X
 24.08.2019 Образование

Поблиску до УКЛО: Факултетот за биотехнички науки - Битола

Факултетот за биотехнички науки - Битола е најстара високо образовна институција во склоп на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ Битола. Како јавна државна високообразовна и научна установа од областа на биотехничките науки, овој факултет е единствениот од ваков вид на високообразовни установи во Р. Македонија со свои карактеристични студиски програми.

Сегашното време е време на динамични промени. Примената на научните сознанија во многу сфери на човековите активности, во примарното производство на храна како и употребата на адитиви, конзерванси и антиоксиданси во прехранбената индустрија доведоа до голем проблем во загаденоста на водата, воздухот и храната.

1

Се проценува дека во блиска иднина производството на здрава храна ќе постане глобален проблем во развојот на цивилизацијата, а стравот на потрошувачите ширум светот е се поголем. Стручната примена на современи агротехнички мерки во примарното производство, оптимизацијата на процесите во прехранбената индустрија, како императив за производство на високо квалитетна храна, може да се обезбеди само преку активно учество на високо образовни кадри.

Основната дејност на факултетот е прилагодување кон современите барања на науката и праксата. Со корекција на наставните планови и формирање на нови студиски програми кои се во согласно со Законот за високото образование и принципите на Болоњската декларација се унапредува концептот за студирање на Факултетот за биотехнички науки.

2

Денес Факултетот располага со четири акредитирани студиски програми на прв циклус, четири акредитирани студиски програми на втор циклус и една акредитирана студиска програма на трет циклус студии.

Со студиските програми кои се во рамките на Факултетот за биотехнички науки, на идните студенти им овозможуваме стекнување на квалитетни знаења, вештини и искуства од областа на биотехничките науки надополнети со практична настава и квалитетна научна-истражувачка работа.

3

Факултетот за биотехнички науки ги нуди следниве студиски програми за прв циклус на студии:

• КВАЛИТЕТ И БЕЗБЕДНОСТ НА ХРАНА

• четиригодишни студии со 240 ектс.

• Академски назив Дипломиран инженер по квалитет и безбедност на храна

4

• ТЕХНОЛОГИЈА НА АНИМАЛНИ ПРОИЗВОДИ

• четиригодишни студии со 240 ектс.

• Академски назив Дипломиран инженер по технологија на анимални производи

5

• ЗООТЕХНИКА

• четиригодишни студии со 240 ектс.

• Академски назив Дипломиран земјоделски инженер по Зоотехника

6

• АГРОМЕНАЏМЕНТ

• четиригодишни студии со 240 ектс. Академски назив Дипломиран агроменаџер

Зошто да студирате на ФБН?

7

• Наука во подем

• Современи лаборатории и практична настава

• Самостојна и добра комуникација

• Студентски размени и патувања

• Работа во струката

• Одлични услови за студирање

• Мобилности за сите: ERASMUS

• Наука: IPA, COST, CEEPUS, IREA

8

Факултетот располага со следните лаборатории:

• Лабораторија за хемија и биохемија

• Лабораторија за биологија и микробиологија

• Лабораторија за млеко и млечни производи

• Лабораторија за месо и месни производи

• Лабораторија за екстракција на етерични масла и детерминација на биолошки активни материи

9

10

Издвојуваме

Слични вести од Fakulteti.mk

Образование