Прием и сместување

-Поставена дезинфекциска бариера за обувки пред влезна врата, како и пулт за дезинфекција на раце во холот.
-Во холот при влезот треба да биде истакната Welcome табла со љубезен поздрав и разбирлив текст за чекорите и препораките што треба да се почитуваат во текот на престојот во објектот (носење заштитна маска и дезинфекција на раце).
-Задолжително носење заштитна маска за гостите и вработените.
-На рецепцијата во хотелите, каде што пултот не е доволно широк да се обезбеди потребното растојание (1,5-2 м), во делот каде што ќе оперира рецепционерот, да биде поставена монтажна преграда (шалтер) изработена од проѕирна пластика или стакло, која во долниот дел има отворен простор само за манипулирање со клуч и документи.
-Монтажната преграда од проѕирна пластика може да биде заменета со дополнително носење визир од страна на рецепционерот.
-Гостите треба да пристапуваат до рецепцијата поединечно или во број кој, во зависност од големината и распоредот на просторијата, оневозможува средби, а овозможува достатно меѓусебно растојание, а за тие што чекаат, треба да се воведат подни патокази или столпчиња за ограничување на приодот.
-Давателите на услуги треба да ги отстранат предметите што ги допираат повеќе гости, на пр. играчки, списанија.
-Гостинот заедно со клучот добива леток со совети за заштита и протокол за неговиот престој дефиниран од внатрешен тим на хотелот. 
-Давателот на услуги нуди единечни или двојни соби со приспособувања, а во сместувачките капацитети со повеќе кревети може да се сместата само гости од едно домаќинство, кои ќе го докажат тоа при пријавувањето. 
-Текстилните украсни елементи на тапацираниот мебел и креветот се отстрануваат (перници, ленти, украсни прекривки…).
-Во собите за сместување и на рецепцијата се поставува средство за дезинфекција на рацете.
-Секојдневно одржување на хигиената на јавните простории и собите со употреба на средство кое дејствува на вируси според упатство од производителот, алтернативно може да се користи 0,05% натриум хипохлорит (5% белило за домаќинство кое се користи во размер 1:100) или 70% алкохол за дезинфекција на горни површини.
-Персоналот мора да стави посебен акцент на чистење и дезинфекција на предмети што ги допираат голем број луѓе (на пр., ограда на скали, прекинувачи, рачки, дршки, куки, копчиња во лифт).
-Просториите треба редовно да се проветруваат.
-Во случај на повеќедневно престојување на гостинот во сместувачкиот капацитет, возможно е дневно чистење од страна на персоналот само доколку гостинот посака.
-При чистење на повеќе сместувачки капацитети мора да се води грижа да не се пренесе вирусот од еден сместувачки капацитет на друг преку заразена облека или заштитната опрема на персоналот. Се препорачува да се приспособат постапките на чистење така што би се спречило такво пренесување (на пр., употреба на заштитна облека/скутници за една употреба, промена на заштитната облека секојпат, итн.).
-Плаќање со кредитна картичка како степен на заштита за да се намали ризикот од трансмисија на инфекцијата.

РЕСТОРАНСКИ ПРОЦЕДУРИ

-Служењето храна на шведска маса не е дозволено.
-Вработените во угостителскиот објект кои послужуваат задолжително носат заштитни маски и зачестено одржуваат хигиена на раце.
-Не е дозволено послужување на гости на стоење на шанк и стоечки маси.
-Дезинфицирање на масата и столовите пред секој оброк и по завршување на истиот.
-Масите да се прекриени со хартиени или најлонски чаршаф за еднократна употреба или ако се користат стандардни чарашафи истите да се перат по секој послужен гостин.
-Масите да не се претходно сервирани (доколку објектот има услови да постави средство за дезинфекција на секоја маса – доколку гостите не можат да го користат средството за дезинфекција кое ќе биде поставено на влезот од ресторанот според препораките на СЗО.) 
-Каранфинглата и приборот кој претходно се дезинфицирани на масите се поставуваат по седнувањето на гостите, приборот да биде послужен во најлонска обвивка или во салфетка.
-Келнерот е должен да води максимална грижа за својата хигиена, со маска на лицето ги послужува гостите со внимавање на растојанието, но факт е дека келнерот не може да служи храна и пијалак од 2 м растојание, затоа тој треба да одлучи колкаво е пристојното растојание што може да го одржи при послужување.
-По послужувањето келнерот стои на соодветно растојание и чека да биде повикан од гостите.
-Сите апарати за точење пијалак (вода, чај, кафе, сок и сл.) да се отстранат од употреба и пијалаците да се послужуваат по желба на гостите при послужувањето на масата.
-Се забранува користењето на заеднички отворени садови при сервирање на кечап, сенф, сосови, масла, сол, шеќери, чаеви и слично, кои се споделуваат на повеќе од една маса.
-По завршување на оброците искористениот прибор се отстранува од масите и се носи на миење и дезинфицирање во нечистиот дел од кујната, согласно вообичаената процедура која ја налагаат ХАСАП-стандардите, каде што е наведено дека во шанкот и кујната треба да постои чист дел каде што се оперира и послужува храна и пијалак и дел каде што се одлага веќе искористениот прибор кој потоа се мие и дезинфицира. 
-Растојанието меѓу столчињата од соседните маси да биде од 1,5 до 2 м.
-На една маса со четири стола може да седат и да се послужуваат максимум две лица.
-Засилени внатрешни контроли на вработените лица од страна на одговорно лице за одржување на личната хигиена (често миење раце) во сите фази на подготовка, прием и послужување на храна.
-Засилени санитарно-хигиенски мерки, пребришување на масите со средство за дезинфекција кое дејствува на вируси според упатство од производителот при заминување на гостите од секоја маса.
-На крајот на смената задолжително механичко чистење и дезинфекција со средство кое дејствува на вируси според упатство од производителот, алтернативно може да се користи 0,05% натриум хипохлорит (5% белило за домаќинство кое се користи во размер 1:100) или 70% алкохол за дезинфекција на горни површини. 
-Редовно одржување на тоалетите со задолжително водење евиденција за спроведеното чистење и употреба на горенаведените дезинфекциони средства.
-Забрането е користење на сушачи за раце во тоалетите и задолжително користење на хартиени бришачи за раце за еднократна употреба.

УПОТРЕБА НА САНИТАРНИ ЈАЗЛИ

-Да се постави известување на влезната врата од санитарните јазли за задолжителна дезинфекција на рацете пред и по употреба.
-Да се инсталира средство за дезинфекција пред влезната врата на санитарните јазли.
-Да се обезбеди проток без застој на чекање во внатрешни тесни холови и потребната физичка дистанца со поставување ознаки, со цел да се намали ризикот од голем број лица во санитарните јазли во исто време.
-Задолжително е носење маска при користење на заедничките санитарни јазли.
-Санитарните јазли задолжително се опремени со течен сапун, топла вода, корпа за отпадоци со капак на ножна педала и хартиени бришачи за раце за еднократна употреба како и диспанзер со средства за дезинфекција за раце, на база на 70% алкохол или препорачано вируцидно средство за дезинфекција.
-Чистење и дезинфекција на санитарните јазли, подови и сите нивни површини, неколку пати во текот на денот (најмалку на секој час) со употреба на средство кое делува на вируси според упатство од производителот, алтернативно може да се користи 0,05% натриум хипохлорит (5% белило за домаќинство кое се користи во размер 1:100) или 70% алкохол за дезинфекција на горни површини.
-Корпи со капак на ножна педала кои се внатрешно поставени со пластични кеси, за собирање на отпадоци од користени маски и ракавици, видно означени и поставени на повеќе места во внатрешноста и на терасите, за отстранување на користени маски, ракавици и сл.
ОПШТИ ПРЕПОРАКИ ЗА ГОСТИ

-Доследно следење на упатствата од персоналот во врска со обезбедување соодветно меѓусебно растојание, складирање на багаж и гардероба, начинот на давање услуги, употреба на опрема, користење на тоалети, плаќање на услуги.
-Треба да се ограничат големи собири, со доследно следење на начелата за соодветно меѓусебно растојание.
-Внатре, покрај одржувањето на соодветно меѓусебно растојание за време на епидемија, употребата на маска за лице или други облици на заштита што ги покриваат устата и носот (шал, крпа или слични облици на заштита) е исто така задолжителна. 
-Доследна грижа за хигиената на рацете, со миење со сапун и вода или дезинфекција по допир на какви било нечисти површини.

ПРЕПОРАКИ ЗА ПОСТАПУВАЊЕ ПРИ ПОЈАВА НА СЛУЧАЈ СО СИМПТОМИ НА КОВИД-19

-Доколку вработен заболи од акутна респираторна инфекција, останува дома и се јавува на матичниот лекар.
-Го известува својот претпоставен за својата здравствена состојба. Доколку е позитивен на КОВИД-19, го известува претпоставениот кој го известува ВЕДНАШ регионалниот центар за јавно здравје за појавата на КОВИД-19 меѓу вработените.
-Епидемиолошката служба што ќе го добие извештајот за потврден случај отпочнува со епидемиолошка истрага, идентификува блиски контакти на работното место и предлага мерки за нив.
-Доколку вработениот бил во контакт со лице коешто покажало знаци на акутна респираторна инфекција, треба да ја следи својата здравствена состојба 14 дена и доколку развие симптоми се јавува на матичниот лекар и го известува претпоставениот.
-Доколку гостин заболи со треска или знаци на акутна респираторна инфекција, давателот на услуги треба да се јави во дежурната служба на најблискиот здравствен дом. Гостинот треба да чека во изолација. Нека носи маска. Да употребува само одредени тоалети и мијалници. Епидемиолошката служба што ќе го добие извештајот за потврден случај спроведува епидемиолошка истрага, идентификува блиски контакти и предлага мерки за нив.
-Просториите каде што се движел заболениот гостин од КОВИД-19 темелно се чистат и дезинфицираат. Исто така, просториите темелно се проветруваат.
Насловна фотографија: Pixabay

Издвојуваме

Слични вести од Fakulteti.mk

Живот